ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation Of 61 Cases Of Acute Bacterial Meningitis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 780-782

Evaluation Of 61 Cases Of Acute Bacterial Meningitis

Serdar Özer1, Nuray Oltan2, Öznur Ak1, Neşe Yıldırım1, Yelda Dereli1, îsmiharı Kuzu1
1Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul,türkiye
2Posta İşletmesi Sanatoryum Ve Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Acute bactcrial meningitis is an important cause of morbidiry and mortalily in spite of advnnced antimk-rohial treatment. in this study we aimcd to evatuate clinical features, laboratory fîndings, predisposing factors, treatment protocols and cffectiveness of treatment in cases of acute bactcrial meningitis treated in our department retrospectively İn a period of 6years. A total of 61 patîents with acute bactcrial meningitis hospitalized in Kartal Research and Traİnİng Hospİtal, Department of İnfcctious Diseases betwecn 1993 and 1998 were revie\ved. Of ali cases, the ages of vvhom vvere ranging from 14 to 86,34 (55,7%) were men and 27 (44,2%) were namen. There vvere fever, headachc, nousea-vomiting, meningismus in ali of cases, leukocytnsis in 55 (90,2%) cases, changes in consciousness in 20 (32,7%) cases. A predisposing factor was determined in also in 22 (36%) cases. En 16 (26,2%) cases pathogens wcre İsolatcd and Strcptococcus pneumoniae was the mnst cıımmnn. 56 (91,8%) of cases recovcrcd completely, 5 (8,2%) cases died. in acute bacterial meningitis similar clinical and laboratory fîndings arc scen not depending on pathogen. The most common pathogen in aduits is S. pneumoniae.

Keywords: Acute bacterial meningitis

61 Akut Bakterıyel Menenjit Olgusunun İrdelenmesi

Serdar Özer1, Nuray Oltan2, Öznur Ak1, Neşe Yıldırım1, Yelda Dereli1, îsmiharı Kuzu1
1Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul,türkiye
2Posta İşletmesi Sanatoryum Ve Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Akut bakteriye] menenjit, gelişen anıimikrobiyal tedaviye rağmen günümüzde hala önemli bir murbîdite ve mortalite sebebidir. Bu çalışmada, kliniğimizde 6 yıl içinde takip edilen akut bakteriyel menenjit olgularının klinik ve laboratuvar özellikleri, predispozan faktörleri, tedavi protokolleri ve tedavi yanıtlarını retrospektif olarak incelemeyi amaçladık. 1993-1998 yıllan arasında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde yatan 61 akut bakteriyel menenjit olgusunun retrospektif olarak dosya taraması yapıldı. 34'ü (%55.7) erkek, 27'si (%44,Z) kadın olan vakaların yaş dağılımı 14-86 yaş arasında bulundu. Vakaların tümünde ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, meninks irritasyon bulguları, 55'inde (%90.2) iökositoz, 20 vakada (%32.7) şuur değişikliği vardı. 22 vakada (%36) predispozan bir faktör saptandı. En sık S. pneumoniae olmak üzere 16 vakada (%26.2) edcen izole edildi, 56'sında (%91.8) şifa sağlanırken 5 vaka (%8.2) kaybedildi. Akut bakteriyel menenjitte etkene bağlı olmaksızın benzer klinik ve laboratuvar bulguları görülmektedir. Erişkin yaş grubunda en sık etken S. pneumoniae' dır.

Anahtar Kelimeler: Akut bakteriyel menenjit

Serdar Özer, Nuray Oltan, Öznur Ak, Neşe Yıldırım, Yelda Dereli, îsmiharı Kuzu. Evaluation Of 61 Cases Of Acute Bacterial Meningitis. South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 780-782

Corresponding Author: Serdar Özer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale