ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Retrospective Evaluation Of Patients Diagnosed As Henoch Schonle In; Purpura [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 805-807

The Retrospective Evaluation Of Patients Diagnosed As Henoch Schonle In; Purpura

Gülay Çiler Erdağ1, Selda Boylu1, Ayça Vitrinel1, Gülnur Tokuç1, Zelal Bircan2, Yasemin Akın2
1Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Organ Nakli Ve Hemodializ Ünitesi, İstanbul, Türkiye

37 patients diagnosed as HSP tor the first time between 1996 and 2000 in the Pcdiatrics Clinic of Kartal Training and Research Hospital were evaluated retrospeetively. 17 (46%) of these 37 patients were female: whereas 20 (54%) of them were male. Average age of thc patients were 9.49. Patients were evaluated according to their admission complaints, physical examination, systemie involvement, laboratory valtıcs, re nal involvement and complaints whiclı occured during follow-up. We concluded that, although HSP has a good prognosis: the course of the disease sometimes can be a typical with life threatening complications.In acute phase of the disease patients should be closely observed for complications; whereas long-term follow' Up is necessary for renal involvement and recurrence.

Keywords: Henoch Schönlein Purpura, Pulmonary Hemorrhage, Proteinuria, Hematuria

Henoch Schönlein Purpuralı Hastaların 4 Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi

Gülay Çiler Erdağ1, Selda Boylu1, Ayça Vitrinel1, Gülnur Tokuç1, Zelal Bircan2, Yasemin Akın2
1Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Organ Nakli Ve Hemodializ Ünitesi, İstanbul, Türkiye

1996-2000 yılları arasında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinigi'nde ilk kes. Henoch Schönlein purpurası tanısı alan 37 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. I7'si kız (%46), 20'si (%54) erkek olan hastaların yaş ortalaması 9.49 yıl (2-14 yıl) olarak saptandı. Olgular kliniğimize başvuru şikayetleri ve başvuruları sırasında yapılan fizik muayenedeki sistem tutulumları; laboratuar bulguları; izleın sırasında gelişen reııal tutulum ve diğer komplikasyoııların sıklığı açısından değerlendirildi. Sonuç olarak, Henoch. Schönlein purpurasının prognozu iyi olmakla birlikle kimi zaman alipik seyirle gidebilen ve kimi zaman da ölümle sonuçlanabilecek kadar ağır komphkasyonlara yol açabilen bir hastalık olduğu; akut dönemde hastaların komplikasyonlar açısından çok yakın izlemi ve olabilecek nüksler ve özellikle böbrek tutulumu açısından uzun süreli izlemlerinin son derece gerekli olduğu görüşüne varıldı.

Anahtar Kelimeler: Henoch Schönlein Purpurası, Pulmoner Hemoraji, Proteinüri, Hamatüri

Gülay Çiler Erdağ, Selda Boylu, Ayça Vitrinel, Gülnur Tokuç, Zelal Bircan, Yasemin Akın. The Retrospective Evaluation Of Patients Diagnosed As Henoch Schonle In; Purpura. South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 805-807

Corresponding Author: Gülay Çiler Erdağ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale