ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The classification of hypertension in females according to the age groups, evaluation of their lipid panels and comparison with geriatric cases [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2008; 19(1): 30-35

The classification of hypertension in females according to the age groups, evaluation of their lipid panels and comparison with geriatric cases

Bülent Turhan1, Burcu Tümerdem Çalık2, İbrahim Etli1, Orhan Akpınar1
1Egirdir Bone and Joint Diseases Hospital, Isparta, Turkey
2Marmara University Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aims of this study were to classify hypertension according to age groups, to determine the relation between their lipid panels and to compare results with the geriatric cases.
METHODS: A cross-sectional study of 1100 hypertensive females registered at the biochemistry laboratory in 2008 was done. Cases with triglyceride ≥400 mg/dl, prescribed repetitions and other applications were excluded. Cases (n: 198) were evaluated according ESH/ESC 2007 and NCEP ATPIII guidelines. Mean, SD, Student-t, chi-square, one-way ANOVA and Fisher’s exact tests were applied. Results were evaluated in 95% confidence interval, and significance was set at p<0.05.
RESULTS: The mean age of cases was 62.44±12.27 and mean blood pressure was 164.9±26.1 / 94.5±15.1 mmHg. Twenty-six cases (13.13%) were 40-50 years and 56 cases (28.28%) were 51-60 years. Cases 40-50 years were found to have grade 1 hypertension, and >51 years were found to have grade 2 hypertension. Although dyslipidemia was present in all age groups, no significant differences were found between triglyceride, cholesterol, and high- and low-density lipoprotein cholesterol (HDL-C, LDL-C) levels (p>0.05). While there was no significant difference between blood pressure, cholesterol, HDL-C and LDL-C levels in geriatric cases and cases <65 years (p>0.05), triglyceride levels were significantly lower in geriatric patients (p<0.01).
CONCLUSION: Presence of hypertension and high rate of dyslipidemia in spite of medication shows the importance of individual cardiovascular risk assessment. Menopausal changes should not be ignored.

Keywords: Dyslipidemia, geriatrics, hypertension

Kadın hipertansif olguların yaş gruplarına göre hipertansiyon sınıflaması, lipit panellerinin değerlendirilmesi ve geriatrik olgularla karşılaştırılması

Bülent Turhan1, Burcu Tümerdem Çalık2, İbrahim Etli1, Orhan Akpınar1
1Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi, Isparta
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, hastanemiz polikliniklerinde hipertansiyon tanısıyla takip edilen kadın olguların yaş gruplarına göre hipertansiyon sınıflaması, lipit panelleri arasındaki ilişki ve geriatrik gruptaki olgularla karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Hastanemizde 2008’de kayıtlı 1100 hipertansif kadın olgunun, biyokimya laboratuvarındaki verileri kesitsel olarak değerlendirildi. Trigliserit düzeyleri ≥400 mg/dl, ilaç yazdırma ve/veya farklı şikayetle başvuruda bulunan olgular çalışmaya dahil edilmedi. Olgular (n=198), ESH/ESC 2007 ve NCEPATPIII kılavuzlarına göre değerlendirildi. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, Student t, ki -kare, Oneway Anova ve Fisher kesin testleri uygulandı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 62,44 ± 12,27, kan basıncı ortalamaları 164,9 ± 26,1 / 94,5 ± 15,1 mmHg idi. 40-50 yaş %13,13 (n=26), 51-60 yaş %28,28 (n=56) olgu vardı. 40-50 yaş arası 1. derece, >51 yaş olgular 2. derece hipertansiyondu. Tüm yaş gruplarında dislipidemi bulunmasına rağmen trigliserit, kolesterol, HDL-C ve LDL-C ortalamaları arasında anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). Geriatrik ve <65 yaş olguların kan basıncı değerleri, kolesterol, HDL-C ve LDL-C düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yok iken (p>0,05), trigliserit düzeyleri geriatrik olgularda anlamlı düzeyde düşüktü (p<0,01).
SONUÇ: Tedaviye rağmen vizit sırasında hipertansiyon saptanması ve dislipidemi sıklığı, kardiyovasküler risk açısından bireysel değerlendirmenin önemini göstermektedir. Menapoz dönemine özgün değişiklikler göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Dislipidemi, geriatri, hipertansiyon

Bülent Turhan, Burcu Tümerdem Çalık, İbrahim Etli, Orhan Akpınar. The classification of hypertension in females according to the age groups, evaluation of their lipid panels and comparison with geriatric cases. South Clin Ist Euras. 2008; 19(1): 30-35

Corresponding Author: Bülent Turhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale