ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Evaluation of Liver Steatosis with Transient Elastography in Metabolic Syndrome and the Relationship Between Serum Endorphin Levels [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 58-63 | DOI: 10.14744/scie.2020.03779

The Evaluation of Liver Steatosis with Transient Elastography in Metabolic Syndrome and the Relationship Between Serum Endorphin Levels

Seher Irem Çetin1, Engin Beydoğan2, Savaş Güzel3, Osman Maviş4, Banu Boyuk5
1Department of Internal Medicine, Şarköy State Hospital, Tekirdağ, Turkey
2Department of Internal Radiology, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey
3Department of Biochemistry, Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey
4Department of Internal Medicine, Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
5Department of Internal Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Studies in recent times researching the correlation between serum endotrophin level and Type 2 DM have focused on the association of fatty liver with metabolic syndrome. This study aims to research the correlation between serum endotrophin levels, defined as a marker of metabolic dysregulation, with nonalcoholic fatty liver in metabolic syndrome patients, with increasing prevalence.
METHODS: Our prospective study included 40 patients (24 females and 16 males) with metabolic syndrome attending the internal medicine clinic and 20 healthy volunteers (ten females and ten males). Evaluation of patients in terms of liver steatosis used transabdominal ultrasonography with a Toshiba 500 Aplio brand model ultrasound device with 10 MHz convex probe with transient elastography method. Fatty Liver Index and Hepatic Steatosis Index (HSI) were calculated on the basis sample analyses. The endotrophin levels were studied with a Sunred enzyme-linked ımmunosorbent assay kit.
RESULTS: Endotrophin levels were found to be lower in the group with metabolic syndrome compared to the healthy group and results were statistically significant different (p<0.001). When the mean elastography results for the groups (in m/s and kPa) are compared, there were statistically significant differences found (p=0.001, p<0.001). There were statistically significant differences between HSI score with serum insulin levels and homeostasis model assessment results.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, a correlation was not found between endotrophin levels and fatty liver. Endotrophin is a parameter with newly discovered effects and is being researched for applicability and reliability in clinical practice.

Keywords: Endotrophin, metabolic syndrome; Transient elastography.

Metabolik Sendromlularda Karaciğer Yağlanmasınn Transient Elastografi ile Değerlendirilmesi ve Serum Endotrofin Seviyeleri Arasındaki İlişki

Seher Irem Çetin1, Engin Beydoğan2, Savaş Güzel3, Osman Maviş4, Banu Boyuk5
1Şarköy Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Tekirdağ
2Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Van
3Namık Kemal Üviversitesi, Biyokimya, Tekirdağ
4Gop Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
5Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Son zamanlarda serum endotrofin seviyesi ile tip 2 Diyabetes Mellitus (DM) arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar, yağlı karaciğer ile metabolik sendrom arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Bu çalışmada, metabolik sendromlu hastalarda metabolik disregülasyonun bir belirteci olarak tanımlanan serum endotrofin düzeyi ile non-alkolik yağlı karaciğer arasındaki ilişkinin artan prevalansla araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İleriye yönelik çalışmamıza dahiliye kliniğine başvuran metabolik sendromlu 40 hasta (24 kadın ve 16 erkek) ve 20 sağlıklı gönüllü (10 kadın ve 10 erkek) dahil edildi. Hastaların karaciğer steatozu açısından değerlendirilmesi, geçici elastografi yöntemi ile 10 MHz konveks problu Toshiba 500 Aplio marka model ultrason cihazı ile transabdominal ultrasonografi kullanıldı. FLI ve HSI temel numune analizlerine göre hesaplanmıştır. Endotrofin seviyeleri bir Sunred ELISA kiti ile çalışıldı.
BULGULAR: Endotrofin düzeyleri, metabolik sendromlu grupta sağlıklı gruba göre daha düşük bulundu ve sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p<0.001). Gruplar için ortalama elastografi sonuçları (m/s ve kPa cinsinden) karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulundu (p=0.001, p<0.001). HSI skoru ile serum insülin seviyeleri ve HOMA sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda endotrofin seviyeleri ile yağlı karaciğer arasında bir ilişki bulunmadı. Endotrofin, yeni keşfedilen etkilere sahip bir parametredir; klinik uygulamada uygulanabilirlik ve güvenilirlik açısından araştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Endotrofin, geçici elastografi; metabolik sendrom.

Seher Irem Çetin, Engin Beydoğan, Savaş Güzel, Osman Maviş, Banu Boyuk. The Evaluation of Liver Steatosis with Transient Elastography in Metabolic Syndrome and the Relationship Between Serum Endorphin Levels. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 58-63

Corresponding Author: Banu Boyuk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale