ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Evaluation of Pleural Complications Affecting Mortality in COVID-19 Patients [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 270-276 | DOI: 10.14744/scie.2022.69345

Evaluation of Pleural Complications Affecting Mortality in COVID-19 Patients

Suleyman Anil Akboga1, Anil Gokce1, Merve Hatipoglu1, Aysegul Inci Sezen2, Yucel Akkas1, Deniz Erdem3, Bulent Kocer1
1Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Intensive Care, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: This study aimed to retrospectively evaluate pleural complications in patients who were polymerase chain reaction (PCR)-positive for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and admitted to the hospital with COVID-19 pneumonia.
METHODS: A total of 164 patients who applied to our hospital between March 2020 and May 2021 with PCR-positive for SARS-CoV-2 were retrospectively evaluated and were followed up and treated in the service or intensive care unit. Pleural complications were detected during the treatment of COVID-19 pneumonia. In the current study, mortality was taken as the death of the patients in the first 30 days after hospitalization. Pleural complications occurring during treatment were classified into two groups: the pneumothorax (PNX) group and the pneumomediastinum (PMN) group.
RESULTS: Of the patients, 69 (52.3%) had isolated PNX and 14 (43.7%) had isolated PMN. PNX and subcutaneous emphysema were determined in 50 (37.9%) patients, PMN and subcutaneous emphysema were determined in 13 (40.6%), PMN, PNX, and subcutaneous emphysema were determined in 3 (9.4%), and PMN and PNX were determined in 2 (6.3%) patients. Hydro-PNX was determined in 12 (9.1%) patients, and PNX and empyema were determined in 1 (0.7%) patient. When the relationship between pleural complications occurring during treatment due to COVID-19 pneumonia and mortality was examined, mortality was observed in 14 (43.8%) of the PMN patients and 104 (78.8%) of the PNX patients (p<0.001). When the relationship between gender and mortality was examined, mortality was observed in 75 (65.8%) of the male patients and in 43 (86%) of the female patients (p=0.008).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it was found that PNX after positive pressure ventilation increased mortality more than other pleural complications and worsened the prognosis. We think this issue will contribute to the literature in the COVID-19 pandemic and in pandemic diseases that may occur later and cause pleural involvement.

Keywords: Mortality pleural complication, pneumomediastinum; pneumothorax.

COVID-19 Hastalarında Mortaliteye Etki Eden Plevral Komplikasyonların Değerlendirilmesi

Suleyman Anil Akboga1, Anil Gokce1, Merve Hatipoglu1, Aysegul Inci Sezen2, Yucel Akkas1, Deniz Erdem3, Bulent Kocer1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara/Türkiye
2İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul/Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara/Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada SARS-CoV-2 pcr pozitifliği saptanan ve COVID-19 pnömonisi ile hastaneye başvuran hastalarda meydana gelen plevral komplikasyonların geriye dönük olarak değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2020–Mayıs 2021 tarihleri arasında hastanemize başvuran ve SARS-CoV-2 pcr pozitifliği saptanan ve COVID-19 pnömonisi tedavisi sırasında plevral komplikasyonların saptandığı servis veya yoğun bakımlarda takip ve tedavi edilen 164 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmamızda mortalite hastaların hastaneye yatış sonrası ilk 30 gündeki ölümleri olarak alındı. Tedavi sırasında meydana gelen plevral komplikasyonlar pnömotoraks ve pnömomediastinum olarak 2 grupta sınıflandırılmıştır.
BULGULAR: Hastalarımızın 69’unda (%52.3) izole PNX, 14’ünde (%43.7) izole PMN mevcuttur. 50’sinde PNX ve subkutan amfizem (%37.9), 13’sınde (%40.6) PMN ve subkutan amfizem, üçünde (%9.4) PMN, PNX ve subkutan amfizem, ikisinde (%6.3) PMN ve PNX 12’sinde (%9.1) hidropnömotoraks ve birinde (%0.7) de PNX ve ampiyem birlikteliği mevcuttur. Hastalarda COVID-19 pnömonisi sebebiyle tedavi sırasında meydana gelen plevral komplikasyon ile mortalite arasındaki ilişki incelendiğinde PMN hastalarının 14’ünde (%43.8) mortalite görülmesine rağmen PNX hastalarının 104’ünde (%78.8) mortalite görülmüştür (p<0.001). Cinsiyet ile mortalite arasındaki ilişki incelendiğinde erkek hastaların 75’inde (%65.8) mortalite görülmüşken kadın hastaların ise 43’ünde (%86) mortalite görülmüştür (p=0.008).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak pozitif basınçlı ventilasyon sonrası meydana gelen pnömotoraks durumunun meydana gelen diğer plevral komplikasyonlara göre mortaliteyi daha çok artırdığını, prognozu ise daha çok ağırlaştırdığını saptadık. COVID-19 pandemisi ile bundan sonra ortaya çıkabilecek ve plevral tutulum meydana getirebilecek pandemik hastalıklarda bu hususun literatüre katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Mortalite, plevral komplikasyon; pnömomediastinum; pnömotoraks.

Suleyman Anil Akboga, Anil Gokce, Merve Hatipoglu, Aysegul Inci Sezen, Yucel Akkas, Deniz Erdem, Bulent Kocer. Evaluation of Pleural Complications Affecting Mortality in COVID-19 Patients. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 270-276

Corresponding Author: Suleyman Anil Akboga, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale