ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Fournier's Gangrene [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 777-779

Fournier's Gangrene

Nejdet Bildik1, Necmi Kurt1, Hüseyin Ekinci1, Özden Gül1, Uğur Kuyumcuoğlu2, Mustafa Gülmen1
1Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Fournier's Gangrene (FG) İs a relattvely rare, mixed aerobic and anaerobie infection of genital and perinea! tissues. in our elinic between 1994-2000 ycars, 10 cases with diagnosis of FG w er e evaluated retrospeetively. Ali wcre males with a mean age of 59.7 (34-83), The most common sites of origin of infection vvere perineo-serotal arca (7 patients, 70%) and the most common concomitunt disease was Diabetes Mellitus (7 palients, 70%). W hile debridement of necrotîc tissue, wide speetrum antibiotic therapy and nutritional support were pcrfonncd to ali patients, the rcconstructive surgical intervention in order to repair the wound defect in a second session for lwo patients and hypcrbaric oxygen therapy(HBO) for one patient vvere added to the tlıerapy. Ilıt mortality rale was 10% (1 patient). Dcspite of early diagnosis, appropiate wide speetrum antibiotics, surgical debridement manupulations, nutritional support and HBO, FG stili has hisli morbidity and mortality rates.

Keywords: Fourıtier's Gangrene, Necrotizing Fasciitis, HBO.

Fournier Gangrenı: 10 Olguluk Deneyimimiz

Nejdet Bildik1, Necmi Kurt1, Hüseyin Ekinci1, Özden Gül1, Uğur Kuyumcuoğlu2, Mustafa Gülmen1
1Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Foumier Gangreni {FG), genital ve perineal dokuların, nispeten nadir, mikst aerobik ve anaerobik enfeksiyonudur. Kliniğimizde 1994-2000 tarihleri arasında, FG tanısı konulan 10 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Ortalama yaşı 59.7(34-83) yıl olan olgularımızın hepsi erkekti. Hastalığın en sık rastlandığı yer perineo-skrotal alan (7 hasta, %70), en sık yandaş hastalık ise Diabetcs Mellitus (7 hasta, %70)idi. Nckrotik dokuların cerrahi debridman], geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi ve mitrisyoncl destek bütün hastalara uygulanırken, yara defcklini onarmak için ikinci seansta rekonstrüktif cerrahi girişim iki hastaya ve hiperbarik oksijen tedavisi (HBO) bir hastaya ilave edilmiştir. Mortalitıe oranı %10 (I hasta) bulunmuştur. Erken teşhis'e, geniş spektrumlu uygun antibiyotiklere, cerrahi debritman uygulamaları, nütrisyonel destek ve HBO tedavisine rağmen, FG hala yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Fuurnier Gangreni, Nekrotîıan Fasiitis. HBO.

Nejdet Bildik, Necmi Kurt, Hüseyin Ekinci, Özden Gül, Uğur Kuyumcuoğlu, Mustafa Gülmen. Fournier's Gangrene. South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 777-779

Corresponding Author: Nejdet Bildik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale