ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Cases with familial Mediterranean fever [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2008; 19(3): 131-137

Cases with familial Mediterranean fever

Gülay Çiler Erdağ1, Yasemin Akın1, Turgut Ağzıkuru1, Recep Yaver1, Semiramis Sadıkoğlu1, Ayça Vitrinel2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Trainig and Research Hospital, Department of Pediatrics 1, Istanbul, Turkey
2Yeditepe Universtiy Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: We planned to investigate the types of the genetical mutations, the relationship between mutation analysis and disease severity score and the regional distribution of our patients who were clinically diagnosed as FMF, that were genetically analyzed.


METHODS: Thirty-seven patients admitted to our department with various non-specific symptoms and diagnosed as FMF between 2004-2008 were included in this study. The medical records of the patients were evaluated retrospectively.
RESULTS: The mean age of the patients was 10.35±3.4 years. The most common complaints were abdominal pain (100%) and fever (89%). The results of the genetic analysis revealed that M694V (50%), E148Q (13.8%), M680I (11.1%) and V726A (2.72%) were the most common mutations. Regarding the relationship between the disease severity score and the mutational analysis, the highest scores were those of M694V homozygote (8.25), M694V/N heterozygote (6.6) and M694V-M680I heterozygote (5.6) mutations.
CONCLUSION: Although the clinical features do not support an exact diagnosis, in any case of suspicion, FMF should be genetically analyzed particularly in a country with high incidence of FMF like in Turkey. MEFV gene mutations are frequently seen in our society and discovering their relations with clinical and demographic findings will help in the diagnosis and tracking of the patients with FMF.

Keywords: Familial Mediterranean fever, child, DNA mutational analysis, genotype

Ailesel Akdeniz ateşi tanılı olgularımız

Gülay Çiler Erdağ1, Yasemin Akın1, Turgut Ağzıkuru1, Recep Yaver1, Semiramis Sadıkoğlu1, Ayça Vitrinel2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Klinik olarak Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) tanısı alıp genetik analizi yapılmış olan olgularımızın genetik mutasyon tiplerinin, klinik ağırlık skorlaması ile mutasyon analizi arasındaki ilişkinin araştırılması ve farklı bölgelerden başvuran hastaların bölgelere göre dağılımının incelenmesi planlandı.
YÖNTEMLER: 2004-2008 yılları arasında kliniğimize non-spesifik semptomlarla başvurup AAA tanısı alan ve genetik analizi yapılan 37 pediatrik hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak gözden geçirildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 10,35±3,4 yıl bulundu. En sık başvuru nedeni karın ağrısı
(%100) ve ateşti (%89). Genetik inceleme sonuçları değerlendirildiğinde en sık rastlanılan mutasyonlar; M694V (%50), E148Q (%13,8), M680I (%11,1) ve V726A
(%2,72) olarak saptandı. Mutasyon analizleri ile hastalığın ağırlık skoru arasındaki ilişkiye bakıldığında, en yüksek skorların M694V homozigot (8,25), M694V/N heterozigot (6,6) ve M694V-M680I heterozigot (5,6) mutasyonlu olgulara ait olduğu görüldü. En yüksek ağırlık skorunun M694V homozigot mutasyonlu olgularımıza ve en düşük ağırlık skorunun da V726A mutasyonunu tek allelde taşıyan olgularımıza ait olduğu saptandı.
SONUÇ: Ülkemiz gibi AAA insidansının yüksek olduğu ülkelerde, klinik bulguların şüpheli olduğu durumlarda genetik analiz destekleyicidir. Toplumumuzda sıklıkla gözlenen MEFV geni mutasyonlarının belirlenmesi ve klinik ve demografik bulgularla ilişkilerinin saptanması, AAA’lı hastaların tanı ve izleminde yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz ateşi, çocuk, DNA mutasyon analizi, genotip

Gülay Çiler Erdağ, Yasemin Akın, Turgut Ağzıkuru, Recep Yaver, Semiramis Sadıkoğlu, Ayça Vitrinel. Cases with familial Mediterranean fever. South Clin Ist Euras. 2008; 19(3): 131-137

Corresponding Author: Gülay Çiler Erdağ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale