ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Depression and burnout in Turkish oncology doctors [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Ahead of Print: SCIE-58561 | DOI: 10.14744/scie.2019.58561

Depression and burnout in Turkish oncology doctors

Şule Karabulut Gül
University of Health Sciences Dr. Lutfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital

INTRODUCTION: The aim of our study is to evaluate the depression and burnout states(according to their sociodemographic characteristic) of the Turkish Oncology Physicians(both medical and radiation oncologists) who follow up and treat oncology patients.
METHODS: Actively working oncology practitioners(n: 267) who completed the questionnaire voluntarily were included to the study. A 13-item personal information form was prepared to determine the sociodemographic characteristics of the participants. Data were transferred to the IBM SPSS Statistics 23 program using the Maslach Burnout Inventory (MBI), Beck Depression Inventory (BDE).
RESULTS: A statistically significant relationship(with both positive and high levels)was found between the beck depression scale score and the emotional exhaustion subscale while a statistically significant relationship (with both positive and middle levels) was found between the beck depression scale score and the depersonalization subscale, and a statistically significant relationship(with both positive and low levels) was found between the beck depression scale score and the personal success subscale(p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, depression status and burnout presence were detected in the doctors working in the field of oncology. It is important to take precautions before entering depression and before burnout begins. Thus, the quality of life of the physician will increase and as a result, the quality of diagnosis and treatment of cancer patients will be improved and the relation with patients and their relatives will be affected positively.

Keywords: Burnout, Depression, Oncology

Türk Onkoloji Hekimlerinde tükenmişlik ve depresyon

Şule Karabulut Gül
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı onkoloji hastalarını izleyen ve tedavi eden Türk Onkoloji Hekimlerinin (hem tıbbi, hem radyasyon onkologları) depresyon ve tükenmişlik durumlarını (sosyodemografik özelliklerine göre) değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Anketi gönüllü olarak tamamlayan aktif olarak çalışan onkoloji uzmanı (n: 267) çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların sosyodemografik özelliklerini belirlemek için 13 maddelik bir kişisel bilgi formu hazırlanmıştır. Veriler, Maslach Tükenmişlik Envanteri (MBI), Beck Depresyon Envanteri (BDE) kullanılarak IBM SPSS Statistics 23 programına aktarıldı.
BULGULAR: Beck depresyon ölçeği skoru ile duygusal tükenme alt ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (hem pozitif, hem de yüksek düzeyde) bulunurken, beck depresyon ölçeği puanı ve duyarsızlaşma alt ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (hem pozitif hem de orta düzeylerde) bulundu. Beck depresyon ölçeği skoru ile kişisel başarı alt ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (hem pozitif hem de düşük düzeylerde) (p <0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, onkoloji alanında çalışan hekimlerde depresyon durumu ve tükenmişlik varlığı tespit edildi. Depresyona girmeden önce ve tükenmişlik başlamadan önce önlem almak önemlidir. Böylece hekimin yaşam kalitesi artacak ve sonuç olarak kanser hastalarının tanı ve tedavi kalitesi iyileştirilecek, hasta ve yakınları ile olan ilişki olumlu yönde etkilenecektir.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, depresyon, onkolojiCorresponding Author: Şule Karabulut Gül, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale