ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Lipid Profile of Diabetic Patients: Awareness and the Rate of Treatment Success [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(3): 157-163 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.82712

Lipid Profile of Diabetic Patients: Awareness and the Rate of Treatment Success

Ercan Ergin1, Seydahmet Akın2, Sinan Kazan2, Muhammet Emin Erdem2, Mustafa Tekçe2, Mehmet Aliustaoğlu2
1Balikesir Savastepe Public District Hospital, Internal Medicine, Balikesir
2Dr Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, İnternal Medicine Clinic, Istanbul

OBJECTIVE: Trials included diabetic and pre-diabetic patients have shown that cardiovascular event risk is increased in whom blood glucose levels are high. In this study we analyzed the achieved rate of target cholesterol levels in patients with diabetes mellitus.
METHODS: 344 randomly diabetic patients admitted to our hospital between March and May in 2012 were included and low density lipoprotein, high density lipoprotein and triglyceride were measured in our hospital biochemistry laboratory and we recorded the treatment they were using
RESULTS: Although all of 135 men and 209 women diabetic patients who were taking treatment for diabetes %83 (n: 286)have more than 100mg/dl LDL cholesterol levels, only %47,3 (n: 163) were taking lipid lowering treatment. The mean levels of LDL-cholesterol was: 126.4±33.5 mg/dl, triglyseride: 179.2±6.53 mg/dl, HDL-cholesterol was: 45.9±10.8mg/dl. In %16,8 of the patients (n: 58) were achieved target LDL cholesterol, in addition, all lipid targets (LDL<100 mg/dl, triglyseride<150 mg/dl and HDL>40 mg/dl in men and >50 mg/dl in women) were achieved in nearly %5 (n: 17) of all patients.
CONCLUSION: This study which was done in a randomly selected group of follow-up diabetic patients, showed that we are far away from the lipid targets. We must approach more aggressive for treatment of hyperlipidemia.

Keywords: Diabetes Mellitus, Hyperlipidemia, Low Density Lipoprotein, High Density Lipoprotein, Triglyseride

Diyabetik Hastalarda Lipid Profili: Farkındalık ve Tedavideki Başarı Oranlarımız

Ercan Ergin1, Seydahmet Akın2, Sinan Kazan2, Muhammet Emin Erdem2, Mustafa Tekçe2, Mehmet Aliustaoğlu2
1Balıkesir Savaştepe İlçe Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Balıkesir
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Diyabetik ve prediyabetik hastalarda yapılan çalışmalar kan glukoz seviyeleri yüksek seyredenlerde kardiyovasküler olay riskinin artmış olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada diyabet tanılı hastalarda hedeflenen kolesterol seviyelerine ulaşma oranımızı inceledik

YÖNTEMLER: 2012 yılı mart-mayıs ayları arasında hastanemize başvuran 344 diyabetik hasta randomize olarak çalışmaya alındı ve düşük yoğunluklu kolesterol (LDL), yüksek yoğunluklu kolesterol (HDL) ve trigliserid (TG) değerleri hastanemiz biyokimya laboratuarında ölçüldü ve aldıkları tedaviler kaydedildi.
BULGULAR: Diyabet tanılı ve tedavi almakta olan 135 erkek, 209 kadın hastanın %83'ünün (286 kişi) LDL kolesterol seviyesi 100 mg/dl üzerinde olmasına rağmen sadece % 47,3’ü (163 kişi) lipid düşürücü tedavi almakta idi. Ortalama LDL-kolesterol seviyeleri: 126.4±33.5 mg/dl, TG: 179.2±6.53 mg/dl, HDL-kolesterol düzeyleri: 45.9±10.8 mg/dl idi. Hastaların %16,8’inde (58 kişi) LDL kolesterol hedefine ulaşılabilirken, bunun yanı sıra tüm lipid hedeflerine (LDL<100 mg/dl,TG<150 mg/dl ve HDL>40mg/dl (erkek) / >50mg/dl (kadın)) ulaşılabilen hastalar ise tüm hastaların yaklaşık %5'i (17 kişi) idi.
SONUÇ: Takibimizde olan diyabetik hastalardan randomize seçilen bir grupta yaptığımız bu çalışma göstermiştir ki ADA/EASD nisan 2012 güncellemesi konsensus raporunda gösterilen lipid hedeflerinden uzaktayız. Diyabeti olan hastalarda hiperlipidemi tedavisine daha agresif yaklaşmalıyız.

Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, hiperlipidemi, düşük yoğunluklu kolesterol, yüksek yoğunluklu kolesterol, trigliserid

Ercan Ergin, Seydahmet Akın, Sinan Kazan, Muhammet Emin Erdem, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu. Lipid Profile of Diabetic Patients: Awareness and the Rate of Treatment Success. South Clin Ist Euras. 2013; 24(3): 157-163

Corresponding Author: Sinan Kazan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale