ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Effectiveness of Stroke Training Provided to Istanbul Medical Staff [SCIE]
SCIE. 2020; 31(4): 356-361 | DOI: 10.14744/scie.2020.83723

Effectiveness of Stroke Training Provided to Istanbul Medical Staff

Semih Korkut1, Yaşar Sertbaş2, Elif Arslan3, Selma Dağcı4, Kenan Ahmet Türkdoğan5
1Department of Emergency, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Emergency Health Services, İstanbul Provincial Health Directorate, İstanbul, Turkey
4Department of Health Services, İstanbul Provincial Healt Directorate, İstanbul, Turkey
5Department of Emergency, Bağcılar Training and Research Hospital, Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Stroke is one of the most common causes of morbidity and mortality in the world and therapy is time-sensitive. The biggest obstacles to optimal treatment are pre-hospital transport delays and hesitation to administer intravenous tissue plasminogen activator (iv-tPA) and perform a mechanical thrombectomy (MT). A number of educational sessions were held in Istanbul to address these problems. This study examined the effects of this training.
METHODS: This retrospective study was designed to analyze the effectiveness of stroke treatment training programs provided to 2645 medical personnel in Istanbul, Turkey. The transport time, accuracy rate of stroke diagnosis, and treatment parameters of a 1-month period in 2017 and the same month in 2018 after the training were evaluated.
RESULTS: In all, 1628 suspected stroke patients who were transported to a hospital by ambulance in October 2017 (n=796) and October 2018 (n=832) were included. There was a minimal but meaningful decrease in pre-hospital transportation time (p<0.05). In 2017, 27% of the patients who were transported to the hospital with the suspicion of stroke were ultimately diagnosed with acute stroke, while 36% were diagnosed with acute stroke in 2018 (p<0.05). Applications of iv-tPA and MT to acute stroke patients also significantly increased in 2018 (tPA: 14% vs 26%, p=0.003; MT: 6% vs 13%, p=0.034).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The analysis indicated that the educational programs targets were successful based on an increase in the diagnosis of stroke and use of iv-tPA and MT.

Keywords: Mechanical thrombectomy, prehospital transportation, stroke; stroke treatment; tissue plasminogen activator.

İstanbul Genelinde Sağlık Personeline Verilen İnme Eğitimlerinin Etkinliği

Semih Korkut1, Yaşar Sertbaş2, Elif Arslan3, Selma Dağcı4, Kenan Ahmet Türkdoğan5
1Kartal Dr. Lutfi Kirdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araşturma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, İstanbul
4İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, İstanbul
5Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İnme, zamana bağlı tedavisi ile morbidite ve mortalitenin en sık nedenlerinden biridir. Tedavinin önündeki en büyük engel, hastane öncesi ulaşım gecikmeleri, doku plazminojen aktivatörü (IV-tPA) ve mekanik trombektomi (MT) ile tedavide tereddüt etmektir. İstanbul’da bu sorunları ve inme tedavisinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için farklı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda bu aktivitelerin tedavi sürecine yansımalarını göstermeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, İstanbul’daki 2645 sağlık personeline inme tedavisi organize etmek amacıyla verilen eğitim programlarının etkinliğini görmek için geriye dönük olarak tasarlanmıştır. Çalışmamızda, eğitimlerin sonunda 2017–2018 yılları içindeki bir aylık periyotta nakil süreleri, inme tanısı için doğruluk oranları ve tedavi parametreleri arasındaki değişikliği inceledik
BULGULAR: Bu çalışmada, 1–31 Ekim 2017 (n=796) ve 1–31 Ekim 2018 (n=832) tarihleri arasında inmeden şüphelenilen ve ambulansla hastaneye nakledilen 1628 hastayı değerlendirdik. Hastane öncesi ulaşım sürelerinde minimal fakat anlamlı düşüşler vardı (p<0.05). İnme şüphesi ile hastaneye sevk edilen hastaların 2017 yılında %27’sinde akut inme tanısı konmasına rağmen, 2018’de bu rakam %36 idi (p<0.05). Akut inme hastalarına iv-tPA ve MT uygulamaları da 2018’de 2017’ye göre önemli ölçüde artmıştır (IV-tPA için %14’e karşı %26 p=0.003 ve MT için %6’ya karşı %13, p=0.034).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Analizlerimiz, inme tanısı konmasında, tPA kullanımında ve mekanik trombektomideki belirgin artışlar ile eğitim programlarının hedeflerine başarıyla ulaştıklarını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Doku plazminojen aktivatör, hastane öncesi transpot, inme; inme tedavisi; mekanik trombektomi.

Semih Korkut, Yaşar Sertbaş, Elif Arslan, Selma Dağcı, Kenan Ahmet Türkdoğan. Effectiveness of Stroke Training Provided to Istanbul Medical Staff. SCIE. 2020; 31(4): 356-361

Corresponding Author: Yaşar Sertbaş, Türkiye
LookUs & Online Makale