ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Our Resectıon Outcome In Lung Cancer: Evaluatıon Of 45 Consequentıal Patıents [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 82-88

Our Resectıon Outcome In Lung Cancer: Evaluatıon Of 45 Consequentıal Patıents

Recep Demirhan1, Alpaslan Mayadağlı2, İrfan Sancaklı1, Nagehan Özdemir3, Mahmut Gümüş4, Cem Parlak2, Nesrin Kıral5, Feriha Temizel6, Bülent Arman1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
4Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği
5Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
6Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

OBJECTIVE: Surgical treatment is an important therapeutic option in lung cancer, providing a long-term survival and curability. Three hundred and ninety six patients had been diagnosed as lung cancer in the pulmonary and thoracic surgery clinics of our hospital from 2004 to 2007. However, surgical treatment could be performed to only 45 of these patients (11.3%). Two patients were female and 43 were male. Mean age was 61 (38-74) in the study. Preoperative diagnosis was established with fiberoptic bronchoscopy in 28 patients (62.3%), with rigid bronchoscopy in 4 patients (8.8%), with transthoracic needle aspiration biopsy in 7 patients (15.5%) and open lung biopsy in 6 patients (13.5%). Preoperative histopathological evaluation diagnosed 38 patients as non-small cell lung cancer (NSCLC) and one patient as small cell lung cancer, whereas diagnosis of NSCLC was made by open lung biopsy in 6 patients. For staging purposes, mediastinoscopy was performed to 41 patients (91%) and additional anterior mediastinotomy was carried out in 5 patients (11.1%). Mediastinal involvement (N2 +) was noted in two patients with mediastinoscopy. Lobectomy was the most frequent resection procedure performed (in 62.3%). Epidermoid carcinoma was reported to be the most frequent postoperative histopatological diagnosis. In our series, postoperative complication was noticed in 5 patients (11.1%) while postoperative mortality was observed in 3 patients (6.6%). Postoperative follow-up period was 18 months in our series. Patients with stage I and stage II lung cancer, who had been operated, were observed to experience no problem in this period. In conclusion, surgical resection is the most effective treatment option recommended for the treatment in non-small cell lung cancer.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Lung cancer, surgical treatment; resection; survival rates.

Akciğer Kanserlerinde Rezeksiyon Sonuçlarımız: Ardışık 45 Hastanın Değerlendirilmesi

Recep Demirhan1, Alpaslan Mayadağlı2, İrfan Sancaklı1, Nagehan Özdemir3, Mahmut Gümüş4, Cem Parlak2, Nesrin Kıral5, Feriha Temizel6, Bülent Arman1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
4Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği
5Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
6Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

AMAÇ: Akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi, uzun bir sağkalım ve kürabilite sağlama açısından önemli bir seçenektir. Hastanemizin Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Kliniklerinde 2004-2007 yılları arasında 396 hastaya akciğer kanseri tanısı kondu. Ancak bu hastaların sadece 45’ine (%11.3) cerrahi tedavi uygulanabildi. Hastaların 2’si kadın, 43’ü erkek ve ortalama yaş 61 (38-74) idi. Ameliyat öncesi dönemde hastaların 28’inde (%62.3) fiber optik bronkoskopi ile, 4’ünde (%8.8) rijit bronkoskopi ile, 7’sinde (%15.5) transtorasik iğne aspirasyon biyopsisi ile, 6’sında (%13.5) ise açık akciğer biyopsisi ile tanı konuldu. Ameliyat öncesi histopatolojik inceleme ile 38 hastaya küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), bir hastaya küçük hücreli akciğer kanseri tanısı kondu. Altı hastada ise KHDAK tanısı açık akciğer biyopsisi ile kondu. Evrelendirme amacı ile 41 hastaya (%91) mediastinoskopi ve ek olarak 5 hastaya (%11.1) anterior mediastinotomi yapıldı. Mediastinoskopi ile iki hastada mediastinal tutulum (N2 +) saptandı. Rezeksiyon olarak en sık lobektomi (%62.3) yapıldı. Ameliyat sonrası histopatolojik tanı olarak en sık epidermoid karsinom rapor edildi. Serimizdeki 5 hastada (%11.1) ameliyat sonrası dönemde komplikasyon meydana gelirken, 3 hastada mortalite (%6.6) gözlendi. Serimizdeki hastaların ameliyat sonrası izlem süresi ortalama 18 aydır. Ameliyat edilen evre I ve evre II akciğer kanserli hastaların bu süreyi sorunsuz geçirdikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, KHDAK’de özellikle evre I ve evre II akciğer kanserlerinde cerrahi rezeksiyon önerilen en iyi tedavi seçeneğidir.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Akciğer kanseri, cerrahi tedavi; rezeksiyon; sağkalım oranı.

Recep Demirhan, Alpaslan Mayadağlı, İrfan Sancaklı, Nagehan Özdemir, Mahmut Gümüş, Cem Parlak, Nesrin Kıral, Feriha Temizel, Bülent Arman. Our Resectıon Outcome In Lung Cancer: Evaluatıon Of 45 Consequentıal Patıents. South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 82-88

Corresponding Author: Recep Demirhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale