ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
COVID-19 Pandemic and General Surgery Applications [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 94-97 | DOI: 10.14744/scie.2020.84756

COVID-19 Pandemic and General Surgery Applications

Mehmet Mustafa Altıntaş, Selçuk Kaya, Ayhan Çevik
Department of General Surgery, Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, Istanbul, Turkey

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) virus disease, which first appeared in Wuhan City, Hubei Province, China in December 2019, was declared as a pandemic by the World Health Organization in January 2020. COVID-19, a new type of the coronavirus family, has gained human-to-human transmission in December 2019, although it is actually a zoonosis. Although it causes severe pneumonia with a mild and moderate clinical course in humans, it has become a serious health problem all over the world. The pandemic has adversely affected social life all over the world, especially as a result of respiratory transmission. As in social life, it has made it necessary to take many measures in the field of health. In the period when the pandemic was felt most intensely, the postponement of the surgeries other than emergency surgical cases and specific oncological cases came to the fore. During this period, healthcare professionals should aim to offer surgical procedures in the most ideal conditions while keeping their own safety at the forefront. Considering the surgical field and hospital infections, the need for different measures and procedures in surgical clinics has arisen in the COVID-19 pandemic. The purpose of this review is to present the surgical approach and the necessary precautions in patients who require surgery in the COVID-19 pandemic, in the light of available data.

Keywords: COVID-19, pandemic; personal protective equipment; surgery.

COVID-19 Salgını ve Genel Cerrahi Uygulamaları

Mehmet Mustafa Altıntaş, Selçuk Kaya, Ayhan Çevik
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

Dünyada ilk olarak Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei eyaleti, Wuhan kentinde ortaya çıkan “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) virüs hastalığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ocak 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiştir. Koronavirüs ailesinin yeni bir tipi olan COVID-19 aslında bir zoonoz olmasına rağmen Aralık 2019 tarihinde insandan insana bulaş özelliği kazanmıştır. İnsanlarda hafif ve orta klinik seyirlerinin yanında mortalite ile seyreden ciddi pnömoniye neden olmakla birlikte tüm dünyada ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Özellikle solunum yolu ile bulaşması sonucunda pandemi tüm dünyada sosyal hayatı olumsuz etkilemiştir. Sosyal hayatta olduğu gibi sağlık alanında da birçok tedbir alınmasını gerekli kılmıştır. Pandeminin en yoğun hissedildiği dönemde acil cerrahi olguları ve özellikli onkolojik olgular dışındaki ameliyatların ertelenmesi gündeme gelmiştir. Bu dönemde sağlık çalışanları kendi güvenliklerini ön planda tutarken, cerrahi prosedürleri de en ideal şartlarda sunmayı hedeflemelidir. Cerrahi alan ve hastane enfeksiyonları düşünüldüğünde COVID-19 pandemisinde cerrahi kliniklerinde farklı tedbirler ve prosedürler uygulanması ihtiyacı doğmuştur. Bu yazıda, COVID-19 pandemisinde ameliyatı zorunlu olan hastalarda cerrahi yaklaşımın ve alınması gereken tedbirlerin eldeki veriler eşliğinde sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, COVID-19; kişisel koruyucu ekipman; pandemi.

Mehmet Mustafa Altıntaş, Selçuk Kaya, Ayhan Çevik. COVID-19 Pandemic and General Surgery Applications. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 94-97

Corresponding Author: Selçuk Kaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale