ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Seroprevalence of hepatitis B and C among women with fibromyalgia syndrome [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 97-102 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.56873

Seroprevalence of hepatitis B and C among women with fibromyalgia syndrome

Ümit Seçil Demirdal1, Hasan Toktaş1, Alper Ulaşlı1, Tuna Demirdal2
1Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Physicial Medicine and Rehabilitation, Afyonkarahisar, Turkey
2Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Infection Diseases, Afyonkarahisar, Turkey

OBJECTIVE: Fibromyalgia syndrome (FMS) is one of the major health problems with an unknown etiology. Trigger factors including various infectious agents may play a role in the development of the disease. The aim of this study was to investigate the seroprevalence of hepatitis B and C among patients with FMS.
METHODS: Fifty-seven female patients diagnosed with FMS according to the American College of Rheumatology (ACR) 1990 criteria were included in the study. Demographic features of the patients as well as duration of widespread pain, severity of pain assessed with visual analog scale (VAS), and total number of tender points (NTP) were recorded. Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) was also performed. Sera of the patients were examined with
micro-ELISA method for the presence of HBsAg, anti-HBs and anti-HCV. Regarding exposure to HBV and/or HCV, the patients were separated into two groups as exposed and non-exposed.
RESULTS: Of the 57 patients, four were HBsAg-positive (7%) and 13 were anti-HBs- positive (22.8%). None of the patients was positive for anti-HCV. Scores of NTP, VAS and FIQ were higher in the HBVexposed group than in the non-exposed group, but there were no
statistically significant differences between the two groups.
CONCLUSION: No relationship was determined between FMS and HBV and HCV infections in this study. However, the severity of FMS symptoms was higher in the HBV-exposed group than in the non-exposed group. Further multidisciplinary studies including larger samples may help to determine the seroprevalence of HBV and HCV in FMS.

Keywords: Fibromyalgia syndrome, hepatitis B, hepatitis C, seroprevalence

Fibromyalji sendromlu kadın hastalarda hepatit B ve C seroprevalansı

Ümit Seçil Demirdal1, Hasan Toktaş1, Alper Ulaşlı1, Tuna Demirdal2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

AMAÇ: Fibromiyalji sendromu (FMS) etiyolojisi tam olarak anlaşılamamış önemli sağlık problemlerinden biridir. Hastalığın oluşmasında enfeksiyöz ajanları da içeren tetikleyici
faktörler rol oynayabilmektedir. Bu çalışmada FMS tanısı alan hastalarda hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV) seroprevalansının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Amerikan Romatoloji Derneği (ACR) 1990 ölçütlerine göre FMS tanısı almış 57 kadın hasta çalışmaya alındı. Demografik bilgilerin yanı sıra yaygın vücut ağrısının süresi, görsel ağrı skalası (GAS) ile ağrının şiddeti ve toplam hassas nokta (HN) sayısı kaydedildi. Hastalara fibromiyalji etki anketi (FEA) uygulandı. Hastalarda mikro-ELİSA yöntemi ile HBsAg, antiHBs ve antiHCV varlığı araştırıldı. HBV ve/veya HCV maaruziyetine göre hastalar karşılaşanlar ve karşılaşmayanlar olarak iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Hastalarda HBsAg pozitifliği %7 (4/57), anti HBs pozitifliği ise %22.8 (13/57) oranında saptandı, anti-HCV pozitifliğine rastlanmadı. HBV ile karşılaşan hastalarda HN sayısı, GAS ve FEA skorları daha yüksekti, ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.
SONUÇ: Bu çalışmada FMS ile HBV ve HCV enfeksiyonu arasında net bir ilişki saptanmadı. Ancak FMS semptomlarının şiddeti HBV ile karşılaşanlarda daha belirgindi. Çok merkezli,
büyük örneklem sayıları ile yapılacak ileri çalışmalar FMS’de hepatit B ve C seroprevalansının ve hastalık şiddeti ile ilişkisinin belirlenmesinde daha faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fibromyalji sendromu, hepatit B, hepatit C, seroprevalans

Ümit Seçil Demirdal, Hasan Toktaş, Alper Ulaşlı, Tuna Demirdal. Seroprevalence of hepatitis B and C among women with fibromyalgia syndrome. South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 97-102

Corresponding Author: Ümit Seçil Demirdal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale