ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Role of Vitamin D Status on Initial Characteristics of Primary Hyperparathyroidism: Current Clinical Experience from a Tertiary Center [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 161-166 | DOI: 10.14744/scie.2024.84758

The Role of Vitamin D Status on Initial Characteristics of Primary Hyperparathyroidism: Current Clinical Experience from a Tertiary Center

Havva Sezer
Department of Pulmonary Diseases, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of this study was to assess vitamin D status and its impact on the initial characteristics of primary hyperparathyroidism (PHPT).
METHODS: This study included consecutive participants diagnosed with PHPT aged 18 years and/or older at a tertiary center between November 2017 and December 2023. A total of 195 subjects not taking vitamin D replacement were reviewed retrospectively. The study population was categorized into three groups according to their vitamin D levels at the time of admission: Group 1: vitamin D ≤19 ng/mL, Group 2: vitamin D 20-29 ng/mL, and Group 3: vitamin D ≥30 ng/mL. Demographic, clinical, biochemical, radiological findings, and postoperative complications were compared between the three groups.
RESULTS: Among 195 patients, 157 (80.5%) were women, and 38 (19.5%) were men. The mean age was 56.4±14.5 years. Sixty-five patients (33.3%) had vitamin D deficiency (VDD), and 48 patients (24.7%) had vitamin D insufficiency. Of the 195 patients, 74 (37.9%) had kidney stones, and 90 (46.2%) had osteoporosis. Fracture frequency was 9.7% (n=19). VDD was associated with higher parathyroid hormone (PTH) levels (p=0.000) and better estimated glomerular filtration rate (p=0.021). When all groups were compared, there were no differences in terms of nephrolithiasis, osteoporosis, and fractures.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study revealed that VDD was associated with higher PTH levels and better renal function. However, vitamin D status was not associated with classical target organ involvement in PHPT.

Keywords: Estimated glomerular filtration rate, parathyroid hormone, primary hyperparathyroidism, vitamin D status.

Primer Hiperparatiroidinin Başlangıç Özelliklerinde D Vitamini Durumunun Rolü: Üçüncü Basamak Bir Merkezden Güncel Klinik Deneyim

Havva Sezer

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, D vitamini durumunu ve bunun primer hiperparatiroidinin (PHPT) başlangıç özellikleri üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Kasım 2017 ve Aralık 2023 tarihleri arasında üçüncü basamak bir merkezdeki 18 yaş ve/veya üzeri PHPT tanısı alan ardışık katılımcıları içermektedir. D vitamini replasmanı almayan toplam 195 hasta geriye dönük olarak incelendi. Çalışma populasyonu başvuru anındaki D vitamini düzeylerine göre 3 gruba kategorize edildi. Grup 1: D vitamini ≤19 ng/mL, grup 2: D vitamini 20-29 ng/mL, ve grup 3: D vitamini ≥30 ng/mL. Demografik, klinik, biyokimyasal, radyolojik bulgular ve operasyon sonrası komplikasyonlar üç grup arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Yüz doksan beş hastanın, 157’si (%80.5) kadın, 38’i (%19.5) erkekti. Ortalama yaş 56.4+14.5 yıldı. Altmış beş hastada (%33.3) D vitamini eksikliği (DVE) ve 48 hastada (%24.7) D vitamini yetersizliği vardı. Yüz doksan beş hastanın, 74’ünde (%37.9) böbrek taşı ve 90’ında (%46.2) osteoporoz vardı. Kırık sıklığı %9.7 (n=19) idi. DVE daha yüksek paratiroid hormon (PTH) seviyesi (p=0.000) ve daha iyi tahmini glomerüler filtrasyon hızı (p=0.021) ile ilişkilendirildi. Tüm grublar karşılaştırıldığında böbrek taşı, osteoporoz ve kırık dağılımı açısından fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mevcut çalışma DVE’nin daha yüksek PTH seviyesi ve daha iyi böbrek fonksiyonu ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. Ancak, D vitamini durumu PHPT’de klasik hedef organ tutulumuyla ilişkili değildi.

Anahtar Kelimeler: D vitamini durumu, eGFR, paratiroid hormon, primer hiperparatiroidi.

Havva Sezer. The Role of Vitamin D Status on Initial Characteristics of Primary Hyperparathyroidism: Current Clinical Experience from a Tertiary Center. South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 161-166

Corresponding Author: Havva Sezer, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale