ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science EVALUATION OF CLINICAL, HORMONAL AND ULTRASONOGRAPHIC SIGNS IN FEMALE PATIENTS WITH PERSISTENT AND LATE STARTING POSTADOLESCENT ACNE VULGARIS [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2002; 13(3): 160-164

EVALUATION OF CLINICAL, HORMONAL AND ULTRASONOGRAPHIC SIGNS IN FEMALE PATIENTS WITH PERSISTENT AND LATE STARTING POSTADOLESCENT ACNE VULGARIS

Özer Arıcan1, Sema Kılıç1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Kliniği

This study was conducted to determine the possible underlying endocrine disfunctions in a group of female patients aged above 25, with persistent (Group I) and late starting (Group II) postadolescent acne. The acne intensity, menstruation disorder, hirsutismus, alopecia and polycystic ovary were evaluated in two patient groups, each consisting of 25 subjects. The same clinical properties were sought in the control groups of 25 persons. Testosterone, DHEA-S, FSH, LH and prolactin levels were measured in all three groups. The said clinical properties were found in similar distribution in all three groups, whereas the polycystic ovary occurance was found significantly higher (p=0.006) in the patients groups (48%-52%) compared to the control group (12%). The occurance of hormonal anomaly alone did not differ among the groups, though the occurance of the least one hormonal disfunction was significantly higher (p=0.001) in the patients groups (60%-60%) compared to the control group (%16). No correlation was found between the acne intensity and clinical signs, polycystic ovary or hormonal anomaly. However, postadolescent acne alone may be considered to be a hyperandrogynism sign.

Keywords: ACNE VULGARIS, ETIOLOGY, ULTRASONOGRAPHY, HORMONES

PERSİSTAN VE GEÇ BAŞLANGIÇLI POSTADOLESAN AKNE VULGARİSLİ KADINLARDA KLİNİK, HORMONAL VE ULTRASONOGRAFİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özer Arıcan1, Sema Kılıç1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Kliniği

Çalışmamız, persistan (Grup I) ve geç başlangıçlı (Grup II) postadolesan aknesi olan 25 yaş üstü bir grup kadın hastada altta yatabilecek endokrin bozuklukların tespiti amacıyla yapılmıştır. Herbiri 25'er olgudan oluşan iki hasta grubunda akne şiddeti, menstrüasyon düzensizliği, hirsutismus, alopesi ve polikistik over değerlendirildi. Yirmibeş kişilik kontrol grubunda da aynı klinik özellikler arandı. Üç grupta da serum serbest testosteron, DHEA-S, FSH, LH ve prolaktin (PRL) düzeyleri ölçüldü. Sayılan klinik özellikler her üç grupta da benzer dağılımda bulunurken, polikistik över görülme sıklığı hasta gruplarında (%48-%52) kontrol grubuna (%12) göre anlamlı düzeyde yüksek (p=0.006) bulundu. Tek başlarına hormonal anomali görülme sıklığı gruplar arasında farklı olmasa da, en az bir hormonal bozukluk görülme sıklığı hasta gruplarında (%60-%60) kontrol grubuna (%16) göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.001). Akne şiddeti ile klinik bulgular, polikistik över ya da hormonal anomali arasında bir ilişki bulunamadı. Bununla birlikte postadolesan akne tek başına hiperandrojenizm bulgusu olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: AKNE VULGARİS, ETYOLOJİ, ULTRASONOGRAFİ, HORMONLAR

Özer Arıcan, Sema Kılıç. EVALUATION OF CLINICAL, HORMONAL AND ULTRASONOGRAPHIC SIGNS IN FEMALE PATIENTS WITH PERSISTENT AND LATE STARTING POSTADOLESCENT ACNE VULGARIS. South Clin Ist Euras. 2002; 13(3): 160-164
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale