ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Neutrophil-to-lymphocyte Ratio as a Predictor of Prognosis in Patients with Small Cell Lung Cancer: A Retrospective Study [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 260-267 | DOI: 10.14744/scie.2021.93695

Neutrophil-to-lymphocyte Ratio as a Predictor of Prognosis in Patients with Small Cell Lung Cancer: A Retrospective Study

Pinar Atagun Guney, Ilim Irmak, Umut Sabri Kasapoglu, Sibel Arinc
Department of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Neutrophil-to-lymphocyte Ratio (NLR) is an easily measurable parameter with prognostic value for various types of cancer. The role of NLR in terms of prognosis in small cell lung cancer (SCLC) is controversial. The aim of this study was to investigate the relationship between NLR, platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), other potential factors and prognosis in patients with SCLC.
METHODS: A retrospective cohort study enrolled 396 patients diagnosed with SCLC between January 1, 2008, and December 31, 2012 in the department of chest diseases of a tertiary hospital. Patients were grouped according to their NLR levels at the time of diagnosis; low-NLR (<4) (Group 1) and high-NLR (≥4) (Group 2). These groups were compared with the recorded data and predictors of mortality and the results were analyzed.
RESULTS: Patients with low-NLR (<4) (Group 1) had worse performance status, extensive stage, and lower response rate compared to patients with high-NLR (≥4) (Group 2). Median overall survival (OS) was worse in the high-NLR group than in the low-NLR group (Group 1). In contrast, elevated PLR was not associated with OS. Multivariate analysis showed that elevated NLR and lactate dehydrogenase, stage, smoking history, presence of malign pleural effusion were independent prognostic factors for OS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Elevated NLR is easily measurable can be used as a prognostic marker that reflects poor prognosis, while PLR is not associated with survival for patients with SCLC.

Keywords: Mortality, neutrophil to lymphocyte ratio; prognosis; small cell lung cancer; survival.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Olan Hastalarda Prognoz Prediktörü Olarak Nötrofil-Lenfosit Oranı: Retrospektif Bir Çalışma

Pinar Atagun Guney, Ilim Irmak, Umut Sabri Kasapoglu, Sibel Arinc
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Hastalıkları Departmanı, İstanbul,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nötrofil-lenfosit oranı (NLO), çeşitli kanser türleri için prognostik değeri olan, kolayca ölçülebilir bir parametredir. Küçük hücreli akciğer kanserinde (KHAK) NLO’nun prognoz açısından rolü tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı; KHAK’li hastalarda NLO, TLO (trombositlenfosit oranı) gibi potansiyel faktörleri değerlendirmek ve bunların prognoz ile arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif kohort çalışması, 1 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasında KHAK tanısı konan 396 hastayı üçüncü basamak bir hastanenin göğüs hastalıkları bölümüne dahil etmiştir. Tanı sırasında NLO düzeylerine göre gruplandırılan hastalar; düşük NLO (<4) (Grup 1) ve yüksek NLO (≥4) (Grup 2) ayrıldı. Bu gruplar kaydedilen verilerle karşılaştırılmış ve mortalite ile ilgili prediktif değerler analiz edilmiştir.
BULGULAR: Yüksek NLO’ya sahip hastalar düşük NLO’ya sahip hastalara kıyasla daha kötü performans durumu, geniş evre ve daha düşük yanıt oranına sahipti. Genel sağkalım (OS) yüksek NLR grubunda daha kötü idi. Aksine, yüksek TLO OS ile ilişkili değildi. Çok değişkenli analiz, yüksek NLO ve laktat dehidrojenaz, evre, sigara öyküsü, malign plevral efüzyon varlığının OS için bağımsız prognostik faktörler olduğunu göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yüksek NLO kolayca ölçülebilir ve kötü prognozu yansıtan prognostik bir belirteç olarak kullanılabilirken, TLO KHAK’li hastalar için sağkalım ile ilişkili değildir.

Anahtar Kelimeler: Kü, çük hücreli akciğer kanseri; mortalite; nötrofil-lenfosit oranı; prognoz; survey.

Pinar Atagun Guney, Ilim Irmak, Umut Sabri Kasapoglu, Sibel Arinc. Neutrophil-to-lymphocyte Ratio as a Predictor of Prognosis in Patients with Small Cell Lung Cancer: A Retrospective Study. South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 260-267

Corresponding Author: Pinar Atagun Guney, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale