ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Correlation Between Elevated Serum Lipase Levels and Computed Tomography Findings in the Patients with Acute Pancreatitis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 417-422 | DOI: 10.14744/scie.2022.88709

The Correlation Between Elevated Serum Lipase Levels and Computed Tomography Findings in the Patients with Acute Pancreatitis

Rasime Pelin Kavak1, Nezih Kavak2, Nurcan Ertan1, İlkay Güler3, Nurgül Balci4, Ahmet Seki5
1Department of Radiology, University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
3The Republic of Turkey, Ministry of Health, General Directorate of Public Hospitals, Ankara, Türkiye
4The Republic of Turkey, Ministry of Health, General Directorate of Public Hospitals, Home Health Care Services Unit, Ankara, Türkiye
5Department of General Surgery, University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: This study was evaluation of the relationship between serum lipase elevation and computed tomography (CT) findings in patients with acute pancreatitis (AP).
METHODS: Patients who received AP diagnosis in the emergency department were divided into two groups according to their serum lipase values that were three (group 1) and 10 times (group 2) higher than the normal upper limit, respectively. Demographic characteristics (age and gender), nature of abdominal pain (typical and atypical), duration of presentation, and CT findings were compared between groups in terms of present and absent.
RESULTS: About 53.3% of 122 cases were female. The mean value of patient age in the study was 62.17±6.74 (min 35–max 75) years. About 63.1% of the patients were in Group 2. Themean ED admission interval of the patients was 14.42±10.11 (min 4–max 72) h. The nature of abdominal pain was atypical in 63.9% of the patients. CT findings were present in 56.6% of the patients. Pancreatic necrosis was detected in 3.7% of the patients. Dissimilarities between the two groups were identified in respect of the presence or absence of CT findings (p<0.05). The present rate of CT findings was greater in Group 2. Furthermore, the rates of typical/atypical nature of abdominal pain between patients whose CT findings were present and absent had significant distinction (p<0.001). The rate of atypical nature of abdominal pain was higher in patients with present CT findings (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As the serum lipase value increases in patients with AP, the probability of CT findings being present increases.

Keywords: Acute pancreatitis, computed tomography; emergency department; lipase.

Akut Pankreatit Tanılı Hastalarda Serum Lipaz Yüksekliği ile Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Arasındaki İlişki

Rasime Pelin Kavak1, Nezih Kavak2, Nurcan Ertan1, İlkay Güler3, Nurgül Balci4, Ahmet Seki5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Turkiye
3Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
4Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, Ankara, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amacımız akut pankreatit tanılı (AP) hastalarda serum lipaz yüksekliği ile bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Acil serviste AP tanısı alan hastalar serum lipaz değerlerine göre, normal sınırın üç katı (grup 1) ve on katı (grup 2) olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar arasında demografik özellikleri (yaş, cinsiyet), karın ağrısnın vasfı (tipik, atipik), başvuru süresi ve BT bulgularının var ve yok olması açısından karşılaştırıldı
BULGULAR: Yüz yirmi iki hastanın %53.3’ü kadın idi. Hastaların yaş ortalaması 62.17±6.74 (min 35-max 75) yıl idi. Hastaların %63.1’i grup 2’de yer almaktaydı. Hastaların başvuru süresi ortalaması 14.42±10.11 (min 4-max72) saat idi. %63.9 hastada karın ağrısı atipik vasıfta idi. Hastaların %56.6’sında BT bulguları mevcuttu. Hastaların %3.7’sinde pankreas nekrozu saptandı. Gruplar arasında BT bulgularının var ve yok olması açısından farklılıklar saptandı (p<0.05). Grup 2’de BT bulgularının var olma oranı daha fazla idi. BT bulguları olan ve olmayan hastalar arasında karın ağrısı tipik/atipik vasıfta olması oranları arasında fark saptandı (p<0,001). BT bulguları var olan hastalarda karın ağrısının atipik vasıfta olma oranı daha yüksek idi (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: AP tanılı hastalarda serum lipaz değeri arttıkça BT bulgularının var olma olasılığıda artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, akut pankreatit; bilgisayarlı tomografi; lipaz.

Rasime Pelin Kavak, Nezih Kavak, Nurcan Ertan, İlkay Güler, Nurgül Balci, Ahmet Seki. The Correlation Between Elevated Serum Lipase Levels and Computed Tomography Findings in the Patients with Acute Pancreatitis. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 417-422

Corresponding Author: Rasime Pelin Kavak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale