ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Treatment Choices in Spontaneous Pneumothorax [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(1): 27-33 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.55476

Treatment Choices in Spontaneous Pneumothorax

Ayşen Taslak Şengül1, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak1, Tülin Durgun Yetim2, Burçin Çelik1, Pelin Sürücü1, Ahmet Başoğlu1
1Ondokuz Mayıs University, Department Of Thoracic Surgery, Samsun
2Mustafa Kemal University, Department Of Thoracic Surgery,hatay

OBJECTIVE: In this study we retrospectively evaluated patients with spontaneous pneumothorax diagnosis in Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery between 2000-2011.

METHODS: We retrospectively evaluated 160 patients diagnosed with spontaneous pneumothorax on the basis of age, gender, smoking habits, etiology, methods of diagnosis, and treatment.RESULTS: Patients included 144 males and 16 females. There were 86 primary SP and 74 secondary SP patients. COPD and tuberculosis were the most common cause in secondary SP patients. In 149 patients, lung expansion was provided with tube thoracostomy. Fifty-three patients were operated on. In 20 patients, chemical pleurodesis was performed. Eighteen patients were treated with nasal oxygen therapy. No recurrence was determined in the groups of surgical treatment and pleurodesis. The 5 patients who received nasal oxygen therapy and 21 patients treated with tube thoracostomy had symptoms reoccur. Mean hospital stay was 10 days and mortality rate was 1.8%.

CONCLUSION: In patients with spontaneous pneumothorax, video-assisted thoracoscopic surgery or surgical treatment with thoracotomy is the gold standard when tube thoracostomy has failed. To prevent recurrence, pleurodesis should be considered for patients in whom no surgical treatment choices can be used.

Keywords: Pleurodesis, primary; secondary; spontaneous pneumothorax.

Spontan Pnömotoraksta Tedavi Seçenekleri

Ayşen Taslak Şengül1, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak1, Tülin Durgun Yetim2, Burçin Çelik1, Pelin Sürücü1, Ahmet Başoğlu1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahis Ana Bilim Dalı, Samsun
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Göğüs Cerrahis Ana Bilim Dalı, Hatay.

AMAÇ: Bu çalışmada, 2000-2011 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde tedavi edilmiş spontan pnömotorakslı hastaları geriye dönük olarak değerlendirmek amaçlandı.


YÖNTEMLER: Spontan pnömotoraks tanısı ile takip ve tedavi edilmiş 160 hasta yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, etiyoloji, tanı yöntemleri, tedavi şekillerine göre geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 144’ü erkek, 16’sı kadındı. 86 hastada primer spontan pnömotoraks (PSP), 74 hastada sekonder spontan pnömotoraks (SSP) tespit edildi. SSP’li hastalarda en sık etiyolojik nedenler kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve tüberkülozdu. Hastaların 149’una kapalı su altı drenajı, 53’üne cerrahi tedavi, 20’sine plörodezis, 18’ine nazal oksijen tedavisi uygulandı. Cerrahi tedavi ve plörodezis uygulanan hastalarda nüks izlenmezken, nazal oksijen tedavisi alan hastaların beşinde, tüp torakostomi uygulanan hastaların 21’inde nüks tespit edildi. Ortlama hastanede kalış 10 gün, mortalite oranı %1.8 idi.

SONUÇ: Spontan pnömotorakslı hastalarda tüp torakostominin yetersiz kaldığı durumlarda video yardımlı toraks cerrahisi ya da torakotomi ile cerrahi tedavi altın standarttır. Cerrahi tedavi seçeneklerinin kullanılamadığı hastalarda, nüksü önlemek için plörodezis akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Plöredezis, primer; sekonder; spontan pnömotoraks.

Ayşen Taslak Şengül, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Tülin Durgun Yetim, Burçin Çelik, Pelin Sürücü, Ahmet Başoğlu. Treatment Choices in Spontaneous Pneumothorax. South Clin Ist Euras. 2014; 25(1): 27-33

Corresponding Author: Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale