ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The occurrence rate of possible etiological factors in urticaria [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2008; 19(1): 17-22

The occurrence rate of possible etiological factors in urticaria

Yıldız Mayadağlı, Demet Duman, Nesrin Özbaş, Havva Kahraman
Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Dermatology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the occurrence rate of factors that possibly cause urticaria in order to appropriately inform patients.
METHODS: Sixty patients who were referred to the Dermatology Department of Cerrahpasa Faculty of Medicine between October 2007 and March 2008 were enrolled in the study. Data were obtained by a questionnaire containing 22 items regarding age, sex, duration of illness, and food or other factors that might have caused urticaria and the 21-item Beck depression scale. Statistically, data were evaluated using the standard SPSS for Windows 16.0 program and chi-square test.
RESULTS: Seventy-five percent of the cases were female; 55% had urticaria for less than 6 weeks and 45% for more than 6 weeks. Etiological factors included consumption of cheese in 50% of patients, chocolate and fruit in 46.7%, and pickles in 45% in the last 24 hours before the attack. Thirty-three percent of patients had taken some sort of medication before the attack. An infectious focus was discovered by the physician in 21.7% of all patients.
CONCLUSION: The Beck depression scale revealed depression in all patients. While searching for an etiological factor for urticaria, the patient’s emotional status should also be considered.

Keywords: Beck depression scale, urticaria, urticaria/etiological factor

Ürtikere neden olabilecek faktörlerin görülme oranlarının belirlenmesi

Yıldız Mayadağlı, Demet Duman, Nesrin Özbaş, Havva Kahraman
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, ürtiker gelişimine neden olabilecek faktörlerin görülme oranlarının saptanması ve bu doğrultuda başvuran hastaların bilgilendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalına, Ekim 2007 ile Mart 2008 tarihleri arasında başvuran ve ürtiker tanısı konulan 60 hasta çalışmaya alındı. Veriler yaş, cinsiyet, hastalık süreleri ve hastaların ifadesi ile ürtiker oluşumuna neden olan gıda veya diğer faktörleri de içeren 22 soruluk anket ile 21 sorudan oluşan Beck depresyon ölçeği kullanılarak elde edildi. Verilerin istatistiksel incelenmesinde, SPSS for Windows 16.0 istatistik paket programı ve ki-kare testi kullanıldı.
BULGULAR: Çalışlmada hastaların %75’inin kadın olduğu, hastaların %55’inin 6 haftadan daha az süredir ürtikeri olduğu, %45’inin ise ataklarının 6 haftadan daha uzun süre devam ettiği saptandı. Etyolojik faktörler incelendiğinde, ürtikerli hastaların atak gelişiminden önceki son 24 saat içerisinde %50’sinin peynir, %46,7’sinin çikolata ve meyve, %45’inin ise turşu yediği saptandı. Hastaların %33,3’ünün atak geçirmeden önce çeşitli gruplardan ilaç
içtiği öğrenildi. Araştırmaya alınan hastaların %21,7’sinde hekim tarafından bir enfeksiyon odağı saptandı.
SONUÇ: Uygulanan Beck depresyon ölçeği sonucunda hastaların tamamının depresyonda olduğu ortaya çıkmıştır. Hastalarda ürtikere neden olan faktörler araştırılırken emosyonel durum da göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Beck depresyon ölçeği, ürtiker, ürtiker/etyolojik faktörler

Yıldız Mayadağlı, Demet Duman, Nesrin Özbaş, Havva Kahraman. The occurrence rate of possible etiological factors in urticaria. South Clin Ist Euras. 2008; 19(1): 17-22

Corresponding Author: Yıldız Mayadağlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale