ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science COMPARISON OF FLOW MICROSCOPY TECHNOLOGY WITH MANUEL METHOD FOR URINE MICROSCOPIC ANALYSIS [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 69-72

COMPARISON OF FLOW MICROSCOPY TECHNOLOGY WITH MANUEL METHOD FOR URINE MICROSCOPIC ANALYSIS

Buket Tekçe1, Asuman Orçun1, İnci Küçükercan1, Nazan Çamursoy1, Özlem Çakır Madenci1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bölümü

Manual analysis of urine sediment, although clinically useful, is fraught with methodological problems. To this end, there have been attempts to automate the process to improve accuracy and precision. In this study, we aimed to compare the performance of our conventional visual microscopic methods with that of the automated microscopic method in the detection of erythrocytes, leukocytes and squamos cells. Urine specimens from 203 patients were examined with IRIS Model 500 urine analyzer, which based on flow microscopic method and manual microscopy. Results matched with Mann-Whitney U test and we made linear regression analysis for searching relation each other. We use to study relation results, which obtained each method. We use McNemar's test to investigate each patient/healthy ratios importance and relations, which obtained each methods. When we compared results of automated and manual microscopy with linear regression analysis; the results of both methods erythrocytes (r=0.7678), leukocytes (r=0.8302) and squamos cells (r=0.8570) counts were correlated. We grouped each method's results according to reference range study and obtained 2x2 table. When we investigating this table; for erythrocytes 84%, for leukocytes 81%, for squamos cells 90% of all specimens were within the same range by both methods. When we made statistical analysis to find detection's difference, the automated method detected greater number of abnormal erythrocyte (p=0.0367) and leukocyte (p<0.0001) counts than did the manual method. In contrast, manual method detected greater number of squamos cell (p=0.0037) than did the automated method. Depending on this study; we conclude that microscopic urine analysis with automated method for erythrocytes, leukocytes and squamos cells counts were correlated, even better in determining pathological urine than did manual microscopic sediment analysis and automated method useful for providing standardization.

Keywords: URINE MICROSCOPY, URINE SEDIMENT, URINE ANALYSIS, AUTOMATED URINE PARTICLE ANALYSIS

İDRARIN MİKROSKOBİK İNCELEMESİNDE FLOW MİKROSKOBİ TEKNOLOJİSİ İLE MANUEL MİKROSKOBİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Buket Tekçe1, Asuman Orçun1, İnci Küçükercan1, Nazan Çamursoy1, Özlem Çakır Madenci1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bölümü

Klinik tanıda yararlı bir test olarak kullanılmakta olan idrar sedimentinin manuel analizinin, birçok metodolojik problemi vardır. Bu nedenle doğruluk (accuracy) ve tekrarlayıcılık (precision) gibi metodolojik problemlerin düzeltildiği, otomatize yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Biz bu çalışmamızda eritrosit, lökosit ve epitel hücresinin saptanmasında geleneksel görsel mikroskobi metodumuzun performansını otomatize mikroskobik metot ile karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmamızda 203 hastanın idrar örneği flow mikroskobi yöntemini esas alan IRIS model 500 idrar analizörü ve manuel mikroskobi ile incelendi. Sonuçlar Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı ve aralarındaki ilişki için lineer regresyon analizi yapıldı. Her iki metotla saptanan hasta-sağlıklı oranının uyumunu incelemede McNemar testini kullandık. Otomatize ve manuel mikroskobiden elde edilen sonuçların lineer regresyon analizi ile karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlara göre eritrosit (r=0.7678), lökosit (r=0.8302) ve epitel hücresi (r=0.8570) sayılarının iki yöntemde de iyi korelasyon gösterdiği saptandı. Her iki yöntemle elde ettiğimiz sonuçlan, referans aralık çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre gruplandırıp her analiz için 2x2 bir tablo oluşturarak incelediğimizde, her iki yöntemin de eritrosit için %84. lökosit için %81, epitel hücresi için %90 örneği aynı aralıkta bulduğunu gördük. Her iki metodun her bir analizi saptayabilmedeki farklılıklarının istatistiksel analizini yaptığımızda, otomatize metot ile manuel metottan daha fazla sayıda eritrosit (p=0.0367) ve lökosit (p<0.0001) sayısı elde edildi. Bunun tersine manuel metotla bulunan epitel hücresi (p=0.0037) sayısı otomatize metottan fazla idi. Otomatize yöntem ile manuel mikroskobiden elde edilen sonuçların birbiri ile uyum gösterdiği ve otomatize mikroskobinin klinik karar noktasında daha fazla patolojik örneği saptayabildiği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: İDRAR MİKROSKOBİSİ, İDRAR SEDİMENTİ, İDRAR ANALİZİ, OTOMATİZE İDRAR PARTİKÜL ANALİZİ

Buket Tekçe, Asuman Orçun, İnci Küçükercan, Nazan Çamursoy, Özlem Çakır Madenci. COMPARISON OF FLOW MICROSCOPY TECHNOLOGY WITH MANUEL METHOD FOR URINE MICROSCOPIC ANALYSIS. South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 69-72
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale