ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Lower Gastrointestinal System Polyps: Colonoscopy and Histopathological Features in 698 Cases [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 413-416 | DOI: 10.14744/scie.2022.03206

Lower Gastrointestinal System Polyps: Colonoscopy and Histopathological Features in 698 Cases

Yusuf Yavuz1, Himmet Durgut2
1Department of General Surgery, The Ministry of Health Planning Department, Ankara, Türkiye
2Department of General Surgery, The Ministry of Health Blood and Blood Product Department, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: Colon is the region where most of the polyps are being observed in the gastrointestinal system. Colorectal cancers are an important cause of mortality and morbidity in our country and all over the world. Since these polyps originating from the submucosa and mucosal epithelium may be precancerous lesions, follow-up and treatment are also important. In our study, we evaluated the type, size, and number of colon polyps detected in our province and examined their histopathological precancerous status.
METHODS: In our study, 698 colon polyp cases detected during 3654 colonoscopy examinations performed in the two large hospitals of our city in between 2013 and 2019, and underwent polypectomy or biopsy with the help of snare or forceps, were evaluated. The demographic characteristics of the patients, location of the polyps, number of polyps, sizes of the largest excised polyps, and pathological diagnoses have been evaluated.
RESULTS: In our study, a total of 698 patients diagnosed with colon polyps were included in the study. A total of 1606 polyps were detected in 698 patients. The mean number of polyps per procedure was 2.3. In our study, the distribution of polyps according to their sizes was 527 (75.5%) diminutive polyps, 70 (10%) small polyps, and 101 (14.4%) large polyps. Polyps were observed most frequently from distal to proximal as 278 (39.8%) in the rectum and 175 (25.1%) in the sigmoid colon. The least polyp localization was seen in the cecum as 22 (3.2%). In the histopathological examination of polyps, tubular adenoma 47% and hyperplastic polyp were found most frequently. While no dysplasia was observed in 386 (55%) patients, 239 (34%) patients had low-grade dysplasia, 6 (0.9%) patients had moderate dysplasia, and 67 (9.6%) patients had high-grade dysplasia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The fact that colon cancers are among the most common cancers of the gastrointestinal system increases the importance of colonoscopy evaluation since colon polyps are found frequently in the colon, the incidence increases by age, and they can be seen as precancerous lesions. Timely endoscopic evaluations and removal of detected polyps gain importance in terms of reducing the risk of cancer development.

Keywords: Colon polyps, endoscopic polyps, multiple polyps

Alt Gastrointestinal Sistem Polipleri: 698 Olgunun Kolonoskopi ve Histopatolojik Özellikleri

Yusuf Yavuz1, Himmet Durgut2
1Sağlık Bakanlığı Planlama Daire Başkanlığı, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Kan ve Kan Ürünleri Daire Başkanlığı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolon, gastrointestinal sistemde en çok polibin gözlendiği bölgedir. Ülkemizde ve tüm dünyada kolorektal kanserler önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Submukoza ve mukoza epitelinden kaynaklı bu polipler prekanseröz lezyonlar olabileceği için takip ve tedavisi de önem kazanmaktadır. Bizde bu çalışmamızda ilimizde tespit edilen kolon poliplerinin tür, boyut ve sayı bakımından değerlendirdik ve histopatolojik olarak prekanseröz durumunu inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda ilimizin iki büyük hastanesinde 2013–2019 yılları arasında yapılan 3654 kolonoskopik inceleme sonrasında tespit edilen, snare ya da forseps yardımı ile polipektomi ya da biyopsi uygulanan 698 kolon polipli vaka değerlendirmeye alındı. Hastaların demografik özellikleri, poliplerin yerleri, polip sayısı, eksize edilen poliplerden en büyük olanlarının boyutları, patolojik tanıları değerlendirmeye alındı.
BULGULAR: Çalışmamızda kolon polibi tanısı konan toplam 698 hasta çalışmaya alındı. 698 sayıda hastada toplam 1606 sayıda polibe rastlandı. İşlem başına ortalama polip sayısı 2.3 idi. Çalışmamızda poliplerin boyutlarına göre dağılımı; 527’si (%75.5) diminitif polip, 70’i (%10) küçük polip, 101’i (%14.4) büyük polip olarak saptandı. Polipler distalden proksimale doğru en sık olarak rektumda 278 (%39.8), sigmoid kolonda 175 (%25.1) izlendi. En az polip lokalizasyonu ise 22 (%3.2) ile çekumda görüldü. Poliplerin histopatolojik incelemelerinde en sık tübüler adenom %47 ve hiperplastik polibe rastlandı. 386 (%55) hastada herhangi bir displazi izlenmezken 239 (%34) hastada low grade displazi 6 (%0.9) hastada orta dereceli displazi 67 (%9.6) hastada ise high grade displazi izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kolon kanserlerin gastrointestinal sistemin en sık görülen kanserlerinden olması, kolonda sık olarak bulunan ve yaş ile görülme sıklığı artan kolon poliplerini prekanseröz lezyonlar şeklinde görülebileceğinden dolayı kolonoskopik değerlendirmenin öneminin arttırmaktadır. Endoskopik değerlendirmelerin zamanında yapılması ve tespit edilen poliplerin çıkarılması kanser gelişme riskini düşürme açısından önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik polipler, kolon polipleri, multipl polipler.

Yusuf Yavuz, Himmet Durgut. Lower Gastrointestinal System Polyps: Colonoscopy and Histopathological Features in 698 Cases. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 413-416

Corresponding Author: Yusuf Yavuz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale