ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The frequency of Helicobacter pylori in patients diagnosed with peptic ulcer and gastritis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 87-92 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.77045

The frequency of Helicobacter pylori in patients diagnosed with peptic ulcer and gastritis

Emre Emre1, Emel Ahıshalı2, Can Dolapçıoğlu2, Şahika Sümer Emre3, Sevinç Hallaç Keser4, Reşat Dabak3, Oya Uygur Bayramiçli5
1Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
2Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Gastroenterology,Istanbul, Turkey
3Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Family Medicine, Istanbul, Turkey
4Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Pathology, Istanbul, Turkey
5Maltepe University Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Recent studies report that there has been an increase in the incidence of Helicobacter pylori (HP)-negative peptic ulcer disease. In this study, we investigated the frequency of HP among patients with peptic ulcer and gastritis.
METHODS: In this study, endoscopy reports of 2500 patients who had undergone upper gastrointestinal endoscopy between July 2008 and December 2010 were evaluated retrospectively; 2052 patients were enrolled. Positivity for HP and intestinal metaplasia were examined in the pathology reports.
RESULTS: The mean age of the patients was 44.76±14.20 years, and 1137 (55.4%) were female. HP was positive in 919 (44.8%) patients. HP positivity in gastric ulcer, duodenal ulcer, gastric plus duodenal ulcer, and gastritis was 54.5%, 67.3%, 63%, and 40.8%, respectively. Intestinal metaplasia was seen in 275 (13.4%) patients. No significant difference was noted between male and female patients in terms of HP frequency. There was no significant relationship between HP positivity and intestinal metaplasia. HP positivity was significantly higher in patients <50 years of age compared to those ≥50 years (p=0.000).
CONCLUSION: Our data suggest that the frequency of HP positivity in peptic ulcer and gastritis has decreased in recent years when previous records are taken into consideration.

Keywords: Gastritis, Helicobacter pylori, peptic ulcer

Peptik ülser ve gastrit saptanan hastalarda Helicobacter pylori sıklığı

Emre Emre1, Emel Ahıshalı2, Can Dolapçıoğlu2, Şahika Sümer Emre3, Sevinç Hallaç Keser4, Reşat Dabak3, Oya Uygur Bayramiçli5
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul
4Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul
5Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Son yıllarda yapılan çalışmalarda Helicobacter pylori (H. pylori) negatif peptik ülser oranlarında artış olduğu bildirilmektedir. Bölgemizdeki peptik ülser ve gastritli hastalardaki H. pylori sıklığını araştırdık.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 2008 Temmuz-2010 Aralık tarihleri arasında üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisi yapılan 2500 hastanın gastroskopi raporları geriye dönük olarak değerlendirildi; 2052 hasta çalışmaya alındı. Patoloji raporları incelenerek H. pylori ve intestinal metaplazi pozitifliği değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 44.76±14.20 yıldı, 1137’si (%55.4) kadındı. H. pylori 919 (%44.8) hastada pozitif bulundu. Mide ülserinde H. pylori pozitifliği %54.5, duodenal ülserde
%67.3, gastrik ve duodenal ülserde %63, gastritde ise %40.8 bulundu. Hastaların 275’inde (%13.4) intestinal metaplazi saptandı. Kadın ve erkek hastalar arasında H. pylori sıklığı açısından anlamlı fark bulunmadı. H. pylori pozitifliği ile intestinal metaplazi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı. Yaşı 50’nin altında olan hastalarda H. pylori pozitifliği ≥50 yaş olan hastalara göre anlamlı yüksek bulundu (p=0.000).
SONUÇ: Çalışmamızda peptik ülser ve gastritte H. pylori pozitifliğinin önceki yıllara göre azaldığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gastrit, Helicobacter pylori, peptik ülser

Emre Emre, Emel Ahıshalı, Can Dolapçıoğlu, Şahika Sümer Emre, Sevinç Hallaç Keser, Reşat Dabak, Oya Uygur Bayramiçli. The frequency of Helicobacter pylori in patients diagnosed with peptic ulcer and gastritis. South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 87-92

Corresponding Author: Emel Ahıshalı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale