ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Comparison Of The Effect Of Doxazosın, Amlodipin And Ramipril On Blood Lıpıd Profile And Blood Glucose Level Durıng Antı Hypertansıve Therapy [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 817-819

The Comparison Of The Effect Of Doxazosın, Amlodipin And Ramipril On Blood Lıpıd Profile And Blood Glucose Level Durıng Antı Hypertansıve Therapy

Yener Koç1, K. Mahmut GÜMÜŞ2, Mehmet Sargın2, Birsel Kavaklı2, Ali Yayla2
1Sivas Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı, Sivas, Türkiye
2Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

İn tlüs study, the efficacy of Doxazosin, an alfa-1 blocker, Ramipril, an angiotensin converting enzyme İnhİüitor and Amlodipine, a caleium-ehannel blocker on hypertension, plasma glucose levels and lipid profîles among hypertensive patients were investigated, The study was performed on paticnts who wcre admittcd to cliııic and outpatient elinic of üıternal medicine betwecn January - June 1996. Duration of treatment was 12 wceks for each paticnt.Bcfore and at the end of 12 weeks treatment, telecardiography and elcetrocardiography ıvcrc performed and also fasting plasma glucose, ALT, AST, total eholesterol. triglyccridc, HDL eholesterol, BUN and ercatinine were measured. Ali results were given as mean±SD and paired Wilcoxon test uscd for statistical analysis. Botlı Amplodipin and Ramipril had no bcnetlcial effects on lipid profile and blood glucose levels. Doxazosin uas effective on reducing lipid profîles signifkantly, but not on fasting plasma glucose levels. As a conclusion, vve fıuınd that ali these three antihypertensive drugs were effective at reducing blood pressure.

Keywords: Doxazosin, Ramipril, Amlodipin, Hyperlipideınla, Hypertension.

Antıhıpertansıf Tedavide Doksazosın, Amlodipin Ve Ramipril'in Kan Lipid Profili Ve Kan Glukoz Düzeyine Etkilerinin Karşılaştırılması

Yener Koç1, K. Mahmut GÜMÜŞ2, Mehmet Sargın2, Birsel Kavaklı2, Ali Yayla2
1Sivas Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı, Sivas, Türkiye
2Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Antihipertansif ilaçlardan alla-1 bloker olan Doksazosin, Angiotensin Konverting Enzim (ACE) İnhibilörii olan Ranıipıil ve Kalsiyum Kanal Blokeri olan Amlodipin'in tedavi dozlarında h i pcrtansif hastalarda antihipertansif etkinlikleri, kan glukoz düzeyi ve lipid profili üzerine etkileri karşılaştırılmıstır. Çalışma, Ocak 1996-Haziran 199f> talihleri arasında, hastanemizin Dahiliye Kliniği ve Polikliniğine başvuran toplam 72 hasta üzerinde yapılmıştır.Hastalara üç aylık tedavi verilmiş, tedavi öncesi ve üç ay sonunda telekardiografi, EKG, açlık kan şekeri(AKŞ), ALT, AST, total kolesterol, trigliserid, H D L-kolesterol, üre, kreatinin düzeylerine bakılmıştır. Çalışmada tüm sonuçlar ortalama±SD olarak verilmiş olup anlamlılık analizinde Wilcoxon eşleştirilmiş iki ömek testi kullanılmıştır. Doksazosin grubunun kan lipid profiline anlamlı olarak yararlı etkisinin olduğu, AKŞ düzeyindeki düşmenin ise anlamlı olmadığı saptanmıştır. Amlodipin ve Ramipril'in gerek lipid profili gerekse AK.Ş düzeyi üzerine anlamlı bir etkilerinin olmadığı saptanmıştır. Her üç grup antihipertansif ilaç kan basıncını düşürmede etkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Doksazosin, Ramipril, Amlodipin. Hiperlipidemi, Hipertansiyon

Yener Koç, K. Mahmut GÜMÜŞ, Mehmet Sargın, Birsel Kavaklı, Ali Yayla. The Comparison Of The Effect Of Doxazosın, Amlodipin And Ramipril On Blood Lıpıd Profile And Blood Glucose Level Durıng Antı Hypertansıve Therapy. South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 817-819

Corresponding Author: Yener Koç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale