ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Determining the Adequacy of CURB-65 and qCSI Scores in Predicting the Necessity of the ICU for COVID-19 Patients [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 194-199 | DOI: 10.14744/scie.2023.76258

Determining the Adequacy of CURB-65 and qCSI Scores in Predicting the Necessity of the ICU for COVID-19 Patients

Elif Oymak, Rohat Ak, Nefise Büşra Çelik, Mahmut Altaş, Erdal Yilmaz, Avni Uygar Seyhan
Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: In this study, the adequacy of the Quick COVID Severity Index (qCSI) and CURB-65 scoring systems in predicting the prognosis and need for intensive care in patients who were admitted to the emergency room and hospitalized due to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) were examined.
METHODS: The files of all adult patients over the age of 18 years who were hospitalized with the diagnosis of COVID-19 between January 1 and June 1, 2021 were reviewed retrospectively. Patients with negative reverse transcriptase-polymerase chain reaction test results, patients transferred from another hospital, and patients whose data to be used in the two risk scores could not be reached were excluded from the study.
RESULTS: A total of 325 people were included in the study, with an average age of 58.2±17.2%, 48.3% male and 51.7% female. As a result of the ROC analysis of the CURB-65 score in estimating the need for hospitalization in the intensive care unit (ICU), the area under the curve (AUC) was found to be 0.843 (95% confidence interval [CI]: 0.799–0.881), and the Youden index was 0.584, p value was 0.001. As a result of the ROC analysis of the qCSI score in estimating the need for ICU hospitalization, the AUC was found to be 0.921 (95% CI: 0.886–0.948), and the Youden’s index was 0.7520, p value was 0.001. When the value of the two scores in predicting the need for ICU admission was compared, it was found that the qCSI score was more successful than the CURB-65 score.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the predictive powers of qCSI and CURB-65 scores in predicting the ICU requirement of COVID-19 patients admitted to the emergency department were compared. It was concluded that the qCSI score was superior to CURB-65.

Keywords: COVID-19, intensive care units, mortality, scoring systems.

CURB-65 ve qCSI Skorlarının COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım İhtiyacını Öngörmedeki Yeterliliğinin Araştırılması

Elif Oymak, Rohat Ak, Nefise Büşra Çelik, Mahmut Altaş, Erdal Yilmaz, Avni Uygar Seyhan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada acil servise başvurup Koronavirüs 2019 (COVID-19) nedeniyle hastane yatışı verilen hastalarda, Quick Covid Severity Index (qCSI) ve CURB-65 skorlama sistemlerinin yoğun bakım ihtiyacını ön görmedeki yeterlilikleri incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak- 1 Haziran 2021 tarihleri COVID-19 tanısı ile hastaneye yatırılmış 18 yaş üstü tüm erişkin hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Reverse-transcriptase polymerase-chain-reaction (RT-PCR) test sonucu negatif gelenler, başka bir hastaneden transfer edilen hastalar ve iki risk skorunda kullanılacak verilerinden herhangi birine ulaşılamayan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 325 kişi alındı, kişilerin yaşları ortalaması 58.2±17.2 idi. %48.3’ü erkek %51.7’si kadındı. CURB-65 skorunun yoğun bakım ünitesine yatış ihtiyacını kestirmedeki ROC analizi sonucunda eğri altında kalan alan 0.843 (%95GA 0.799-0.881), Youden indeksi 0.584 p değeri 0.001 olarak bulundu. qCSI skorunun ise yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatış ihtiyacını kestirmedeki ROC analizi sonucunda eğri altında kalan alan 0.921 (%95GA 0.886-0.948), Youden indeksi 0.7520 ve p değeri 0.001 olarak bulundu. İki skorun YBܒne yatış ihtiyacını kestirmedeki değeri karşılaştırıldığında qCSI skorunun CURB-65 skoruna göre daha başarılı olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, acil servise başvuran COVID-19 hastalarının YBÜ gereksinimini tahmin etmede qCSI ve CURB-65 skorlarının prediktif güçleri karşılaştırıldı. qCSI skorunun CURB-65’e göre daha üstün olduğu sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, mortalite, yoğun bakım ünitesi, skor sistemleri.

Elif Oymak, Rohat Ak, Nefise Büşra Çelik, Mahmut Altaş, Erdal Yilmaz, Avni Uygar Seyhan. Determining the Adequacy of CURB-65 and qCSI Scores in Predicting the Necessity of the ICU for COVID-19 Patients. South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 194-199

Corresponding Author: Rohat Ak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale