ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Hyperbaric Oxygen Treatment for Post-COVID-19 Sudden Sensorineural Hearing Loss Patients [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 283-288 | DOI: 10.14744/scie.2023.68542

Hyperbaric Oxygen Treatment for Post-COVID-19 Sudden Sensorineural Hearing Loss Patients

Selin Gamze Sümen1, Bengusu Mirasoglu2, Abdullah Arslan3, Yavuz Aslan4, Aslıcan Çakkalkurt5
1Department of Underwater and Hyperbaric Medicine, University of Health Sciences, Hamidiye International Medical Faculty, Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Underwater and Hyperbaric Medicine, Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Türkiye
3Department of Underwater and Hyperbaric Medicine, Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Konya, Türkiye
4Department of Underwater and Hyperbaric Medicine, University of Health Sciences, Hamidiye Medical Faculty, Sultan 2. Abdulhamid Research and Training Hospital, İstanbul, Türkiye
5Department of Underwater and Hyperbaric Medicine, Koç University Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Sudden sensorineural hearing loss (SSNHL) has been reported in individuals with a previous medical history of COVID-19. This research was conducted to investigate the outcomes and characteristics of these cases following hyperbaric oxygen treatment (HBO2).
METHODS: This retrospective study included patients diagnosed with SSNHL, with a previous history of coronavirus disease, who underwent HBO2. Medical files from four health centers (three tertiary and one state hospital) between March 2020 and September 2021 were reviewed to evaluate the treatment outcomes.
RESULTS: The study found that 25 out of 304 patients who presented with SSNHL had a prior COVID-19 infection. The mean age of the patients was 36.2 ± 12.3 years, with 56% being male. Recovery rates were as follows: complete recovery (20%), partial improvement (20%), and minimal improvement (32%). There was a statistically significant difference between the pre- and post-treatment median values of all frequency levels (**P<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: SSNHL requires immediate management with various treatment modalities. In this study, HBO2 showed improvement in hearing loss specifically in patients with a prior history of coronavirus infection. The varied distribution of recovery rates aligns with existing literature. This is the inaugural study assessing the outcomes of HBO2 in such cases.

Keywords: Acute, COVID-19, hearing loss, hyperbaric oxygen therapy; sensorineural.

COVID-19 Pandemisinde Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan İdiopatik Ani İşitme Kaybı Hastalarında Önceden COVID-19 Geçirenlerin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma

Selin Gamze Sümen1, Bengusu Mirasoglu2, Abdullah Arslan3, Yavuz Aslan4, Aslıcan Çakkalkurt5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik Tıp Anabilimdalı, İstanbul
2İstanbul Tıp Fakultesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilimdalı, Topkapı, İstanbul, Türkiye.
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilimdalı, Konya, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan 2. Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Koç Üniversitesi Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği, Topkapı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ani sensörinöral işitme kaybı (SSNHL) tanısı alan bazı hastalarda, özgeçmişlerinde daha önce Coronavirus 2019 (COVID-19) tanısıyla tedavi aldıkları bildirilmiştir. Bu çalışmada, benzer olguların hiperbarik oksijen tedavisi (HBO2) sonuçları ve hastalara ait özelliklerin belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak planlanan bu araştırma, SSNHL tanısı ile HBO2 uygulanan ve daha önce koronavirüs enfeksiyonun hastalığı öyküsü olan hastaları içermektedir. Mart 2020-Eylül 2021 tarihleri arasında dört hastanedeki HBO2 merkezde tedavi uygulanan hastaların tıbbi dosyaları incelendi ve tedaviye yanıtları değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışmada retrospektif olarak hasta kayıtları incelendiğinde, SSNHL tanısı ile başvuran ve HBO2 uygulanan 304 hastanın daha önce COVID-19 enfeksiyonu geçirenlerin sayısı 25 olarak bulundu. Hastaların yaş ortalaması 36.2±12.3 yıl olup, %56’sı erkekti. İyileşme oranlarına bakıldığında olguların %20’sinde tam iyileşme, %20’sinde kısmi iyileşme ve %32’sinde minimal iyileşme saptandı. Saf ses odyometri işitme testi sonuçları değerlendirildiğinde tüm frekans seviyelerinde tedavi öncesi ve sonrası medyan değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ani sensörinöral işitme kaybı, farklı tedavi seçenekleri ile hızlı bir çözüm gerektirir. Bu araştırmada, HBO2 ile daha önce yakın bir zamanda koronovirüs enfeksiyonu tedavisi uygulanmış belli olgularda işitme kaybını iyileştirdiği görüldü. Tedavi sonuçları iyileşme hızının değişkenliği ve literatürle uyumlu olduğunu göstermiştir. Bu çalışma bu gibi olgularda HBO2 tedavisinin sonuçlarını değerlendiren ilk araştırmadır.

Anahtar Kelimeler: Akut, COVID-19, hiperbarik oksijen tedavisi, işitme kaybı; sensorinöral.

Selin Gamze Sümen, Bengusu Mirasoglu, Abdullah Arslan, Yavuz Aslan, Aslıcan Çakkalkurt. Hyperbaric Oxygen Treatment for Post-COVID-19 Sudden Sensorineural Hearing Loss Patients. South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 283-288

Corresponding Author: Selin Gamze Sümen, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale