ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Biometry and Intraocular Lens Power Between Two Different Optical Biometers [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 299-303 | DOI: 10.14744/scie.2021.04557

Comparison of Biometry and Intraocular Lens Power Between Two Different Optical Biometers

Aysu Arsan1, Hatice Selen Kanar1, Sevda Aydın Kurna2, Ulviye Kıvrak1, Murat Oklar1
1Department of Ophthalmology, Health Science University, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, Health Science University, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To compare refractive results after cataract surgery using AL-Scan and IOL-Master500 optical biometers for intraocular lens power calculation.
METHODS: 78 eyes of 78 consecutive patients undergoing cataract surgery and implanted with the same intraocular lens (Eyecryl Plus HSAS600) were included in the study. In Group 1, preoperative biometry was performed with AL-Scan, and in Group 2, with IOL Master 500. Uncorrected distance visual acuity (UDVA), corrected distance visual acuity (CDVA), and mean absolute refractive error (MARE) at preoperative and 6-month follow-up visits were recorded.
RESULTS: The postoperative mean MARE was -0.28±0.30 Diopter (D) and –0.32±1.13 D in Groups 1 and 2, respectively (p=0.38). At the 6th month visit, 92% of eyes in Group 1 were within 0.50 D of target refraction in Group 1 and, 93% of eyes in Group 2 were within 0.50 D (p=0.99). Uncorrected and corrected distance visual acuity improved significantly in both groups (p<0.001). The mean postoperative UDVA were 0.72±0.12 and 0.66±0.16 in Groups 1 and 2, respectively (p=0.20). No sight-threatening complication occurred during or after the operation in either group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: These findings show the AL – Scan provides comparable postoperative results with the IOL Master after implantation of the same intraocular lenses.

Keywords: Cataract surgery, optical biometry; refractive error; refractive outcomes.

İki Farklı Optik Biyometri Cihazının Biyometri ve Göz İçi Lens Gücü Sonuçlarının Karşılaştırılması

Aysu Arsan1, Hatice Selen Kanar1, Sevda Aydın Kurna2, Ulviye Kıvrak1, Murat Oklar1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları

GİRİŞ ve AMAÇ: Göz içi lens gücü hesaplaması için AL-Scan ve IOL-Master 500 optik biyometrileri kullanarak, katarakt cerrahisi sonrası refraktif sonuçları karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya katarakt ameliyatı geçiren ve aynı göz içi lensi (Eyecryl Plus HSAS600) implante edilen 78 ardışık hastanın 78 gözü dahil edildi. Grup 1’de ameliyat öncesi biyometri AL-Scan ile ve Grup 2’de IOL Master 500 ile yapıldı. Ameliyat öncesi ve sonrası altıncı ayda düzeltilmemiş uzak görme keskinliği, düzeltilmiş uzak görme keskinliği ve manifest sferik kırılma kusuru (MSRE) değerlendirilmeleri yapıldı.
BULGULAR: Ortalama ameliyat sonrası manifesr sferik refraktif kusur, grup 1 ve 2’de sırasıyla -0.28±0.30 Diyoptri (D) ve -0.32±1.13 D olarak saptandı (p=0.38). Ameliyat sonrası altıncı ay vizitinde, Grup 1’de gözlerin %92’si hedef refraksiyonun 0.50 D içindeydi ve Grup 2’de %93’ü 0.50 D içindeydi (p=0.99). Düzeltilmemiş ve düzeltilmiş uzak görme keskinliği her iki grupta da anlamlı olarak arttı (p<0.001). Ortalama ameliyat sonrası düzeltilmemiş uzak görme keskinliği, grup 1 ve 2’de sırasıyla 0.72±0.12 ve 0.66±0.16 olarak bulundu (p=0.20). Her iki grupta da ameliyat sırasında ve sonrasında görmeyi tehdit eden bir komplikasyon gelişmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular, AL-Scan biyometri cihazının, aynı göz içi lenslerin implantasyonundan sonra IOL Master ile karşılaştırılabilir ameliyat sonrası sonuçlar sağladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Katarakt cerrahisi, optik biyometri; refraktif kusur; refraktif sonuçlar.

Aysu Arsan, Hatice Selen Kanar, Sevda Aydın Kurna, Ulviye Kıvrak, Murat Oklar. Comparison of Biometry and Intraocular Lens Power Between Two Different Optical Biometers. South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 299-303

Corresponding Author: Hatice Selen Kanar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale