ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Relationship between diabetic retinopathy and neuropathy in diabetic foot ulcers [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 37-41 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.19327

Relationship between diabetic retinopathy and neuropathy in diabetic foot ulcers

Serkan Akçay1, Cemal Kazımoğlu2, İsmail Safa Satoğlu2, Ahmet Kurtulmuş1, Fırat Erpala1
1İzmir Katip Celebi University Atatürk Training and Research Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, İzmir, Turkey
2Izmir Katip Celebi University School of Medicine, Deparment of Orthopedics and Traumatology, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: The aim of our study is to investigate the prevalence and association of diabetic rethinopathy and diabetic neuropathy in patients with foot ulceration.
METHODS: Diabetic patients with foot ulcers who admitted to our diabetic council and surgical debridement was recommended were included in the study. Only 43 patients (10
female, 33 male) who were followed up regularly during the wound healing period were included in the study. Diabetic retinopathy, independent co-morbidites (hypertension, hyperlipidemia), tobacco use, and history of diabetes mellitus was recorded. Diabetic foot ulcers were classified according to the Wagner-Meggit classification.
RESULTS: The average follow up period for diabetes mellitus was 11.46 (range, 2-30) years. The average follow up period was 135.3 (33-285) days. Particularly the prevalence of diabetic neuropathy in patients with diabetic rethinopathy (66.7%) and in patients with diabetic neuropathy (64.3%) were very close. This result reveals a strong relationship between diabetic retinopathy and neuropathy in patients with neuropathic foot ulceration.
CONCLUSION: Diabetic foot ulcers are the most common indication for amputation and they have strong contribution with high morbidity rate. For this reason we think that diabetic retinopathy and diabetic foot research is very important for early diagnosis and proper treatment.

Keywords: Foot, diabetes, neuropathy, retinopathy, ulcer

Diyabetik ayak ülserinde diyabetik retinopati ve nöropati ilişkisi

Serkan Akçay1, Cemal Kazımoğlu2, İsmail Safa Satoğlu2, Ahmet Kurtulmuş1, Fırat Erpala1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada, diyabetik ayak ülseri gelişen hastalardaki diyabetik retinopati ile nöropati sıklığı ve birlikteliği araştırıldı.
YÖNTEMLER: Diyabetik ayak konseyine diyabetik ayak ülseri tanısıyla başvuran ve cerrahi debridman tedavisi önerilen hastalar çalışmaya alındı. Yara iyileşmesi süresince, düzenli takipleri olan 43 hasta (10 kadın, 33 erkek) çalışmaya alındı. Diyabetik retinopati, bağımsız komorbiditeler (hipertansiyon, hiperlipidemi), sigara kullanım alışkanlıkları, diabetes mellitus tanı alma süreleri kaydedildi. Diyabetik ayak ülserleri Wagner-Meggit sınıflamasına göre sınıflandırıldı.
BULGULAR: Diabetes mellitus tanısı ile takip süresi ortalama 11.46 (2-30) yıl idi. Klinik takip süresi ortalama 135.3 (33-285) gündü. Özellikle diyabetik retinopatili olgularda, diyabetik nöropati görülme sıklığı (%66.7) ve diyabetik nöropatili olgularda, diyabetik nöropati görülme sıklığının (%64.3) birbirine çok yakın oranlar olduğu görüldü. Bu durum, diyabetik ayak ülseri gelişen hastalarda özellikle nöropatik yaralarda nöropati ile retinopati arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi.
SONUÇ: Diyabetik ayak ülserinin, gerek yarattığı morbidite gerekse alt ekstremite amputasyonunun en önemli nedeni olduğu göz önüne alındığında, diyabetik retinopati ve diyabetik ayak taramalarının erken tanısı ve önleyici tedaviyi yönlendirmesi açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ayak, diyabet, nöropati, retinopati, ülser

Serkan Akçay, Cemal Kazımoğlu, İsmail Safa Satoğlu, Ahmet Kurtulmuş, Fırat Erpala. Relationship between diabetic retinopathy and neuropathy in diabetic foot ulcers. South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 37-41

Corresponding Author: Serkan Akçay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale