ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science How Similar are Molecular Characteristics of Mammary Paget’s Disease to Underlying Ductal Carcinoma? Discussion of 42 Cases from a Tertiary Care Hospital [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 393-398 | DOI: 10.14744/scie.2022.05935

How Similar are Molecular Characteristics of Mammary Paget’s Disease to Underlying Ductal Carcinoma? Discussion of 42 Cases from a Tertiary Care Hospital

Sibel Şensu1, Sevinc Hallac Keser2, Aylin Ege Gul2, Nagehan Ozdemir Barisik2, Yesim Saliha Gürbüz1, Nusret Erdogan1
1Department of Pathology, İstinye University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Department of Pathology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: It is aimed to evaluate the expression of estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), CerbB2 status, and molecular subtypes in mammary Paget disease and concomitant ductal carcinoma and to discuss their concordance and their relation with other prognostic parameters.
METHODS: This retrospective study evaluated the clinical and morphological data of the mammary Paget disease and underlying ductal carcinoma; immunohistochemical estrogen/PR and CerbB2 status; molecular subgroups and survival; and statistically compared all parameters.
RESULTS: The study included 42 cases of mammary Paget’s disease (PD) and concomitant ductal carcinoma. In breast specimens, 15 cases (36%) had in situ, 4 (9.5%) invasive, and 23 (54%) in situ + invasive ductal carcinoma. Axillary nodal involvement was seen in 13 cases (31%) and all had invasive components. Respectively, ER and PR expressions were detected in 16 (38%) and 8 (19%) of the ductal carcinomas and in 10 (23.8%) and 6 (14.2%) of the cases with PD. CerbB2 expression was 93% (39 cases) in ductal carcinoma and 100% in PD with a 93% concordance. The most frequent molecular subtype was HER2-enriched subtype for both mammary ductal carcinoma (62%, 26 cases) and PD (76%, 32 cases) and the concordance was 82% (p=0.03). The survival was 46.00±32.64 months in the exitus group (n=8), all of which had invasive ductal components (p=0.03).
DISCUSSION AND CONCLUSION: ER and PR positivity were lower while CerbB2 was higher in Paget disease compared to concomitant ductal carcinoma. The most prominent molecular subtype was HER2-enriched subtype in both neoplasias. While hormonal and CerbB2 status of the tumors did not show any correlation with prognostic factors, existence of an invasive ductal component was the factor that correlated with survival.

Keywords: CerbB2, estrogen receptor; HER2-enriched; mammary; Paget’s disease; survival.

Memenin Paget Hastalığının Moleküler Özellikleri Altta Yatan Duktal Karsinom ile Benzer mi? Üçüncü Basamak Bir Hastaneden Gelen 42 Olgunun Tartışılması

Sibel Şensu1, Sevinc Hallac Keser2, Aylin Ege Gul2, Nagehan Ozdemir Barisik2, Yesim Saliha Gürbüz1, Nusret Erdogan1
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lutfi Kırdar Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme Paget hastalığı ve eşlik eden duktal karsinomda östrojen reseptörü, progesteron reseptörü, CerbB2 ekspresyonunu ve moleküler alt tipleri değerlendirmek, bunların uyumunu ve diğer prognostik parametrelerle ilişkisini tartışmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük çalışmada Paget hastalığı ve beraberindeki meme karsinomunun klinik ve morfolojik verileri, östrojen/progesteron reseptörü ve CerbB2 immünekspresyonu, moleküler alt gruplar ve sağ kalım değerlendirilmiş olup tüm parametreler istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya, memenin Paget hastalığı ve eşlik eden duktal karsinomu olan 42 olgu alınmıştır. Meme örneklerinde 15 olguda (%36) in situ, 4 olguda (%9.5) invaziv ve 23 olguda (%54) in situ+invaziv duktal karsinom saptanmıştır. Aksiller lenf nodu tutulumu 13 olguda (%31) görülmüş olup tümünde invaziv komponent mevcuttur. Östrojen ve progesteron reseptörü ekspresyonu, sırasıyla, duktal karsinomların 16’sında (%38) ve 8’inde (%19) ve Paget hastalığı olgularının 10’unda (%23.8) ve 6’sında (%14.2) saptanmıştır. CerbB2 ekspresyonu, duktal karsinomda %93 (39 olgu) ve Paget hastalığında %100 olup %93’lük bir uyum göstermiştir. Hem meme duktal karsinomu (%62, 26 olgu) hem de Paget hastalığında (%76, 32 olgu) en sık HER2-baskın moleküler alt tip görülmüş olup %82 uyum saptanmıştır (p=0.03). Exitus grubunda (n=8) sağkalım 46.00 ± 32.64 aydır ve tümünde invaziv duktal komponent mevcuttur (p=0.03).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Paget hastalığında, eşlik eden duktal karsinoma göre östrojen/progesteron reseptör pozitifliği daha düşük, CerbB2 ekspresyonu ise daha yüksek bulunmuştur. Her iki neoplazide de en belirgin moleküler alt tip HER2-baskın alt tiptir. Tümörlerin hormonal ve CerbB2 immünpozitivitesi prognostik faktörlerle korelasyon göstermezken, invaziv duktal komponentin varlığı sağ kalım ile korelasyon göstermiştir

Anahtar Kelimeler: CerbB2, HER2-baskın; meme; östrojen reseptörü; Paget hastalığı; sağ kalım.

Sibel Şensu, Sevinc Hallac Keser, Aylin Ege Gul, Nagehan Ozdemir Barisik, Yesim Saliha Gürbüz, Nusret Erdogan. How Similar are Molecular Characteristics of Mammary Paget’s Disease to Underlying Ductal Carcinoma? Discussion of 42 Cases from a Tertiary Care Hospital. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 393-398

Corresponding Author: Sibel Şensu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale