ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Status Of Fıne-Needle Aspıratıon Bıopsy Of Parotıd Gland Mass [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 13-16

Status Of Fıne-Needle Aspıratıon Bıopsy Of Parotıd Gland Mass

Sedat Aydın1, Ümit Hardal1, Arif Şanlı1, Cenk Evren1, Aylin Ege Gül2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Kbb Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

OBJECTIVE: To obtain sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of fine-needle aspiration biopsy which affects the upcoming treatment procedure with malign-bening tumor extraction from parotid gland mass. Between years 2002-2005, a comparison done with cytological indications from preoperative fine-needle aspiration biopsy of parotid and postoperative histopathological indications of 60 patients (36 females [%60], 24 males [%40]; mean age 43.7; range 26-77 years) operated due to parotid mass in Kartal Training & Research Hospital the 2nd Head & Neck Clinic. Pleomorphic adenoma in 34 cases (56.6%), Whartin tumor in 12 cases (20%), malignant tumor in 5 cases (8.3%), process inflammation in 4 cases (6.6%) and insufficient materials in 5 cases (8.3%) were found from fine-needle aspiration biopsy results. Preoperative fine-needle aspiration biopsy should be applied in parotid mass because of its applicability without local anesthesia in polyclinical conditions, being atraumatic and low cost without preparation, having healing process without scar and its contribution for deciding the operative procedure.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Biopsy, fine-needle aspiration, histopathology; parotid cancers.

Parotis Bezi Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri

Sedat Aydın1, Ümit Hardal1, Arif Şanlı1, Cenk Evren1, Aylin Ege Gül2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Kbb Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

AMAÇ: Çalışmamızda parotis bezi kitlelerinde benign-malign tümör ayırımının yapılarak uygulanacak tedavi prosedürünü etkileyen ince iğne aspirasyon biyopsisinin (İİAB) duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif kestirim değerlerinin saptanması amaçlandı. 2002-2005 yıları arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kulak Burun Boğaz Kliniğinde parotis kitlesi nedeni ile ameliyat edilen 60 hastanın (36 kadın [%60], 24 erkek [%40]; ort. yaş 43.7; dağılım 26-77), ameliyat öncesi parotisden yapılan İİAB ile elde edilen sitolojik bulguları ile ameliyat sonrası histopatolojik bulguları karşılaştırıldı. İİAB sonuçları 34 olguda (%56.6) pleomorfik adenom, 12 olguda (%20) Whartin tümörü, 5 olguda (%8.3) malign tümör, 4 olguda (%6.6) iltihabi proses, 5 olguda da (%8.3) yetersiz materyal olarak bulundu. Lokal anestezi gerektirmeden poliklinik şartlarında uygulanabilmesi, ön hazırlık gerektirmesi, düşük maliyeti, atravmatik olması, skar bırakmadan iyileşmesi ve uygulanacak cerrahi prosedürun belirlenmesine katkısından dolayı parotis kitlelerine ameliyat öncesi İİAB uygulanmalıdır.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Biyopsi, ince-iğne aspirasyon, histopatoloji; parotis kanserleri

Sedat Aydın, Ümit Hardal, Arif Şanlı, Cenk Evren, Aylin Ege Gül. Status Of Fıne-Needle Aspıratıon Bıopsy Of Parotıd Gland Mass. South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 13-16

Corresponding Author: Ümit Hardal
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale