ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The results of intramedullary nailing and Ilizarov external fixator applications in closed tibial fractures [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 22-28

The results of intramedullary nailing and Ilizarov external fixator applications in closed tibial fractures

Cem Çopuroğlu1, Mert Özcan1, Osman Uğur Çalpur2
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Edirne, Turkey
2Medicana Çamlıca Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to compare functional and radiological results of tibial diaphysis-fractured patients who were treated with intramedullary (IM) nailing or Ilizarov external fixation (EF) technique.
METHODS: Twenty-six (19 male, 7 female; mean age 39.5 years; range 17 to 70 years) tibial diaphysis-fractured patients who had been treated surgically were evaluated. Follow-up results of 14 (53.8%) patients with IM nailing and 12 (46.2%) patients with Ilizarov EF were compared radiologically and functionally.
RESULTS: The mean follow-up was 27.3 months (range 4 to 48 months). The average union time was 14 weeks (IM nailing 12.8 weeks, EF 15.3 weeks). No limitation in knee motion was observed. In both groups, when compared with the unoperated side, ankle motion was decreased. According to Johner and Wruhs’ criteria, 5 excellent (4 IM, 1 EF), 7 good (5 IM, 2 EF), 9 poor (2 IM, 7 EF) and 5 bad (3 IM, 2 EF) outcomes were determined.
CONCLUSION: When we compared the treatment of closed tibia diaphysis fractures radiologically and functionally, IM nailing gives better results than Ilizarov EF.

Keywords: Tibial fracture, intramedullary nailing, Ilizarov method

Kapalı tibia kırıklarında intramedüller çivileme ve İlizarov eksternal fiksatörü uygulamalarının sonuçları

Cem Çopuroğlu1, Mert Özcan1, Osman Uğur Çalpur2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Edirne
2Medicana Çamlıca Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, intramedüller (İM) çivileme ve İlizarov eksternal fiksasyon (EF) yöntemi ile tedavi edilen kapalı tibia kırıklı hastaların, fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Çalışmada kapalı tibia şaft kırığı nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan 26 hasta (19 erkek, 7 kadın; ortalama yaş 39,5; dağılım 17-70) geriye dönük olarak değerlendirildi. İM çivileme uygulanan 14 (%53,8) hasta ile İlizarov EF uygulanan 12 (%46,2) hastanın takip sonuçları radyolojik ve fonksiyonel açıdan karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ortalama takip süresi 27,3 ay idi. Ortalama kaynama süresi 14 hafta (İM çivi 12,8 hafta, EF 15,3 hafta) idi. Diz hareket kısıtlılığı iki grupta da görülmedi. Ayak bileği hareketleri, iki grupta da sağlam tarafa göre azalmış olarak bulundu. Johner Wruhs kriterlerine göre 5 çok iyi (4 İM, 1 EF), 7 iyi (5 İM, 2 EF), 9 orta (2 İM, 7 EF) ve 5 (3 İM, 2 EF) kötü sonuç elde edildi.
SONUÇ: Kapalı tibia şaft kırıklı hastaların tedavi sonrası radyolojik ve fonksiyonel açıdan karşılaştırılmalarında, İM çivileme İlizarov EF’ye göre daha iyi sonuçlar vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tibia kırığı, intramedüller çivileme, İlizarov yöntemi

Cem Çopuroğlu, Mert Özcan, Osman Uğur Çalpur. The results of intramedullary nailing and Ilizarov external fixator applications in closed tibial fractures. South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 22-28

Corresponding Author: Cem Çopuroğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale