ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Investigation of pain, disability level and quality of life in patients with cervical disc prosthesis and peek cage [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 25-31 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.59389

Investigation of pain, disability level and quality of life in patients with cervical disc prosthesis and peek cage

Filiz Altuğ1, Ali Yılmaz2, Erdal Coşkun2, Uğur Cavlak1
1Pamukkale University, School of Physical Therapy and Rehabilitation, Denizli, Turkey
2Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Denizli, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we investigated early pain severity, disability status and quality of life in patients who received cervical disc prosthesis surgery and one level peek cage application for cervical disc pathologies.
METHODS: This study evaluated 15 patients who received one level cervical disc prosthesis and 15 patients with peek cage application. As well as demographic characteristics, their pain severity, disability status and quality of life were evaluated using the Visual Pain Scale, Neck Disability Index and SF-36 Quality of Life Questionnaire, respectively. Evaluations were repeated preoperatively and postoperatively at the third month.
RESULTS: Mean pain duration value was 41.00±35.15 months for the prosthesis surgery group and 82.40±43.47 months for the peek cage group. A significant difference (p=0.008) was found between groups regarding pain duration. Postoperative third month rest pain showed significant differences (p=0.010) for the prosthesis group (p=0.010). There was no significant differences on Neck Disability Index values preoperatively (p=0.076), but the values became significant postoperatively (p=0.008). Postoperative SF-36 Quality of Life Index values showed significant differences for the prosthesis group regarding general health status (p=0.014), pain symptoms (p=0.040) and physical functioning values (p=0.001).
CONCLUSION: Cervical disc prosthesis surgery results in faster functional recovery in patients with cervical disc pathologies.

Keywords: Neck disability index, peek cage, cervical disc prosthesis, SF-36 quality of life index

Servikal disk protezi ve "peek cage" uygulaması yapılan hastalarda ağrı, özürlülük ve yaşam kalitesinin incelenmesi

Filiz Altuğ1, Ali Yılmaz2, Erdal Coşkun2, Uğur Cavlak1
1Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli

AMAÇ: Bu çalışmada, servikal disk patolojisi nedeniyle servikal disk protez cerrahisi uygulanan ve tek seviyede “peek cage” uygulaması yapılan hastaların erken dönemde ağrı
şiddeti, özürlülük durumu ve yaşam kalitesi incelendi.
YÖNTEMLER: Kronik boyun ağrısı nedeniyle tek seviyede servikal disk protez cerrahisi uygulanan 15 hasta ve “peek cage” uygulaması yapılan 15 hasta değerlendirildi. Demografik özelliklerin yanı sıra ağrı şiddeti Görsel Ağrı Skalası ile, özür durumu Boyun Özürlülük Göstergesi ve yaşam kalitesi SF-36 Yaşam Kalitesi Anketi ile değerlendirildi. Değerlendirmeler cerrahi öncesi ve cerrahi sonrasında 3. ayda tekrar edildi.
BULGULAR: Ağrı süresi ortalaması protez cerrahisi grubunda 41.00±35.15 ay ve “peek cage” grubunda 82.40±43.47 ay bulundu. İki grubun ağrı süresinde anlamlı farklılık bulundu
(p=0.008). Cerrahi sonrası 3. ayda istirahat ağrı değerleri gruplar arasında karşılaştırıldığında protez uygulanan grup lehine istatistiksel olarak anlamlılık (p=0.010) bulundu. Boyun Özürlülük Göstergesi cerrahi öncesi değerleri gruplar arasında
farklılık bulunmazken (p=0.076), cerrahi sonrasında Boyun Özürlülük Göstergesi puanları arasında anlamlı farklılıklar (p=0.008) bulundu. SF-36 Yaşam Kalite İndeksinin cerrahi
sonrası değerleri gruplar arasında genel sağlık (p=0.014), ağrı (p=0.040) ve fiziksel fonksiyon değerlerinde (p=0.001) protez cerrahisi uygulanan grup lehine anlamlı farklılıklar bulundu.
SONUÇ: Servikal disk patolojilerinde servikal disk protez cerrahisi erken dönemde daha hızlı bir şekilde fonksiyonel olarak geri dönüşü sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Boyun özürlülük göstergesi, peek cage, servikal disk protezi, SF-36 yaşam kalitesi indeksi

Filiz Altuğ, Ali Yılmaz, Erdal Coşkun, Uğur Cavlak. Investigation of pain, disability level and quality of life in patients with cervical disc prosthesis and peek cage. South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 25-31

Corresponding Author: Filiz Altuğ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale