ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Interventional Bronchoscopic Approach to Emergent/Urgent Situations in the Era of Covid-19 [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 228-234 | DOI: 10.14744/scie.2021.70037

Interventional Bronchoscopic Approach to Emergent/Urgent Situations in the Era of Covid-19

Efsun Gonca Ugur Chousein, Mehmet Akif Ozgul, Demet Turan, Ekrem Seyhan, Erdogan Cetinkaya
Department of Pulmonology, University of Health Sciences Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey,

INTRODUCTION: The Covid-19 pandemic has caused delays in elective medical and surgical procedures in accordance with the measures and precautions to be taken. Alternative, low transmission risk procedures had to be adopted. Urgent and emergent interventional bronchoscopic procedures (IBP) were continued to be performed in life-threatening conditions. We aimed to evaluate the IBP performed during the ongoing pandemic in terms of patient selection, diagnoses, emergency/urgency, type of procedure used, success, and complications.
METHODS: Patients who underwent IBP in the first wave of pandemic between March 11, 2020, when the first patient was diagnosed with Covid-19, and June 1, 2020, in Turkey.
RESULTS: Twenty-one patients with a mean age of 54.7±17 years underwent 23 emergent/urgent IBP. Nine patients had malignant and 9 had benign airway obstruction. The remaining 3 patients were diagnosed with hemoptysis and pulmonary alveolar proteinosis.The success rate of IBP treatment was 100%, the acute complication rate was 4.7%, the chronic complication rate was 4.7%, the procedural mortality was 0.0% and the 30-days early mortality rate was 9%. All procedures were performed in interventional pulmonology (IP) unit with negative room pressure with as few auxiliary staff as possible. None of our team members developed signs and symptoms of coronavirus disease with the contribution of the constantly updated literature to our increasing clinical experience and measures taken.
DISCUSSION AND CONCLUSION: IBP can be performed with high success and low complication rates, even under pandemic conditions, especially in emergent/urgent life threatening situations such as central airway obstructions, massive hemoptysis, and other diseases, in the absence of other surgical and invasive procedures. They have a life-saving, survival-prolonging and time-saving role up to primary therapy, provided that all necessary precautions are taken.

Keywords: Covid-19, emergent; interventional pulmonology.

COVID-19 Çağında Acil Durumlara Girişimsel Bronkoskopik Yaklaşım

Efsun Gonca Ugur Chousein, Mehmet Akif Ozgul, Demet Turan, Ekrem Seyhan, Erdogan Cetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul,

GİRİŞ ve AMAÇ: Covid-19 pandemisi sağlık alanındaki pekçok işleyişi etkilemiş, bir süre ellektif olan tıbbi ve cerrahi işlemlerin ertelenmesine ya da bulaşıcılığı daha az olan alternatif yöntemlerin kullanılmasına neden olmuştur. Pandemi döneminde yaşamı tehdit eden acil durumlarda girişimsel bronkoskopik işlemler ertelenmeyerek devam etmiştir. Çalışmamızın amacı, girişimsel bronkoskopik işlemleri daha uzun süre dünyayı etkileyecek gibi görünen bu virüsün varlığında, hasta seçimi, aciliyet durumu, işlem başarısı ve komplikasyonları açısından değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Covid-19 hastalığının en yoğun görüldüğü 11 Mart 2020 ile 01 Haziran 2020 tarihleri arasındaki ilk dalga sürecinde girişimsel pulmonoloji ünitemizde acil olarak işlem uygulanan 21 hastanın bilgisayar ve dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmamıza alınan, yaş ortalaması 54.7±17 yıl olan 21 hastaya 23 girişimsel bronkoskopik işlem uygulanmıştı. Dokuz hastada malign, dokuz hastada benign hava yolu obstrüksiyonu mevcuttu. Üç hastaya ise hemoptizi ve pulmoner alveolar proteinosise bağlı solunum yetersizliği nedeni ile işlem uygulanmıştı. Multimodalite tedavi olarak uygulanan girişimsel bronkoskopik işlem başarı oranımız %100, akut komplikasyon oranımız %4.7, kronik komplikasyon oranımız %4.7, prosedürel mortalitemiz %0.0 ve 30 günlük erken mortalite oranımız %9 idi. Tüm işlemler gerekli önlemler alınarak negatif basınçlı girişimsel pulmonoloji ünitesinde yapıldı, ekip üyelerimizden hiçbirinde koronavirüse bağlı herhangi bir belirti ve semptom görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gerekli tüm önlemleri almak kaydı ile pandemi periodunda ortaya çıkan, cerrahi ve invazif girişimlerin uygulanamadığı yaşamı tehdit eden massif hemoptizi, santral hava yolu obstrüksiyonu ve diğer acil durumlarda girişimsel bronkoskopik işlemler yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile hastaların hayatını kurtaran, sağkalımı uzatan ve primer tedavilerine kadar onlara zaman kazandıran bir role sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Acil, Covid-19; girişimsel pulmonoloji.

Efsun Gonca Ugur Chousein, Mehmet Akif Ozgul, Demet Turan, Ekrem Seyhan, Erdogan Cetinkaya. Interventional Bronchoscopic Approach to Emergent/Urgent Situations in the Era of Covid-19. South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 228-234

Corresponding Author: Efsun Gonca Ugur Chousein, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale