ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Arterivel Blood Gases And Pef Values İn Acute Asthma Attack [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 790-791

Arterivel Blood Gases And Pef Values İn Acute Asthma Attack

Nesrin Kıral, Zeynep Öcal, Banu Salepçi, Gülsen Saraç, Benan ÇAĞLAYAN
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Kliniği, İstanbul

The aim of this study was to evaluate the changes in arterial blood gases in patients with ucut asthma attack and its torrelation with the degree of airway obstruction. 43 asthmatic patients admitted to the emergency service with acute bronehospasm were included İn the study. On admitted 32 of 43 patients (74.4%) had hypoxemİa, 29 (67.4%) had hypocaptıia and 9 (20.9%) had hypercapma. 10 patients had respiratory aeidosis and I patient (2.3%)had methabolic aeidosis. PEFvalues were ciassified as mild (> 200 ml/min),and moderate/severe obshuciion (<2U0 ml/min). 27 patients had severe obstruction while 16 had mild. İn Pearson's lineer correlatİon test. t here were tıo torrelation between Pa02 PaCO 2 and PEF values of the whole group {for PaO, r=0.I, for PaCO, t = -0,12). When severe and mild obstruction groups wcre examined separately, a weak correlation among Pa02 âcid PEF values in the group with moderate / severe obstrııetiun (r=Q.4, p>Ö,05) was deteleted but three were no correlation between PEF and PaCÛ2 (r= -0.24, p>0.05) İn the same group. İn conlusion hypoxetnia, hypocapnia and respiratory akalnsis arc the most frequent blood gas changes in acute asthma attack. Deteoriation in hypoxemia can be related to the degree of airway obstruction.

Keywords: Asthma, Acute Attuck, Arterial Blood Gases, PEF.

Akut Astım Atağında Arterıyel Kan Gazı Değişiklikleri Ve Pef Değerleri

Nesrin Kıral, Zeynep Öcal, Banu Salepçi, Gülsen Saraç, Benan ÇAĞLAYAN
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Kliniği, İstanbul

Çalışmamızın amacı, akut astım atağı ile acile başvuran hastalarda arter kan gazı değişikliklerini inceleyip, havayolu obstıüksiyonunun derecesi ile kan gazı arasındaki korelasyonu araştırmaktı. Kardiyak, metabolik yada başka bir akciğer hastalığı olmayan, akut bronkospazm ile acile başvuran 43 astımlı baştanın PEF değerleri ve arter kangazı değerlerine bakıldı. 43 hastanın 32'sinde (%74.4) hipoksi, 29'unda (%67.4) hipokapnt, 9'unda (%20,!>) lıipeıkapni saptandı. 10 hastada respiraıuvar alkaloz (%23.3), 4 hastada respinmtvar asidoz (%9.3), bir hastada da (%2.3) metabolik asidoz görüldü. 200 It/dak 'nın üstündeki PEF değerleri hatif, 200 lt/dak' nın altındaki değerler ise orta ve ciddi obstrüksiyon olarak kabul edildi, PEF değeri 200 It/dak'nm altında 27 hasta, 200 lt/dak' nın üstünde 16 hasta mevcuttu. Tüm hasla grubunda ve PEF değeri 200 lı/dak'dan düşük olan grupta, PEF değeri ile PaO-, ve PaCOı arasındaki korelasyona bakmak için Pearson'ın lineer korelasyon testi kullanıldı. Tüm hasta grubunda PEF değeri ile PaO-, ve PaCO-v arasında korelasyon saptanmaz iken (PaO-> için r =0.1, PaC02 için r= -0.12 ), PEF değeri 200 It/dak'dan küçük olan grupta PEF ile PaO, arasında zayıf bir korelasyon saptandı. (r= 0.4, p<0.05). PEF ile PoCO-, arasında korelasyon bulunmadı.(r = -0,24, p>~0.05) Akut astım krizinde en sık rastlanan arter kan gazı değişiklikleri hipoksi, hipokapni ve respiratuvar alkalozdur. Hipoksemideki şiddetlenme aşırı havayolu obstrüksiyonu ile ilişkili olabilir

Anahtar Kelimeler: Astım, Akut Atak, Ar t eriyel Kan Gazı, PEF

Nesrin Kıral, Zeynep Öcal, Banu Salepçi, Gülsen Saraç, Benan ÇAĞLAYAN. Arterivel Blood Gases And Pef Values İn Acute Asthma Attack. South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 790-791

Corresponding Author: Nesrin Kıral, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale