ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science C-reactive protein and internal carotid artery thickness in acute ischemic stroke [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2008; 19(3): 138-143

C-reactive protein and internal carotid artery thickness in acute ischemic stroke

Yeliz Şengül, Semra Bilge, Fazilet Hız, Ülgen Kökeş, Meral Çınar, Turgut Karagöl
Taksim Training and Research Hospital, Department of Neurology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: In this study, C-reactive protein (CRP) and intima-media thickness (IMT) were investigated in 40 patients with acute ischemic stroke and 30 subjects representing a control group.
METHODS: In acute ischemic stroke, CRP and IMT levels were measured in the first 24 hours.
RESULTS: IMT and CRP values were higher than in controls. There was a statistically significantly positive relationship between IMT-CRP/IMT-age (p=0.0001). No significant relationship was determined between IMT, CRP and gender. There was also no relationship between plaque formation and IMT and CRP. The possibility of having ischemic stroke with IMT >1.2 was 2.82 times greater than with IMT <1.2. CRP was not helpful in the differential ischemic stroke diagnosis. CRP was found to be significantly high in major infarct. CRP in anterior cerebral artery (ACA) stroke patients was lower than in the patients with MCA and PCA stroke.
CONCLUSION: In this study, after diagnosis of ischemic stroke, CRP was too much an important indicator to IMT by the violence and localization of the disease. CRP was an important risk factor in acute ischemic stroke and there was a parallel positive relationship between an increase in IMT and CRP.

Keywords: Atherosclerosis, C-reactive protein, internal carotid artery, intima-media thickness

Akut iskemik inmede C-reaktif protein ve internal karotis arter intima media kalınlığı

Yeliz Şengül, Semra Bilge, Fazilet Hız, Ülgen Kökeş, Meral Çınar, Turgut Karagöl
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda 40 akut iskemik inmeli hasta ve 30 kişilik kontrol grubunda CRP düzeyleri ve karotis arter intima media kalınlığı (İMK) incelendi.
YÖNTEMLER: Akut iskemik inme grubunda, ilk 24 saatte CRP düzeyi ve İMK ölçüldü.
BULGULAR: CRP ve İMK’nın ortalama değerlerinin kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu. İMK ile CRP, İMK ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki saptandı (p=0,0001). İMK ve CRP ile cinsiyet arasında, anlamlı ilişki saptanmadı. İMK ve CRP ile plak oluşumu arasında ilişki saptanmadı. İMK >1,2 olanlarda iskemik inme geçirme olasılığı <1,2 olanlardan 2,82 kat daha fazla bulundu. CRP iskemik inme ayırıcı tanısı için çok yardımcı olmamakla birlikte, tanı sonrasında büyük infarktlı hastalarda küçük infarktlılara göre anlamlı olarak yüksek bulundu. ACA’da CRP, MCA ve PCA’dakilere göre daha düşüktü.
SONUÇ: Çalışmamızda iskemik inme tanısı sonrası, CRP’nin İMK’ya göre hastalığın şiddeti ve yerleşimi açısından daha önemli bir gösterge olduğu saptandı. Akut iskemik inme hastalarında CRP’nin önemli bir risk faktörü olduğu ve İMK’da artış ile CRP yüksekliği arasında pozitif yönde paralel bir ilişki olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, C-Reaktif protein, internal karotid arter, intima media kalınlığı

Yeliz Şengül, Semra Bilge, Fazilet Hız, Ülgen Kökeş, Meral Çınar, Turgut Karagöl. C-reactive protein and internal carotid artery thickness in acute ischemic stroke. South Clin Ist Euras. 2008; 19(3): 138-143

Corresponding Author: Yeliz Şengül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale