ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Exploring the Impact of Maternal Subclinical Hypothyroidism on First-trimester Screening Results [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 258-262 | DOI: 10.14744/scie.2023.81489

Exploring the Impact of Maternal Subclinical Hypothyroidism on First-trimester Screening Results

Aslı Tuğçe Delipınar, Sunullah Soysal, Kübra Çakar Yılmaz
Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Department of Obstetrics&Gynecology, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Subclinical hypothyroidism is the most frequent thyroid dysfunction in pregnancy with an incidence of 2–5% which can easily be overlooked due to the absence of clinical symptoms. Studies have shown that thyroid hormones could alter the level of free beta-human chorionic gonadotropin (β-hCG) and pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) released from the placenta during early pregnancy. Since these two serum markers are the two of the parameters used in the first-trimester combined screening, we hypothesized that distorted risk calculation results could be obtained from pregnant women with subclinical hypothyroidism.
METHODS: We conducted a prospective and cohort study at a tertiary university hospital in northwest Turkey between February 2018 and June 2018, involving 250 pregnant women in their first trimester who were seeking care at the obstetrics outpatient clinic. After evaluation of thyroid functions, first-trimester screening was performed in all 250 singleton pregnancies with fetuses at 11+0 to 13+6 gestational weeks. Thyroid-stimulating hormone (TSH) values above 2,5 mIU/L were considered high. The correlation between the results and parameters of the first-trimester combined screening and thyroid hormone values was examined.
RESULTS: Among the participants, after analyzing the fT4 values, all 35 pregnant women with high TSH values were diagnosed with subclinical hypothyroidism. We observed a statistically weak negative correlation between TSH and β-HCG, which was expected given the similarities in their alpha subunits. There was no statistically significant correlation between TSH and PAPP-A values, combined risk scores, and age risk scores of first-trimester screening. As a matter of course, combined risk scores of first-trimester screening were found to be statistically lower in younger mothers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pregnant women with normal thyroid functions and subclinical hypothyroidism were investigated for alterations in first-trimester screening parameters and risk scores. As a result, no statistically significant correlation was found between subclinical hypothyroidism and first-trimester screening.

Keywords: Chorionic gonadotropin, first-trimester combined screening, human, pregnancy-associated plasma protein-A, prenatal diagnosis; subclinical hypothyroidism.

Maternal Subklinik Hipotiroidizmin Birinci Trimester Tarama Sonuçları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Aslı Tuğçe Delipınar, Sunullah Soysal, Kübra Çakar Yılmaz
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Subklinik hipotiroidizm %2-5 insidans ile gebelikte en sık görülen tiroid fonksiyon bozukluğudur ve klinik semptom olmaması nedeniyle kolaylıkla gözden kaçabilir. Çalışmalar, tiroid hormonlarının, gebeliğin erken döneminde plasentadan salınan insan koryonik gonadotropin (β-hCG) ve gebelikle ilişkili plazma protein-A (PAPP-A) düzeyini değiştirebileceğini göstermiştir. Bu iki serum belirteci, birinci trimester kombine taramasında kullanılan parametrelerden ikisi olduğu için, bu çalışmada subklinik hipotiroidizmi olan gebelerde hatalı risk hesaplama sonuçlarının elde edilebileceği varsayılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat 2018 ile Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin kuzeybatısındaki bir üçüncü basamak üniversite hastanesinde kadın doğum polikliniğinde tedavi görmek isteyen ilk üç aylık dönemindeki 250 gebeyi içeren prospektif bir kohort çalışması yürüttük. 11+0 ile 13+6 gebelik haftaları arasındaki fetüsleri olan 250 tekil gebenin tamamına tiroid fonksiyonları değerlendirildikten sonra birinci trimester taraması yapıldı. 2.5 mIU/L’nin üzerindeki TSH değerleri yüksek kabul edildi. Birinci trimester kombine tarama ve tiroid hormon değerlerinin parametreleri ile sonuçları arasındaki korelasyon incelendi.
BULGULAR: Katılımcılar arasında fT4 değerleri analiz edildikten sonra TSH değerleri yüksek olan 35 gebe kadının tamamına subklinik hipotiroidizm teşhisi konuldu. TSH ve β-HCG arasında, alfa alt birimlerindeki benzerlikler göz önüne alındığında beklenen, istatistiksel olarak zayıf bir negatif korelasyon gözlemledik. TSH ve PAPP-A değerleri, kombine risk skorları ve birinci trimester tarama yaş risk skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu. Doğal olarak, genç annelerde birinci trimester taramasının kombine risk skorları istatistiksel olarak daha düşük bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Normal tiroid fonksiyonları ve subklinik hipotiroidisi olan gebeler ilk trimester tarama parametreleri ve risk skorlarındaki değişiklikler açısından araştırıldı. Sonuç olarak, subklinik hipotiroidizm ile birinci trimester taraması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: İlk trimester kombine tarama testi, koryonik gonadotropik hormon, gebelikle ilişkili plazma proteini-A, subklinik hipotiroidizm, prenatal tanı.

Aslı Tuğçe Delipınar, Sunullah Soysal, Kübra Çakar Yılmaz. Exploring the Impact of Maternal Subclinical Hypothyroidism on First-trimester Screening Results. South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 258-262

Corresponding Author: Aslı Tuğçe Delipınar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale