ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Medical and Surgical Management of Late-Term Posttraumatic Orbital Abscess [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 99-102 | DOI: 10.14744/scie.2020.00719

Medical and Surgical Management of Late-Term Posttraumatic Orbital Abscess

Özlen Rodop Özgür, Gizem Doğan Gökçe, Semih Bagatur, Seyhan Kocabaş, Şaban Şimşek
Department of Eye Diseases, Health Sciences University Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Orbital cellulitis and abscesses are typically secondary to a maxillary, ethmoid, or frontal sinus infection. Rarely, it may also be seen after orbital trauma. In cases of penetrating orbitofacial trauma caused by a foreign body, the presence of any foreign body in the intraorbital tissues should be investigated with radiological imaging, however, an initial examination may be insufficient. Suspicious examination findings require close follow-up and surgical exploration for non-visualized foreign bodies. Though orbital abscesses are often bacterial in origin, the causative agent varies depending on the etiology, and in cases of a possible infection, the culture should be studied and treated appropriately. Vision loss of some 10% can occur in an untreated orbital infection. Early recognition and timely treatment of an orbital infection is important in order to avoid potentially deadly conditions, such as cavernous sinus thrombosis, brain abscess, or meningitis. In this case report, a case of orbital abscess occurring after a tree branch-related orbital injury and the clinical approach applied for a 76-year-old patient are reviewed in the context of the relevant literature.

Keywords: Abscess, orbital cellulitis; orbital trauma.

Orbita Travması Sonrası Geç Dönemde Görülen Orbital Abse Olgusu Tıbbi ve Cerrahi Tedavisi

Özlen Rodop Özgür, Gizem Doğan Gökçe, Semih Bagatur, Seyhan Kocabaş, Şaban Şimşek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul

Orbital selülit ve abseleri çoğunlukla maksiller, etmoid ve frontal sinus enfeksiyonlarına sekonder gelişmektedir. Orbital travma sonrasında nadir olsada görülebilmektedir. Yabancı cisim ile meydana gelen penetran orbitafasial travma olgularında orbita içi dokularda yabancı cisim varlığı radyolojik görüntüleme yöntemleri yardımıyla dışlanmalıdır. Görüntülenemeyen yabancı cisimler için şüpheli muayene bulguları varsa yakın takip ve cerrahi eksplorasyonu gerekmektedir. Orbital abseler sıklıkla bakteriyel kaynaklı olsada değişkenlik göstebilir. Olası enfeksiyon durumunda kültür alınarak etken saptanmalı ve uygun tedavisi ivedilikle yapılmalıdır. Tedavi edilmeyen orbital enfeksiyonlar sonrası %10 olguda görme kaybı görülür. Kavernöz sinus trombozu, beyin absesi ve menenjit gibi ölümcül olabilen durumlarla sonuçlanabileceğinden erken tanınması ve zamanında tedavi edilmesi önemlidir. Bu olgu sunumuyla, ağaç dalı ile orbital yaralanma sonrası geç dönemde meydana gelen orbital abse olgusunu ve klinik yaklaşımımızı literatür bilgileri ışığında sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: abse, orbital selülit, orbita travması

Özlen Rodop Özgür, Gizem Doğan Gökçe, Semih Bagatur, Seyhan Kocabaş, Şaban Şimşek. Medical and Surgical Management of Late-Term Posttraumatic Orbital Abscess. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 99-102

Corresponding Author: Gizem Doğan Gökçe, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale