ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Characteristics of the Healthcare Workers Infected with the COVID-19 Virus After Receiving the First Dose of Coronavirus Vaccine [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 241-244 | DOI: 10.14744/scie.2021.89106

Characteristics of the Healthcare Workers Infected with the COVID-19 Virus After Receiving the First Dose of Coronavirus Vaccine

Erdal Yilmaz1, Rohat Ak1, Nihat Müjdat Hökenek1, Mehmet Mustafa Altıntaş2, Ayse Batirel3, Recep Demirhan4
1Department Of Emergency Medicine, University Of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of General Surgery, University Of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University Of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
4Department Of Thoracic Surgery, University Of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Healthcare workers (HCWs) are at higher risk of COVID-19 infection. As in many countries, priority has been given to the vaccination of healthcare in Turkey. Our aim in the present study is to examine healthcare workers who contracted COVID-19 infection after receiving the first dose of the CoronaVac vaccine in our hospital.
METHODS: In this retrospective observational study, the first dose of the CoronaVac vaccine was administered to healthcare workers in our hospital on January 14, 2021. All healthcare workers of both sexes, who were confirmed to have COVID-19 infection by RT-PCR test in the one month post-vaccination period, were included in the study. The patients’ demographics and general clinical data were analysed using the hospital’s electronic patient record management system (EPRMS).
RESULTS: There are 4,195 healthcare workers in our hospital. Of these, 3,259 (77.68%) received the first dose of the CoronaVac vaccine. Of all healthcare workers diagnosed with COVID-19 infection, 17 (56.7%) were female and 13 (43.3%) were male, with an average of 38.96±11.23 years. Two patients were admitted to the pandemic service. None of the patients were admitted to the intensive care unit or died.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Undetected cases of COVID-19, especially among healthcare workers, can be dangerous for patients and other healthcare workers. Therefore, vaccination of all healthcare workers should be the primary goal. It should always be kept in mind that even if vaccinated, it is possible to become infected with COVID-19, and thus, personal protective measures should always be maintained in the fight against the disease. The occurrence of COVID-19 cases after the first dose of the.

Keywords: CoronaVac, COVID-19; healthcare workers; vaccination; vaccine.

Birinci Doz Coronavirus Aşısı Olduktan Sonra COVID-19 Enfeksiyonu Görülen Sağlık Çalışanlarının Özellikleri

Erdal Yilmaz1, Rohat Ak1, Nihat Müjdat Hökenek1, Mehmet Mustafa Altıntaş2, Ayse Batirel3, Recep Demirhan4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mİkrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık çalışanları COVID-19 enfeksiyonu için yüksek risk altındadır. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de aşılama için sağlık çalışanlarına öncelik verildi. Bu çalışmadaki amacımız Hastanemizde Coronovac aşısının ilk dozunu olduktan sonra COVID-19 enfeksiyonu görülen sağlık çalışanlarının incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük gözlemsel çalışmada, 14 Ocak 2021 tarihinde hastanemizde çalışan sağlık personellerine Coronavac aşısının ilk dozu uygulanmıştır. Çalışmaya aşı sonrası bir aylık dönemde RT-PCR testi ile konfirme edilen COVID-19 enfeksiyonu görülen her iki cinsiyetteki sağlık çalışanlarının tümü dahil edilmiştir. Bu hastaların genel demografik ve klinik verileri hastanenin elektronik hasta kayıt yönetim sistemi (HBYS) kullanılarak taranmıştır.
BULGULAR: Hastanemizde 4.195 sağlık çalışanı bulunmaktadır. Bunların 3.259’una (%77.68) Coronavac aşısının ilk dozu uygulanmıştır. Tanı alan sağlık personellerinin 17’si (%56.7) kadın, 13’ü (%43.3) erkek cinsiyetinde olup ortalama yaşları 38.96±11.23 olarak saptandı. İki hastanın pandemi servisinde yatışı gerçekleşti. Hastaların hiçbirinde mortalite veya yoğun bakım yatış ihtiyacı görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özellikle sağlık çalışanları arasında tespit edilmemiş COVID-19 olguları hastalar ve diğer personel için tehlikeli olabilir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının tamamının aşılanması hedeflenmelidir. Aşılansa bile COVID-19 enfeksiyonu geçirebileceklerini unutmamalı, hastalıkla mücadelede kişisel koruyucu önlemlerini almaya devam etmelidir. İlk doz aşıdan sonra görülen COVID-19 olguları, ikinci doz aşının gerekliliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Aşı, aşılama; CoronaVac; COVID-19; sağlık çalışanları.

Erdal Yilmaz, Rohat Ak, Nihat Müjdat Hökenek, Mehmet Mustafa Altıntaş, Ayse Batirel, Recep Demirhan. Characteristics of the Healthcare Workers Infected with the COVID-19 Virus After Receiving the First Dose of Coronavirus Vaccine. South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 241-244

Corresponding Author: Rohat Ak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale