ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Investigation of the Predictive Ability of the ED-SAS Scoring System on Mortality for Acute Pancreatitis at the Emergency Department [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 257-261 | DOI: 10.14744/scie.2022.56689

Investigation of the Predictive Ability of the ED-SAS Scoring System on Mortality for Acute Pancreatitis at the Emergency Department

Mehmet Kemal Emem1, Rohat Ak2, Mazlum Kılıç3
1Department of Emergency Medicine, Balıklıgöl State Hospital, Şanlıurfa, Turkey
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: In the emergency department, death from acute pancreatitis may be predicted using the ED-SAS (emergency department peripheral capillary oxygen saturation, age, and systemic inflammatory response syndrome) scoring system.
METHODS: One-center cohort observational research method was used in this study. It was decided to use a full case study technique. The hospital automation system was used to do retrospective screening on individuals who had presented to the emergency department with a diagnosis of acute pancreatitis. For the statistical evaluation of ED-SAS scoring system’s ability to predict 30-day mortality, the area under the curve (AUC) and receiver operating characteristic (ROC) curve were used.
RESULTS: A total of 112 patients were studied, with an average age of 62.5±18.4 years. The AUC (95% confidence interval: 0.696–0.856) for the ED-SAS scoring system for the prediction of death in patients with acute pancreatitis was 0.784 (Youden’s index: 0.381), and the p-value was 0.001. The ED-SAS’s sensitivity was 57.1%, specificity was 80.9%, positive predictive value was 16.7%, and negative predictive value was 96.6% when the cutoff number was greater than 1.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The ED-SAS may be used to predict 30-day mortality in individuals with acute pancreatitis in the ED.

Keywords: Acute pancreatitis, ED-SAS; mortality.

Acil Serviste Akut Pankreatitte ED-SAS Skorlama Sisteminin Mortalite Prediksiyon Yeteneğinin Araştırılması

Mehmet Kemal Emem1, Rohat Ak2, Mazlum Kılıç3
1Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Acil serviste akut pankreatitten ölüm, ED-SAS (Emergency Department periferik kapiller oksijen satürasyonu, yaş ve Sistemik inflamatuar yanıt sendromu) skorlama sistemi (ED-SAS) kullanılarak tahmin edilebilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada tek merkezli kohort gözlemsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Tam bir vaka çalışması tekniğinin kullanılmasına karar verildi. Hastane otomasyon sistemi ile acil servise akut pankreatit tanısı ile başvuran hastalarda retrospektif tarama yapıldı. ED-SAS skorlama sisteminin 30 günlük mortaliteyi tahmin etme yeteneğinin istatistiksel değerlendirmesi için eğri altında kalan alan (AUC) ve alıcı işletim karakteristik eğrisi (ROC) kullanıldı.
BULGULAR: Yaş ortalaması 62.5±18.4 olan toplam 112 hasta incelendi. Akut pankreatitli hastalarda ölüm tahmini için ED-SAS skorlama sisteminin AUC’si (yüzde 95 güven aralığı: 0.696–0.856) 0.784 (Youden indeksi: 0.381) ve p değeri 0.001’dir. ED-SAS’ın duyarlılığı yüzde 57.1, özgüllüğü yüzde 80.9, pozitif öngörü değeri yüzde 16.7 ve cut-off sayısı 1’den büyük olduğunda negatif öngörü değeri yüzde 96.6 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ED-SAS, acil serviste akut pankreatitli bireylerde 30 günlük mortaliteyi tahmin etmek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, ED-SAS; mortalite.

Mehmet Kemal Emem, Rohat Ak, Mazlum Kılıç. Investigation of the Predictive Ability of the ED-SAS Scoring System on Mortality for Acute Pancreatitis at the Emergency Department. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 257-261

Corresponding Author: Rohat Ak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale