ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science FAMILY HISTORY IN FEBRILE SEIZURES AND EPILEPTIC SEIZURES [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2002; 13(3): 153-155

FAMILY HISTORY IN FEBRILE SEIZURES AND EPILEPTIC SEIZURES

Çağatay Nuhoğlu1, Sibel Aka1, Aysu Türkmen1, Nihal Karatoprak1, Ahmet Özgüner1
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

It is known that there is a genetic base in children having recurrent convulsions. In order to assess the family history in children having recurrent convulsions, we evaluated the type of the convulsion, the age of onset and the family history in a group of 305 patients retrospectively. One hundred and three of these patients were having simple febrile convulsions, 66 were having complicated febrile and 136 were with epileptic convulsions. There was a positive family history in 32% of febrile group, 21% of complicated febrile group and in 22% of epileptic group. In the complicated febrile group with a positive family history, the rate of with epileptic convulsions in the family was significantly higher than the group with simple febrile convulsions with a positive family history (p=0.0004). In epileptic group with a positive family history the rate of epileptic convulsions in the family was significantly higher than the simple febrile group with positive family history (p<0.0001). Similarly, the rate of febrile convulsions in the families of children with febrile convulsions was statistically significantly higher than the epileptic group (p<0.0001). In conclusion, this study shows that family history of febrile convulsions was more prominent in febrile group whereas family history of epileptic convulsions was more prominent in the epileptic group.

Keywords: SEIZURE, FAMILY HISTORY, CHILDHOOD

FEBRİL KONVÜLZİYON VE EPİLEPTİK KONVÜLZİYONLARDA AİLE ÖYKÜSÜ

Çağatay Nuhoğlu1, Sibel Aka1, Aysu Türkmen1, Nihal Karatoprak1, Ahmet Özgüner1
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

Tekrarlayan konvülziyonları olan çocuklarda genetik bir eğilimin olduğu bilinmektedir. Kliniğimizde yineleyen konvülziyonlar nedeniyle izlenen hastalarda aile öyküsünü araştırmak için 305 çocuktan oluşan bir grup üzerinde konvülziyonların tipinin, hastalık başlangıç yaşının ve aile öyküsünün geriye dönük olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Tarama sonucunda 103 hastanın basit febril, 66 hastanın komplike febril, 136 hastanın ise epileptik konvülziyonlar nedeniyle izlendiği tespit edilmiştir. Febril grupta %32, komplike febril grupta %21, epileptik grupta ise %22 oranında pozitif aile öyküsü mevcuttu. Ailede epilepsi öyküsü oranı, aile öyküsü pozitif komplike febril olgularda, aile öyküsü pozitif basit febril olgulara oranla istatistiksel anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.0004). Pozitif aile öyküsü olan epileptik olgularda, ailede epilepsi öyküsü oranı, aile öyküsü pozitif basit febril olgulardan istatistiksel anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.0001). Benzer şekilde febril konvülziyon geçiren çocukların ailelerinde febril konvülziyon görülme oranı epileptik olgulara oranla istatistiksel anlamlı olarak yüksekti (p<0.0001). Sonuç olarak bu araştırma, izlediğimiz febril konvülziyonlu olguların ailelerinde febril, epileptik konvülziyonlu olguların ailelerinde epilepsi öyküsünün ön planda olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: KONVÜLZİYON, AİLE ÖYKÜSÜ, ÇOCUKLUK ÇAĞI

Çağatay Nuhoğlu, Sibel Aka, Aysu Türkmen, Nihal Karatoprak, Ahmet Özgüner. FAMILY HISTORY IN FEBRILE SEIZURES AND EPILEPTIC SEIZURES. South Clin Ist Euras. 2002; 13(3): 153-155
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale