ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Assessment Of İnfant's Nutritional Status [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 787-789

The Assessment Of İnfant's Nutritional Status

Ayhan Şeker, Hasan Yılmaz, Yasemin Akın, Gülnur Tokuç, Semiramis Sadıkoğlu, Ayça Vitrinel
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

The nutritional status of 326 infants aged behween 4-12 months who were hospitaliml in the pediatrics department of Kartal Training and Research Hospital due to various eauses were evaluated in this study. The children were divided into three groups; infants only breast fed for 4-6 months as Group 1 infants brest and artificially fedas Group2, and only artificially fed infants as Group 3. These three groups were compared according to weight and height percentiles. The infants were also arranged into two groups as early (before 4 months) and late beginners Tor supplemental nutrition. The infants İn these two groups were also evaluated for weight and height percentiles. Comparing thc weight and iıeight percentiles, we coııld not liııd any significant difference hetween Group l and 2. Although we found a significant difference related to weîght percentiles between Group 1 and 3; there was not a significant difference hehvecn tuo groups related to height percentiles. We also found a highly slatistcally significant difference between early and late beginners lor supplemental nutrition related to weight percentiles, but we could not find a significant difference for height between two groups. Although we tried to calculate the influence of the mother's educational status on infant's nutrition, due to the huge difference between primary and high school graduates we could not interprot it statistically.

Keywords: Breast Milk, Nutrition, Artificial Feeding, Childhood

Süt Çocuklarının Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi

Ayhan Şeker, Hasan Yılmaz, Yasemin Akın, Gülnur Tokuç, Semiramis Sadıkoğlu, Ayça Vitrinel
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde çeşitli nedenlerden dolayı yatmakta olan ve yaşları 4-12 ay arasında değişen 32fi hastanın beslenme durumları değerlendirildi. Hastalar yalnız 4-6 ay anne sütü alanlar (Grup I ),başlangıçıan itibaren anne sütü ile birlikte yapay beslenenler (Grup2) ve sadece yapay beslenenler (Grup3) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Bu grupların kendi aralarında boy ve kilo açısından perseniil değerleri karşılaştırıldı, Ayrıca çocuklar ek gıdaya erken başlayanlar (4 aydan önce) ve erken başlamayanlar olmak üzere iki gruba da ayrılarak boy ve kilo persentilleri değerlendirildi. Grup 1 ile Grup 2 arasında karşılaştırma yapıldığında boy ve kilo açısından persentil değerlerinde anlamlı bir fark bulunamadı. Grup I ile Grup 3 arasında ise kilo açısından anlamlı fark saptanırken. boy açısından farklık anlamlı bulunmadı. Ek gıdaya erken başlayanlar ile erken başlamayanlar karşılaştırıldığında ise kilo açısından ileri derecede anlamlı bir fark saptanırken boy açısından P değeri 0,05 olarak bulundu. Beslenme açısından annelerin eğilim durumları değerlendirilmek istendiğinde, bölgemizin özelliği dolayısıyla ilköğretim ile lise ve üstü arasında sayıca çok büyük bir farkın olması nedeniyle istatistiksel olarak yorumlanamadı.

Anahtar Kelimeler: Anne Sütü, Beslenme, Yapay Beslenme, Çocukluk Çağı

Ayhan Şeker, Hasan Yılmaz, Yasemin Akın, Gülnur Tokuç, Semiramis Sadıkoğlu, Ayça Vitrinel. The Assessment Of İnfant's Nutritional Status. South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 787-789

Corresponding Author: Ayhan Şeker
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale