ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Idıopathıc Granulomatous Mastıtıs: Case Report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 104-106

Idıopathıc Granulomatous Mastıtıs: Case Report

Gülay Dalkılıç1, Aylin Ege Gül2, Hakan Acar1, Engin Baştürk1, Cem Gezen1, Selahattin Vural1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Pataloji Kliniği

Idiopathic granulomatous mastitis (IGM) is a rare benign disorder of the breast with an unknown etiology which can be confused with inflammatory carcinoma. Clinically it mimics inflammatory breast carcinoma since it presents with a painful mass or abscess with a fistulae. In the type forming abscess, a specific microorganism can not be detected. Since imaging techniques are not useful for diagnosis, histopathological analysis is mandatory for precise diagnosis. Fine needle aspiration biopsy carries low sensitivity, so insicional biopsy is needed. Histopathologically, confined to lobules, epitelioid histiocytes, Langhans type giant cells, macrophages and small foci of abscesses are found. This case which has been presented with a reddened breast, mass and pain was diagnosed as IGM after histopathological analysis. For treatment, surgical resection as well as steroid therapy and low-dose methotrexate is recommended. In our case, excision was performed and steroid therapy was administered and no recurrence was seen at 13 month follow-up.

Keywords: Biopsy, breast diseases/diagnosis/pathology; breast neoplasms; granuloma/diagnosis; mastitis/diagnosis/pathology.

İdiopatik Granülomatöz Mastit: Olgu Sunumu

Gülay Dalkılıç1, Aylin Ege Gül2, Hakan Acar1, Engin Baştürk1, Cem Gezen1, Selahattin Vural1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Pataloji Kliniği

İdiopatik granülomatöz mastit (İGM) memenin nadir görülen, nedeni bilinmeyen, inflamatuvar karsinom ile karışabilen benign hastalığıdır. Klinikte memede ağrılı kitle, fistüllü apse oluşturup inflamatuvar meme karsinomunu taklit eder. Apse formu oluşanlarda spesifik mikroorganizma saptanamaz. Görüntüleme yöntemlerinde tanıda faydalanılamadığından kesin tanı için histopatolojik inceleme gerekir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi hassasiyeti düşük olduğundan insizyonel biyopsi gereklidir. Histopatolojik olarak meme lobuluslarını tutan epiteloid histiositler, Langhans tipi dev hücreler, makrofajlar ve küçük apse odakları görülür. Memede kitle, kızarıklık, ağrı yakınmaları ile başvuran olgumuz da histopatolojik araştırılması sırasında İGM tanısı almıştır. Tedavide cerrahi eksizyonun yanısıra steroid tedavisi, düşük doz metotreksat önerilmektedir. Hastaya cerrahi eksizyon ve steroid tedavisi uygulandı, 13 aylık takibinde nükse rastlanılmadı.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Biyopsi, meme hastalıkları/tanı/patoloji; meme neoplazisi; granülom/tanı; mastit/tanı/patoloji.

Gülay Dalkılıç, Aylin Ege Gül, Hakan Acar, Engin Baştürk, Cem Gezen, Selahattin Vural. Idıopathıc Granulomatous Mastıtıs: Case Report. South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 104-106

Corresponding Author: Gülay Dalkılıç
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale