ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of the insertion of the Laryngeal Mask with sevoflurane and propofol Induction [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 783-786

Comparison of the insertion of the Laryngeal Mask with sevoflurane and propofol Induction

Banu Çevik1, Arzum Örskıran1, Murat Konakçı1, Melek Çelik2, Zuhal Arıkan1
1Kartal Eğilim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği,istanbul
2Ssk Göztepe Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Supcriority of Laryngeal Mask (LM) vvhich ıvas developed by Brain in 1981 över endotracheal intubation and facc mask provided LM a permanent place in anesthetic managements. The aim of this study Has to compare the haemodynamic parameters, insertion quality and complkatinn after the induetion of sevoflurane and propofol for insertion of LM. 40 patients were randomly dîvided into two groups and induetion with either sevoflurane or propofol, appropiate size of LM vvas inserted. The time between induetion and LM insertion was longer in sevoflurane group (241.31± 146.7, 122.94± 67.98) and the difference was statistically different (p<0.05). There was no difference between the two groups in insertion with the fîrst attempt (p>0.05). When the haemodynamic parameters were examincd, dcelines in propofol group wcre more than sevoflurane group and results were statistically different (p<0.001). Complications such as cough, aritmia and movement were seen more in propofol group (p<0.001). We concluded that sevoflurane can be a good alternative to propofol in LM insertion hecause of it's non-irritant odour, minimal haemodynamic effects and low complication rates

Keywords: Sevoflurane, Propofol, Laryngeal mask.

Sevofloran Ve Propofol İndüksiyonları İle Laringeal Maske Uygulamalarının Karşılaştırılması

Banu Çevik1, Arzum Örskıran1, Murat Konakçı1, Melek Çelik2, Zuhal Arıkan1
1Kartal Eğilim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği,istanbul
2Ssk Göztepe Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

1981 yılında Brain tarafından geliştirilen Laringeal Maske(LM)'nin endotrakeal entübasyon ve yüz maskesine olan üstünlükleri anestezide kalıcı bir yer edinmesini sağlamıştır. LM, intravenöz ve inhalasyon ajanları kullanılarak yerleştirilebilir. Çalışmamızda sevofloran ve propofol indüksiyonu ile LM uygulanan hastalarda hemodinamik değişiklikleri, yerleştirme kalitesi ve komplikasyonları karşılaştırmayı amaçladık. 40 hasta rasgele iki gruba ayrılarak birinci gruba sevofloran, ikinci gruba propofol ile indüksiyon sağlandı ve uygun boydaki LM yerleştirildi. Sevofloran grubunda LM yerleştirme süresi propofol e oranla daha uzundu (241.31 + 146.7, 122.94±67.98 sn) ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). İlk denemede yerleştirme açısından her iki grubun sonuçlan arasında fark görülmedi (p>0,05). Hemodinamik parametreler incelendiğinde, propofol grubundaki düşüşler sevofloran grubuna oranla daha fazlaydı. Gruplar arası fark istatistiksel olarak ileri derecede anlamlıydı (p<0.001). Gruplar, gelişen komplikasyonlar açısından değerlendirildiğinde, öksürük, aritmi ve hasta hareketi gibi komplikasyonlar propofol grubunda sevofloran grubuna oranla fazlaydı ve fark istatistiksel olarak ileri derecede anlamlıydı (p<0,001). Başarısız olunup endotrakeal entübasyona geçilen hasta oranı sevofloran grubunda %5 iken bu oran propofol grubunda %10'du. Sonuç olarak sevofloran'ın hoş kokusu, hemodinamik parametrelere ulan minimal etkisi ve düşük komplikasyon oranı nedeniyle LM yerleştirilmesinde propofol'e iyi bir alternatif olacağı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Sevofloran, Propofol, Laringeal maske

Banu Çevik, Arzum Örskıran, Murat Konakçı, Melek Çelik, Zuhal Arıkan. Comparison of the insertion of the Laryngeal Mask with sevoflurane and propofol Induction. South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 783-786

Corresponding Author: Banu Çevik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale