ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Immune Plasma Treatment in COVID-19 Intensive Care Patients [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 42-47 | DOI: 10.14744/scie.2020.57855

Immune Plasma Treatment in COVID-19 Intensive Care Patients

Fulya Ciyiltepe, Yeliz Bilir, Elif BOMBACI, Kemal Saracoglu
Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Anesthesia and Reanimation Clinic, Istanbul

The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) caused by the new Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) human
coronavirus in Wuhan province of China triggered a worldwide respiratory outbreak. To date, antimalarial hydroxychloroquine and some antivirals such as remdesivir, lopinavir/ritonavir, favipiravir was found to be a treatment option for SARS-CoV-2. In addition to supportive therapy such as oxygen supply and extra corporeal membrane oxygenation in critically ill patients, various treatments such as cytokine inhibitors, stem cell therapy, and immune- convalescent plasma (CP) are being explored. Administration of antibodies against a particular agent to a susceptible person for protection or treatment against an infectious disease associated with this agent is called passive antibody therapy, namely, CP therapy. In the worldwilde, so many recovering patient can be candidates of COVID-19 CP donors after detailed clinical and laboratory evaluations. SARS-CoV-2-specific IgG antibodies passively transmitted by transfused plasma can neutralize viral particles and activate the complement system. Thus, viral elimination may be possible. However, it is also important to know that plasma transfusions may be associated with transfusion reactions such as allergic reactions, transfusion-associated acute lung injury and circulating overload. It is essential to establish protocols for the collection, preparation and implementation of the CP in response to the current pandemic. However, the results of the studies on this issue are controversial. In this review, it is aimed to summarize the recommendations in the current literature for the treatment of CP as a therapeutic option for COVID-19.

Keywords: Convalescent plasma therapy, SARS-CoV-2; treatment of severe pneumonia.

COVID-19’da Yoğun Bakım Hastalarında İmmün Plazma Tedavisi

Fulya Ciyiltepe, Yeliz Bilir, Elif BOMBACI, Kemal Saracoglu
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Çin’in Wuhan eyaletindeki yeni “Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARSCoV-2)” insan koronavirüsünün neden olduğu “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”, dünya çapında bir solunum yolu salgınını tetiklemiştir. Bugüne kadar, sıtma ilacı hidroksiklorokin, remdesivir, lopinavir/ritonavir ve favipravir gibi bazı antiviraller, SARS-CoV-2 için bir tedavi seçeneği olarak bulunmuştur. Kritik hastalarda oksijen tedariki ve ekstra korporeal membran oksijenasyonu gibi destekleyici tedaviye ek olarak, sitokin inhibitörleri, kök hücre tedavisi ve immün konvelesan plazma (KP) gibi çeşitli tedaviler de araştırılmaktadır. Belirli bir ajana karşı olan antikorların, bu ajana bağlı bulaşıcı bir hastalığa karşı koruma veya tedavi amacıyla duyarlı bir kişiye verilmesi, pasif antikor tedavisi yani KP tedavisi olarak adlandırılmaktadır. Dünya çapında, COVID-19’dan iyileşmiş ve ayrıntılı bir klinik ve laboratuvar değerlendirmesinden sonra ele alınabilecek, COVID-19 KP donörü adayı yüz binlerce hasta bulunmaktadır. Transfüze edilen plazma tarafından pasif olarak aktarılan SARS-CoV-2’ye özgü IgG antikorları viral partikülleri nötralize edebilir ve kompleman sistemini aktive edebilir. Böylece viral eliminasyon mümkün olabilir. Bununla birlikte, plazma transfüzyonlarının alerjik reaksiyonlar, transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı ve dolaşımdaki aşırı yüklenme gibi transfüzyon reaksiyonlarıyla ilişkili olabileceğini bilmek de önemlidir. Mevcut pandemiye yanıt olarak KP’nin toplanması, hazırlanması ve uygulanması için protokollerin oluşturulması esastır. Ancak bu konuda yapılan çalışmaların sonuçları tartışmalıdır. Bu derlemede, COVID-19 için terapötik bir seçenek olarak KP tedavisi için mevcut literatürde yer alan önerilerin özetlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağır pnömoni tedavisi, konvelesan plazma tedavisi; SARS-CoV-2.

Fulya Ciyiltepe, Yeliz Bilir, Elif BOMBACI, Kemal Saracoglu. Immune Plasma Treatment in COVID-19 Intensive Care Patients. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 42-47

Corresponding Author: Fulya Ciyiltepe, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale