ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
What to Take Care About Thoracic Surgery Practice During COVID-19 Pandemic [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 90-93 | DOI: 10.14744/scie.2020.67625

What to Take Care About Thoracic Surgery Practice During COVID-19 Pandemic

Kadir Burak Özer, Recep Demirhan
Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University Istanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

Because of an easily transmissible virus, many patients admitted to hospitals in Wuhan, a city in China at the end of 2019. Health ministry of Turkey imposed cancellation of surgical procedures except oncological and emergency surgery. In this period we, as thoracic surgery department of our facility, continued performing unpostponable operations on oncological patients. Based on our results, we aimed to evaluate the rules and methods we apply in thoracic surgery practice during the pandemic period. Postponing the operations of patients with lung cancer who have the chance of surgical treatment, especially, may cause the disease to progress. For this reason, the necessity of performing these surgeries has emerged even during the pandemic period. First of all, we should be certain that the patients to be operated are not Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) patients. Real time-polymerase chain reaction test negativity should be detected twice in the last week and one of them should be 3-4 days before operation. Considering asymptomatic and presymptomatic patients, the lungs should be evaluated with computed tomography for parenchymal infiltration one day before the operation. COVID-19 disease was not detected in any of our patients in the postoperative period. Thoracic surgery team is one of the highest risk groups due to its direct contact with the lungs, especially during surgery and postoperative period. This risk can be minimized by taking the mentioned measures in all processes. As a thoracic surgery team, we think that surgical treatments should not be postponed as much as possible due to the special situation of oncology patients. In addition, if all these rules are fully obeyed during pandemic period, there will be no delay or deficiency in the treatment of any patient.

Keywords: COVID-19 pandemic, emergency and trauma surgery; lung cancer surgery.

COVID-19 Pandemi Sürecinde Akciğer Cerrahisi Ameliyatlarında Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Kadir Burak Özer, Recep Demirhan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul

2019 yılı sonlarında Çin’in Wuhan şehrinde, insandan insana çok hızlı ve kolay bulaşan bir virüs sebebiyle günler içerisinde artan sayıda “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” hastaları saptanmaya başlanmıştır. Pandemi ilanından sonra Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı Mart 2020 tarihinde acil ve onkolojik ameliyatlar dışında elektif operasyonların durdurulması kararını almıştır. Hastanemiz göğüs cerrahisi kliniğinde gerek acil ve travma hastalarının gerekse cerrahi tedavi gereksinimi olan ertelenmesi mümkün olmayan onkoloji hastalarının operasyonları, bu zorlu pandemi döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu yazıda, sonuçlarımızdan yola çıkarak pandemi döneminde göğüs cerrahisi pratiğinde uygulanan kuralların ve yöntemlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle cerrahi tedavi şansı olan akciğer kanserli hastaların operasyonlarını ertelemek hastalığın evresinin ilerlemesine sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle pandemi döneminde dahi olsa bu ameliyatları yapma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Öncelikle operasyona alınacak hastaların COVID-19 hastası olmadığından emin olunmalıdır. Şüpheli teması ya da enfeksiyon belirtileri olmayan tüm hastalardan biri operasyondan 3–4 gün önce olmak kaydıyla son bir haftada iki defa gerçek zamanlı-polimeraz zincir reaksiyonu testi negatifliği saptanmalıdır. Asemptomatik ve presemptomatik hastalar da göz önünde bulundurulduğunda operasyondan bir gün öncesinde parankim infiltrasyonu açısından mutlaka bilgisayarlı tomografi ile akciğerler değerlendirilmelidir. Pandemi döneminde operasyona alınacak hastaların seçimi ve onların ameliyata hazırlığı kadar cerrahi uygulandığı esnada oluşan risklerden hem hastayı hem de cerrahi ekibi korumak da gerekmektedir. Ülkemizde COVID-19 hastalığının görülmeye başlandığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana aynı zamanda pandemi hastanesi olarak görev yapan hastanemizin göğüs cerrahisi kliniği olarak ara vermeksizin ertelenemeyen onkolojik, acil ve travma ameliyatlarına devam etmekteyiz. Opere ettiğimiz hiçbir hastamızda operasyon sonrası dönemde COVID-19 hastalığı saptanmamıştır. Göğüs cerrahisi branşı özellikle cerrahi ve sonrasındaki zaman açısından akciğerler ile direkt temasının olmasından ötürü en yüksek risk gruplarının başında gelmektedir. Tüm süreçlerde bahsedilen tedbirler alınarak bu risk en aza indirilebilir. Klinik olarak özellikle onkoloji hastalarının içinde bulunduğu özel durum nedeniyle cerrahi tedavilerinin mümkün olduğunca ertelenmemesi gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca pandemi döneminde tüm bu kurallara tam uyulduğu takdirde hiçbir hastanın tedavisinde gecikme veya eksiklik olmayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil ve travma cerrahisi, akciğer kanseri cerrahisi, COVID-19 pandemisi.

Kadir Burak Özer, Recep Demirhan. What to Take Care About Thoracic Surgery Practice During COVID-19 Pandemic. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 90-93

Corresponding Author: Kadir Burak Özer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale