ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Early Period Results in Patients Developing Pneumothorax and Pneumomediastinum Due to COVID-19 Pneumonia: Single-Center Clinical Experience on 47 Cases [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 174-179 | DOI: 10.14744/scie.2022.03764

Early Period Results in Patients Developing Pneumothorax and Pneumomediastinum Due to COVID-19 Pneumonia: Single-Center Clinical Experience on 47 Cases

Gökçen Sevilgen, Kerim Tülüce, Hasan Türüt
Department of Thoracic Surgery, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize, Türkiye

INTRODUCTION: Pneumothorax (PNX) and/or pneumomediastinum (PNM) is an entity that can occur as late findings in COVID-19 patients with mechanical ventilator support. The purpose of this study was to determine the parameters that influence morbidity and mortality associated with PNX and/or PNM secondary to COVID-19 infection.
METHODS: The study was performed on patients from March 2020 to December 2020. Demographic data, comorbidities, positive end-expiratory pressure (PEEP) values, and fraction of inspired oxygen (FiO2) percentage were analyzed. Mortality in the first 48 h, between 48h and 7 days, and after 7 days was assayed.
RESULTS: A total of 47 patients, only 2 of whom (4%) were in 20–40 years of age, were studied. The result was statistically significant (p<0.03). Bilateral PNX was seen in 5 patients (11%). Tube thoracostomy was performed in 40 patients (85%). The isolated PM was detected as a single finding in 11 patients (23%). The mean age was 62 years. The mean mechanical ventilator PEEP and the FiO2 values were 11 cmH2O and 84%, respectively. When the mortality of the first 48 h and the first 7 days was compared, no statistically significant difference was found. However, a significant difference in the mortality observed after the 7th day, which is consistent with the literature, and the presence of diffuse subcutaneous emphysema was detected (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Tube thoracostomy is a highly effective method for treating PNX in all patients. Due to the elevated risk of PNX associated with the development of PNM in patients receiving mechanical ventilation, we suggest that more sensitive and earlier lung-protective breathing methods should be used.

Keywords: COVID-19, pneumothorax; pneumomediastinum; SARS-CoV-2.

COVID-19 Pnömonisine Bağlı Pnömotoraks ve Pnömomediastinum Gelişen Hastalarda Erken Dönem Sonuçlarımız: Tek Merkez 47 Hasta Klinik Deneyi

Gökçen Sevilgen, Kerim Tülüce, Hasan Türüt
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pnömotoraks ve/veya pnömomediastinum COVID-19 tanısı ile yoğun bakımda takip edilen ve adult respiratory disease syndrome gelişen mekanik ventilatör desteğindeki hastalarda görülebilen geç bulgular olarak ortaya çıkabilen antitelerdir. Bu çalışmada, COVID-19 enfeksiyonuna ikincil gelişen pnömotoraks (PNX) ve/veya pnömomediastinum (PNM) nedeni ile, yönetimi kliniğimiz tarafından yapılan hastaların geriye dönük analizi ile morbidite ve mortaliteye etki eden faktörlerin incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart–Aralık 2020 tarihleri arasında COVID-19 pnömonisi ile ilişkili PNX ve/veya PNM tanısı konan, kliniğimiz tarafından yönetilen toplam 47 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, muayene ve radyolojik bulguları, ko-morbiditeleri, positive end-expiratory pressure (peep) değerleri, fraction of inspired oxygen (FiO2) yüzdeleri, ile ilk 48 saat, 48 saat ile 7 gün arası ve 7 gün sonrası mortalite analiz edildi.
BULGULAR: Toplam 47 hastanın sadece 2’si (%4) 20 ile 40 yaş aralığında olup istatiksel olarak anlamlı (p<0.03) olarak bulundu. Bilateral pnömotoraks 5 hastada (%11) görüldü. Hastaların 40’ına (%85) tüp torakostomi uygulandı, 7 hasta ise konservatif yöntemle takip edildi. Hastaların 11’ inde (%31) sadece izole PM saptandı, hepsinde yaygın cilt altı amfizemi mevcuttu. Bu hasta grubunda ortalama yaş 62, MV ortalama PEEP değeri 11 cmH2O ve ortalama FiO2 değeri ise %84 olarak hesaplandı. İlk 48 saat ve ilk 7 günlük mortaliteleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmazken, 7. günden sonra görülen mortalitelerde anlamlı fark bulundu (p<0.05). Çoklu değişken analizinde hastalarda yaygın cilt amfizeminin eşlik etmesi 7. gün sonraki mortalitelerde istatistiksel olarak anlamlı bir risk faktörü olarak tespit edildi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüp torakostomi COVID-19 hastalarında görülen pnömotoraks tedavisinde oldukça etkili bir yöntemdir. Mekanik ventilatöre bağlı hastalarda pnömomediastinum gelişmesinin pnömotoraks için yüksek risk olması bakımından bu hastalarda daha hassas ve daha erken akciğer koruyucu ventilasyon stratejilerinin uygulanması gerektiğinin önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pneumomediastinum; pnömotoraks; SARS CoV-2.

Gökçen Sevilgen, Kerim Tülüce, Hasan Türüt. Early Period Results in Patients Developing Pneumothorax and Pneumomediastinum Due to COVID-19 Pneumonia: Single-Center Clinical Experience on 47 Cases. South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 174-179

Corresponding Author: Gökçen Sevilgen, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale