ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Ranson Criteria and HAPS Score for Prognosis of Patients with Clinical Monitoring due to Non-biliary Acute Pancreatitis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 8-11 | DOI: 10.14744/scie.2022.03789

Comparison of Ranson Criteria and HAPS Score for Prognosis of Patients with Clinical Monitoring due to Non-biliary Acute Pancreatitis

Zeynep Koç, Seydahmet Akın, Banu Boyuk, Özcan Keskin
Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: In our study, we aimed to compare the reliability of the Harmless Acute Pancreatitis Score (HAPS) score with the widespread, commonly used and reliable scoring system of the Ranson score in terms of prognosis prediction for non-biliary acute pancreatitis (AP) cases.
METHODS: The study included 73 patients with diagnosis of non-biliary AP with mean age 48 years, admitted for clinical follow-up from January 2016 to June 2021. The Ranson and HAPS scores and clinical progression were compared. For clinical progression, duration of admission, final outcome, and presence of local or systemic complications were assessed.
RESULTS: When HAPS and Ranson scores are compared, there was no statistically significant difference identified in the prognosis predictions for patients (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Ranson scoring system, a scoring system with high reliability, is completed in 48 h, while the HAPS score is calculated with three criteria assessed on the patient’s initial clinical admission. The HAPS score, with convenient use, was identified to be as reliable as the Ranson score for prognosis prediction of both mild and severe cases and may be safely used for prognosis of non-biliary AP cases in situations, where the Ranson score cannot be used.

Keywords: Harmless acute pancreatitis score, non-biliary acute pancreatitis; Ranson score.

NonBilier Akut Pankreatit Nedeni ile Klinik Takibi Yapılan Hastaların Prognoz Değerlendirmesinde Ranson Kriteri ve HAPS Skorunun Karşılaştırılması

Zeynep Koç, Seydahmet Akın, Banu Boyuk, Özcan Keskin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda non-bilier akut pankreatit (AP) olgularında HAPS skorunun güvenirliğinin; yaygın, sık kullanılan ve güvenilir bir skorlama sistemi olan Ranson skoru ile prognoz tahmini açısından karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2016–Haziran 2021 arasında klinik takibi yapılan yaş ortalaması 48 olan Non Bilier AP tanılı 73 hasta çalışmaya dahil edildi. Ranson ve HAPS skoru ile klinik seyirleri mukayese edildi. Klinik seyirde yatış süreleri, nihai son karar ve lokal ya da sistemik komplikasyon varlığı değerlendirildi.
BULGULAR: HAPS ve Ranson skorun mukayese edildiğinde hastaların prognoz tahmininde istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Güvenirliği yüksek bir skorlama sistemi olan Ranson skorlama sistemi 48 saatte tamamlanmakta olup HAPS skoru ise hastanın ilk klinik kabulünde değerlendirilen 3 kriter ile hesaplanmaktadır. Kullanım kolaylığı olan HAPS skoru gerek hafif gerekse şiddetli olgularda prognoz tahmininde Ranson skoru kadar güvenilir tespit edilmiş olup Ranson skorunun kullanılmayacağı durumlarda NonBilier AP olgularında prognoz tahmininde güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: HAPS skoru, non-bilier akut pankreatit; Ranson skoru.

Zeynep Koç, Seydahmet Akın, Banu Boyuk, Özcan Keskin. Comparison of Ranson Criteria and HAPS Score for Prognosis of Patients with Clinical Monitoring due to Non-biliary Acute Pancreatitis. South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 8-11

Corresponding Author: Zeynep Koç, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale