ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
How Should Helicobacter Pylori Infection Be Diagnosed by Endoscopy? Is It Enough to Have Received a Biopsy? [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 70-74 | DOI: 10.14744/scie.2021.68235

How Should Helicobacter Pylori Infection Be Diagnosed by Endoscopy? Is It Enough to Have Received a Biopsy?

Mehmet Mustafa Altıntaş, Fırat Mülküt, Aytaç Emre Kocaoğlu, Selçuk Kaya, Ayhan Çevik, Noyan ilhan, Yetkin Özcabı
Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To demonstrate the effectiveness of standardizing the endoscopic gastric biopsy site and sufficient quantity of biopsies in the detection of Helicobacter pylori (HP) infection, lymphoid aggregates, and gastrointestinal metaplasia.
METHODS: Having undergone gastroscopy due to dyspeptic complaints, 146 patients were included in the study. The data of the study were collected retrospectively. The patients whose biopsies were taken from two stomach regions, namely the corpus and antrum, were included in the study.
RESULTS: There were 58 (39.7%) patients with HP infection detected in the biopsies taken from the antrum and 57 (39%) patients with HP infection detected in the biopsies taken from the corpus. In total, there were 74 (50.7%) patients with HP positive. Sensitivity and specificity for antral biopsy were 78% and 100%, respectively. As for the corpus, the values were 77% and 100%, respectively. When the biopsy results of patients with lymphoid aggregate and intestinal metaplasia in one and both regions were compared, the p-values were found to be <0.001 and <0.001,respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The quantity and location of endoscopic gastric biopsies are of importance to correctly identify HP infection and also to detect lymphoid aggregates and gastrointestinal metaplasia because biopsy specimens taken only from the antrum or only from the corpus increase the rate of false negativity.

Keywords: Biopsy site, diagnostic accuracy; endoscopy; Helicobacter pylori.

Helicobacter pylori enfeksiyonunu endoskopi ile nasıl teşhis etmeliyiz? Biyopsi almış olmak yeterli mi?

Mehmet Mustafa Altıntaş, Fırat Mülküt, Aytaç Emre Kocaoğlu, Selçuk Kaya, Ayhan Çevik, Noyan ilhan, Yetkin Özcabı
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Helicobacter pylori (HP) enfeksiyonunun, lenfoid agregatlarının ve mide bağırsak metaplazisinin tespitinde endoskopik mide biyopsi bölgesini ve yeterli biyopsi sayısını standartlaştırmanın etkinliğini ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2018–Aralık 2020 tarihleri arasında hastanemiz genel cerrahi kliniğinde dispeptik şikayetler nedeniyle gastroskopi yapılan 146 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmanın verileri geriye dönük olarak toplandı. Çalışmaya korpus ve antrum olmak üzere iki mide bölgesinden biyopsi alınan hastalar dahil edildi.
BULGULAR: Antrumdan alınan biyopsilerde HP enfeksiyonu saptanan 58 (%39.7) hasta vardı. Korpustan alınan biyopsilerde HP saptanan 57 (%39) hasta vardı. Toplamda HP pozitif saptanan 74 (%50.7) hasta vardı. Antral biyopsi için duyarlılık ve özgüllük sırasıyla %78 ve %100 bulundu. Korpus için sırasıyla %77 ve %100 idi. Lenfoid agregalı hastaların biyopsi sonuçları bir bölgede ve her iki bölgede de karşılaştırıldığında, p değeri <0.05. Tek ve her iki bölgedeki intestinal metaplazili hastaların biyopsi sonuçları karşılaştırıldığında p değeri <0.05.
TARTIŞMA ve SONUÇ: HP enfeksiyonunu doğru tanımlamak ve ayrıca lenfoid agregatlarını, mide bağırsak metaplazisini tespit etmek için endoskopik mide biyopsilerinin sayısı ve yeri önemlidir. Çünkü yalnızca antrum ya da yalnızca korpustan alınan biyopsi örnekleri yanlış negatiflik oranını artırmaktadır. Başarı oranını arttırmanın yolu hem antrum hemde korpusun büyük ve küçük kurvaturundan alınan biyopsilerden elde edilebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Biyopsi yeri, endoskopi; Helikobakter pilori; tanı doğruluğu.

Mehmet Mustafa Altıntaş, Fırat Mülküt, Aytaç Emre Kocaoğlu, Selçuk Kaya, Ayhan Çevik, Noyan ilhan, Yetkin Özcabı. How Should Helicobacter Pylori Infection Be Diagnosed by Endoscopy? Is It Enough to Have Received a Biopsy?. South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 70-74

Corresponding Author: Mehmet Mustafa Altıntaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale