ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Bronchial challenge test and related factors in the presence of asthma and/or allergic rhinitis symptoms [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2008; 19(3): 117-122

Bronchial challenge test and related factors in the presence of asthma and/or allergic rhinitis symptoms

Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Nesrin Kıral, Gülşen Saraç, Banu Salepçi
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Chest Diseases, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Although bronchial hyperresponsiveness is one of the main features of asthma, its presence is thought to be important in allergic rhinitis. Bronchial challenge test (BCT) is a procedure used in the differential diagnosis of symptoms related to these diseases. The aim of this study was to determine the BCTs performed in our clinic and factors related to their results.
METHODS: The records of 67 patients who underwent BCT in our clinic in 2008 were retrospectively analyzed. Their demographic properties, pulmonary function tests, skin prick tests, peripheral eosinophilia, and total IgE levels were recorded and compared with BCT results. Chi-square and correlation tests were used in statistical analysis.
RESULTS: The mean age was 34.4±13.4; 23 (34.3%) were male and 44 (65.7%) were female. Dyspnea and chronic cough were equal in frequency and were the leading symptoms (n=43, 64.2%), followed by wheezing (n=28, 41.8%) and sneezing (n=20, 29.9%). BCT was found to be positive in 13 (19.4%) of the cases. BCT positivity was correlated with skin prick test positivity (r=0.454, p<0.001) and peripheral eosinophilia (r=0.497, p=0.014), while there was no correlation with age, gender, forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume in 1 second (FEV1), peak expiratory flow (PEF) and total IgE levels. There was also no relationship between BCT positivity and the presence of dyspnea or chronic cough, while a statistically significant relationship was found between BCT positivity and presence of wheezing (p=0.006) or sneezing-nasal discharge (p=0.005).
CONCLUSION: Bronchial hyperreactivity must be considered not only in bronchial asthma but also in the presence of allergy and rhinitis.

Keywords: Asthma, allergic rhinitis, bronchial challenge test

Astım ve/veya alerjik rinit semptomları varlığında bronş provakasyon testi ve sonuçları ile ilişkili faktörler

Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Nesrin Kıral, Gülşen Saraç, Banu Salepçi
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bronşiyal aşırı duyarlılık, bronşiyal astımın temel özelliklerinden biri olmakla birlikte alerjik rinit varlığında da önemi olduğu düşünülmektedir. Nonspesifik bronş provakasyon testi (BPT) ilgili semptomların ayırıcı tanısında kullanılan yöntemlerden biridir. Çalışmamızda, kliniğimizde yapılan BPT’leri ve sonuçları ile ilişkili faktörleri saptamayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Kliniğimizde 2008 yılında BPT uygulanan 67 olgunun kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik bilgileri, solunum fonksiyon testleri, deri prick testleri, periferik eozinofili ve total IgE düzeyleri kaydedildi ve sonuçlar BPT sonuçları ile karşılaştırıldı. İstatistiksel analizler için ki-kare ve korelasyon testleri kullanıldı, p<0,05 değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen olguların yaş ortalaması 34,4±13,4 olup 23’ü (%34,3) erkek, 44’ü (%65,7) ise kadın idi. Nefes darlığı ve kronik öksürük 43’er (%64,2) olgu ile en sık semptom olup hırıltılı solunum 28 (%41,8), hapşırma-burun akıntısı ise 20 (%29,9) olguda mevcuttu. BPT 13 (%19,4) olguda pozitifti ve BPT pozitifliği ile yaş, cinsiyet, FVC, FEV1, PEF ve total IgE düzeyi arasında korelasyon bulunmazken deri prick testi pozitifliği (r=0,454, p<0,001) ve periferik eozinofili (r=0,497, p=0,014) ile anlamlı korelasyon bulundu. Yine nefes darlığı ve kronik öksürük varlığı ile BPT pozitifliği arasında anlamlı ilişki yok iken hırıltılı solunum ve hapşırma-burun akıntısı ile istatistiksel düzeyde anlamlı ilişki (sırasıyla p=0,006 ve p=0,005) mevcuttu.
SONUÇ: Sonuç olarak, sadece astımda değil, alerji ve rinit semptomları varlığında da bronşiyal aşırı duyarlılık düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Astım, alerjik rinit, bronş provakasyon testi

Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Nesrin Kıral, Gülşen Saraç, Banu Salepçi. Bronchial challenge test and related factors in the presence of asthma and/or allergic rhinitis symptoms. South Clin Ist Euras. 2008; 19(3): 117-122

Corresponding Author: Sevda Şener Cömert, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale