ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Fear in Patients Undergoing Bronchoscopy and Its Causes [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 46-50 | DOI: 10.14744/scie.2021.92678

Fear in Patients Undergoing Bronchoscopy and Its Causes

Zeynep Kızılcık Özkan1, Bilkay Serez2, Emine Kaskun3, Nihal Gacemer3
1Trakya University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Surgical Nursing, Edirne, Turkey
2Trakya University, Medical Faculty, Department Of Chest Diseases, Edirne, Turkey
3Trakya University, Health Center For Medical Research And Practice, Department Of Chest Diseases, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: Bronchoscopy is an invasive procedure that can cause a feeling of suffocation and cough. It may cause fear, discomfort, and anxiety in individuals. The aim of this research is to determine the fear and its causes before the procedure in patients undergoing bronchoscopy.
METHODS: This descriptive research was conducted between April 2019 and September 2019 with the participation of 138 patients who underwent elective bronchoscopy with various indications in the endoscopy unit of a university hospital. “Patient Information Form” and “Bronchoscopy Fear Questionnaire” were used for data collection. The data were analyzed using Chi-squared test in IBM SPSS 22.0 program. The level of significance in statistical analysis was accepted as p<0.05.
RESULTS: It was found that the average age of the patients was 62.4±11.5 (24–88) years. Of these patients, 79.7% (n=110) of them were males and 78.3% (n=108) were primary school graduates. It was found that 57.2% of the patients (n=79) felt fear of the bronchoscopy process in general. However, 93.5% of the patients agreed to undergo the procedure under the same conditions when necessary. It was determined that the patients’ fear of the bronchoscopy procedure differed statistically significantly according to age and gender (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: These research results reveal that patients who undergo bronchoscopy experience fear of the process in general and that male patients or patients over the age of 61 are more prone to procedural fear. To optimize patient comfort and satisfaction, it is recommended that physicians and nurses working in endoscopy units question the presence of procedural fear before the procedure and help patients reduce their fears.

Keywords: Bronchoscopy, causes; fear; patient.

Bronkoskopi Uygulanan Hastalarda Korku ve Nedenleri

Zeynep Kızılcık Özkan1, Bilkay Serez2, Emine Kaskun3, Nihal Gacemer3
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
3Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bronkoskopi, boğulma hissi ve öksürük oluşturan invaziv bir işlem olduğundan kişilerde korku, rahatsızlık hissi ve kaygıya yol açabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, bronkoskopi uygulanan hastalarda işlem öncesi korkuyu ve nedenlerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Nisan 2019–Eylül 2019 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde çeşitli endikasyonlarla elektif bronkoskopi uygulanan 138 hastanın katılımıyla gerçekleştirildi. Veri toplamada “Hasta Tanıtım Formu” ve “Bronkoskopi Korku Anketi” kullanıldı. Veriler SPSS 22.0 programında Ki-kare testi kullanılarak analiz edildi. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalamasının 62.4±11.5 (24–88) yıl, %79.7’sinin (n=110) erkek, %78.3’ünün (n=108) ilköğretim mezunu olduğu belirlendi. Hastaların %57.2’sinin (n=79) genel olarak bronkoskopi sürecinden korktuğu belirlendi. Hastaların %93.5’inin (n=129) işlemi gerektiğinde aynı şartlarda tekrar yaptırmayı kabul ettiği saptandı. Hastaların bronkoskopi sürecinden korkma durumlarının yaş ve cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede farklılık gösterdiği belirlendi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada bronkoskopi uygulanan hastaların genel olarak sürece ilişkin korku yaşadıkları belirlendi. Endoskopi ünitelerinde çalışan hekim ve hemşirelerin, bronkoskopi uygulanan hastaların korku düzeylerini ve korku nedenlerini belirlemeleri ve hastalara uygun bakım sunarak ve bilgilendirme yaparak korkularının azaltılmasına yardımcı olmaları önerilir.

Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, hasta; korku; sebepler.

Zeynep Kızılcık Özkan, Bilkay Serez, Emine Kaskun, Nihal Gacemer. Fear in Patients Undergoing Bronchoscopy and Its Causes. South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 46-50

Corresponding Author: Zeynep Kızılcık Özkan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale