ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Association between Histologic Subtypes of Non-Small Cell Lung Cancer and Survival: Retrospective Cohort Analysis of 1887 Patients [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 442-447 | DOI: 10.14744/scie.2022.59862

Association between Histologic Subtypes of Non-Small Cell Lung Cancer and Survival: Retrospective Cohort Analysis of 1887 Patients

Mesut Buz1, Seyyit Dincer2
1Department of Thoracic Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Yedikule Chest Disease and Thoracic Surgery Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Histologic subtypes of non-small cell lung cancer (NSCLC) may be associated with the outcome of the disease. Adenosquamous carcinoma, a rare but aggressive tumor, has been related to poor survival rates. This study aimed to evaluate the survival rates of the patients with histologic subtypes of NSCLC after surgical treatment.
METHODS: A single-center retrospective study for patients with NSCLC who underwent surgical treatment was performed between 2000 and 2009. The histologic types were grouped as adenocarcinoma (Group A), squamous cell (Group S), and adenosquamous carcinoma (Group AS). Patient demographic and clinical characteristics and survival data were collected. The primary outcome was the rate of patients who survived the post-operative 5 years.
RESULTS: A total of 1887 patients (Group A: 834 (44.2%), Group S: 996 (52.8%), and Group AS: 57 patients (3.0%) were included in the study. Lobectomy was the most frequent resection performed in 74%, 71%, and 63% of the cases in Groups A, S, and AS. In-hospital mortality rates in the groups were similar (p=0.555). Five-year survival rates were 41%, 47%, and 36% in Groups A, S, and AS. The rate of 5-year survival in Group AS was significantly lower than in Group A (p=0.04) and Group S (p=0.001). Group S had a significantly higher rate of 5-year survival than Group A (p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Adenosquamous histology was the worst type of NSCLC regarding survival outcomes. Patients with squamous histology fare better than those with adenosquamous and adenocarcinoma histologic subtypes.

Keywords: Adenocarcinoma, adenosquamous carcinoma; non-small cell lung cancer; squamous cell carcinoma; surgery; survival.

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Histolojik Alt Tipleri ile Sağkalım Arasındaki İlişki: 1887 Hastanın Geriye Dönük Kohort Analizi

Mesut Buz1, Seyyit Dincer2
1Göğüs Cerrahisi Departmanı,Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Göğüs Cerrahisi Departmanı, Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin histolojik alt tipleri hastalığın sonucu ile ilişkili olabilir. Nadir fakat agresif bir tümör olan adenoskuamöz karsinom, zayıf sağkalım oranları ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada küçük hücreli dışı akciğer kanserinin histolojik alt tiplerine sahip hastaların cerrahi tedavi sonrası sağ kalım oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2000–2009 yılları arasında küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda cerrahi tedavi uygulanan tek merkezli geriye dönük bir çalışma yapılmıştır. Histolojik tipler adenokarsinom (Grup A), skuamöz hücreli (Grup S) ve adenoskuamöz karsinom (Grup AS) olarak gruplandırılmıştır. Hastaların demografik ve klinik özellikleri ile sağkalım verileri toplandı. Birincil sonuç, ameliyat sonrası beş yıl hayatta kalan hastaların oranıydı.
BULGULAR: Toplam 1887 hasta (Grup A: 834 (%44.2), Grup S: 996 (%52.8) ve Grup AS: 57 hasta (%3.0) dahil edildi. Grup A, S ve AS'deki olguların %74'ünde, %71'inde ve %63'ünde lobektomi en sık uygulanan rezeksiyondu. Gruplarda hastane içi ölüm oranları benzerdi (p=0.555). A, S ve AS gruplarında beş yıllık sağkalım oranları %41, %47 ve %36 idi. Grup AS'de beş yıllık sağkalım oranı Grup A'ya (p=0.04) ve Grup S'ye (p=0.001) göre anlamlı derecede düşüktü. Grup S, Grup A'ya göre anlamlı olarak daha yüksek beş yıllık sağ kalım oranına sahipti (p=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adenoskuamöz histoloji, sağkalım sonuçları açısından küçük hücreli dışı akciğer kanserinin en kötü tipiydi. Skuamöz histolojiye sahip hastalar, adenoskuamöz ve adenokarsinom histolojik alt tipleri olanlardan daha iyi sonlanıma sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Adenokarsinom, adenoskuamöz karsinom; cerrahi; küçük hücreli dışı akciğer kanseri; sağkalım; skuamöz hücreli karsinom.

Mesut Buz, Seyyit Dincer. Association between Histologic Subtypes of Non-Small Cell Lung Cancer and Survival: Retrospective Cohort Analysis of 1887 Patients. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 442-447

Corresponding Author: Mesut Buz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale